Arbetet mot mobbning måste utgå från elevernas och skolans situation

Skolverket har idag presenterat sin utvärdering av metoder mot mobbning. Inga metoder som utvärderats rekommenderas. Framgångsrika skolor utmärks bland annat av att det finns en systematik i användandet av olika insatser mot mobbning. – Det är mycket bra att Skolverket klargör att det inte finns en metod som fungerar överallt. Det är viktigt att ge lärare möjlighet att jobba med detta. Det bör också tydligare ingå i lärarutbildningen hur olika mobbningssituationer ska hanteras, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

– Det är oerhört viktigt att vi bedriver ett effektivt arbete mot mobbning. Bakom statistiken gömmer sig elever av kött och blod som riskerar att få sin skolgång och sin framtid förstörd av att ha blivit mobbade, säger Metta Fjelkner.


Skolverket har testat åtta olika program mot mobbning. Det visade sig att det inte går att uttala sig om vilka program som fungerar eller inte. Däremot visar utvärderingen att det i alla program finns exempel på insatser som fungerar men att det också finns några insatser som istället tycks leda till ökad mobbning.  

Utvärderingen visar också att ungefär 7–8 procent av eleverna är mobbade vilket anses lågt i jämförelse med andra länder.  1,3 procent av eleverna uppger att de har mobbats av lärare.

Arbetet måste utgå från den egna skolan


– Det finns mycket för skolorna att ta till sig ur denna utvärdering, säger Metta Fjelkner. Både om hur man bör arbeta och vad man istället absolut bör undvika. Inte minst eftersom en av slutsatserna är att varje skola måste skapa sin egen modell, nu finns äntligen ett vetenskapligt stöd att bygga arbetet på.

– Det finns inte en modell som kan användas överallt. Istället menar jag att lärare också måste kunna använda sin beprövade erfarenhet. Det finns olika situationer olika typer av mobbning, såväl synlig som mer subtil mobbning och nätmobbning, säger Metta Fjelkner.

– Lärare – och annan skolpersonal måste vara observanta så att de kan stävja situationer när de uppkommer. Skolor och skolledningar har ett stort ansvar för att se till att lärare har möjlighet att ta tag i situationer när de uppstår. Men det finns också ett föräldraansvar att reagera när barnen berättar om vad som hänt i skolan och förklara hur man beter sig mot sina kamrater, säger Metta Fjelkner.

Lärarutbildningen bör ta upp mobbning mer


– Vi anser att frågan bör få mer utrymme i lärarutbildningen. Det hänger också ihop med att lärarutbildningen måste lyfta fram ledarskapsfrågorna mer. Det är också viktigt att frågan om hur mobbning förebyggs har stor plats i den verksamhetsförlagda utbildningen som lärarstudenterna har ute på skolorna.


– Den kommande lärarlegitimationen kan förhoppningsvis bidra till en ökad medvetenhet bland lärarna om vikten av att upprätthålla god lärarsed och lärares yrkesetik, säger Metta Fjelkner.


Framgångsrika skolor utmärks bland annat av att det finns en systematik i användandet av olika insatser mot mobbning, det vill säga att de är genomtänkta och används i kombination med varandra, och att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Att all personal och alla elever är medvetna om hur man motverkar mobbning är en framgångsfaktor.


– Detta visar att mobbning inte bara kan vara lärarnas ansvar utan att skolledning och all personal gemensamt måste arbeta fram metoder som fungerar på den egna skolan, säger Metta Fjelkner.

– Det är också mycket oroväckande att utredningen visat att sådana system där elever fungerar som observatörer eller rapportörer kan leda till ökad mobbning, detta manar till stor eftertanke. Jag är mycket tveksam till kamratstödjare, där ansvaret lämnas över till andra elever, säger Metta Fjelkner.


Utvärderingens resultat:


 

Skolverkets utvärdering visar att följande insatser är mest effektiva:

Elever medverkar aktivt i det förebyggande arbetet mot mobbning


Uppföljning/


Kooperativt lag


Åtgärder för mobbare och mobbade


Personalutbildning


Dessutom fungerar för flickor:


Rastvaktssystem


Dessutom fungerar för pojkar:


Relationsfrämjande mellan elever


Dokumentation av ärenden


Ordningsregler


Disciplinära strategier


För kommentarer:


Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00


Lärarnas Riksförbund är det enda akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Vi driver frågor om yrkesvillkor och utbildningspolitiskt viktiga reformer. Våra medlemsgrupper utgörs av lärare och studie- och yrkesvägledare på grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och högskolan. Med våra cirka 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55