Otillräcklig utredning av omprövning av betyg – utred på nytt!

I dag överlämnades ett utredningsförslag om omprövning av betyg till utbildningsminister Jan Björklund. – Lärarnas Riksförbund är principiellt positiv till möjligheten att elever ska kunna ompröva betyg. Ett betyg är ett myndighetsbeslut och ett myndighetsbeslut ska kunna omprövas. Däremot tycker vi att förslaget måste villkoras för att det ska bli hanterligt, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

Förslaget innebär en rättighet för elever att få betyg från offentliga och fristående skolor omprövade. De betyg som ska kunna omprövas är slutbetyg från grundskolan och samtliga kursbetyg från gymnasieskolan. Omprövning ska ske senast tre veckor efter det att ett betyg har meddelats.

Lärarnas Riksförbund konstaterar att utredarens förslag innebär mycket tidskrävande uppgifter för lärarna och skolan. Lärarnas tid måste betalas genom att staten är beredd att betala för reform av detta slag. Utan statliga resurser kan omprövning av betyg inte ske.

– Det får inte bli så att det är fritt fram att förutsättningslöst ompröva vilka betyg som helst. Då finns risken att lärare och rektorer inte kommer att hinna med mycket annat än att ägna sig åt betygsomprövningar, säger Metta Fjelkner.

För att ett system med omprövning av betyg ska kunna införas krävs att lärarlegitimationen är fullt genomförd och att det är lärare behöriga i ämnena som genomför betygssättningen. 

– Lärarnas Riksförbund avvisar förslaget att det är rektorerna som ska ompröva betygen, det bör i stället vara särskilt kvalificerade lärare och lektorer som omprövar elevernas betyg. Det är enligt förbundet inte aktuellt med omprövning av betyg innan ett system med särskilt kvalificerade lärare och lektorer i enlighet med Ullenhags utredning är utbyggt inom det svenska skolväsendet, säger Anders Almgren, Lärarnas Riksförbunds 1:e vice ordförande och ingående i utredningens referensgrupp .

– Betyg ska inte kunna omprövas ”för säkerhets skull”. Eleven måste anföra sakliga skäl för att en omprövning ska komma till stånd. Detta ska en särskilt kvalificerad lärare i det berörda ämnet avgöra. Vid en eventuell omprövning av ett betyg måste möjligheten finnas att på nytt pröva att elevens kunskaper motsvarar ett högre betyg, säger Anders Almgren.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
Anders Almgren, 1:e vice ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 71

För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55