Stärk läraryrkets vetenskapliga bas

Idag presenterade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté hur de fördelat sina forskningsmedel i 2010 års stora utlysning. De skriver i sitt pressmeddelande att de tvingats avslå ett flertal ansökningar som är av mycket hög kvalitet. – Detta är ett tydligt tecken på att forskningsområdet är underfinansierat, säger Metta Fjelkner.

Av de 3,2 miljarder som Vetenskapsrådet delade ut som forskningsstöd förra året gick 156 miljoner till Utbildningsvetenskap.

De forskare som får del av dessa medel arbetar i stor utsträckning inom lärarutbildningen som är den till antal studenter i särklass största akademiska yrkesutbildningen.

Att regeringen avsätter så lite pengar till utbildningsvetenskap sänder ut en signal till lärosäten och andra forskningsfinansiärer att detta är ett oviktigt forskningsfält. Samtidigt säger man att läraryrket är det viktigaste yrket.

– Talet om fler disputerade lärarutbildare och en bättre forskningsbas i lärarutbildningen kan inte ses som något annat än tomma ord när så knappa resurser tillförs, säger Metta Fjelkner.

När anslagen till andra vetenskapsområdet stadigt ökat från 2005 till 2009 ligger anslagen till Utbildningsvetenskap i stort sett fast på samma nivå. Anslagen för medicinsk forskning har så gott som dubblerats från under 500 miljoner till en dryg miljard. Utbildningsvetenskapens anslag ligger stadigt fast under 200 miljoner.

– Även skolhuvudmännen borde satsa mer på forskning som kan komma till användning i skolans vardag, i varje lärares klassrum. Minst en procent av skolbudgeten tycker vi vore ett rimligt mål, säger Metta Fjelkner.