Regeringens budget inleder trendskifte för skolan

– Rollfördelningen i svensk skola är på väg att förändras. Vi välkomnar att de första stegen mot en tydlig statlig styrning och ökat ansvarstagande för svensk skola nu tas i regeringens budget, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad


 

Regeringens budget visar att staten nu allt mer uttryckligt går in på skolans område. Man tar ett ökat ansvar för undervisningens kvalitet och för lärarnas fortbildning. Detta är en utveckling som bör fullföljas, och som Lärarnas Riksförbund länge efterlyst.

Staten styr upp kommunala skolan
Trots att Sverige har en välutbildad arbetskraft konstaterar regeringen att det finns allvarliga brister i det svenska utbildningssystemet och den kommunala styrningen. Därför har regeringen beslutat att öka den statliga styrningen av svensk skola i form av riktade satsningar i syfte att öka utbildningskvaliteten.

– Vi välkomnar att regeringen nu styr upp den kommunala skolan. Staten abdikerade under hela 1990-talet från sitt ansvar för skolan, säger Metta Fjelkner.

Viktigt belöna goda insatser
Regeringen tillsätter också en arbetsgrupp för att analysera hur ett stimulansbidrag kan utformas som kan utgå till skolhuvudmän som inför lönesättningsmodeller som belönar lärare vars undervisning visar en positiv påverkan på elevernas resultat.

– Det är mycket viktigt att lärares goda insatser belönas i lönekuvertet och att regeringen lyfter fram det samhällsekonomiska behovet av relativlöneförändringar för lärarkåren. Det har tyvärr inte kommunerna klarat.

– Det är också bra att regeringen fortsätter att satsa på lärarnas fortbildning under 2011, även detta ett område som egentligen ligger under det kommunala ansvaret, men som kommunerna inte heller klarat av att ta, säger Metta Fjelkner.

När det gäller finansieringen av de statligt beslutade reformerna för skolan, som till exempel tidigare betyg och fler nationella prov, är Lärarnas Riksförbunds första bedömning att den ligger i underkant. För 2011 satsas 15 miljoner, men när systemet är fullt utbyggt, efter 2014, satsas ungefär 118 miljoner årligen. Det är viktigt att staten följer finansieringsprincipen.

Förbundet kommer därför noga följa kostnadsutvecklingen till följd av reformerna. Det mesta handlar nämligen om lärarnas arbetstid.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55