Oroande om betygen inte är rättvisa för flickor och pojkar

Enligt ny genomgång av statistik visar det sig att pojkar i år nio missgynnas i betygsättningen och får sämre slutbetyg än flickor i förhållande till vad de presterar på de nationella proven. Flickorna däremot höjer sitt betyg mer än pojkarna i samtliga ämnen. – Med en ny lärarlegitimation och med högre krav på de lärare som sätter betyg, kan vi minska osakliga skillnader i betygssättning, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad


Lärarnas Riksförbund har alltid varit det förbund som organiserar de lärare som sätter betyg. Därför oroas vi av att skillnaderna som framkommer idag, säger Metta Fjelkner.

Delvis kan säkerligen de skillnader som nu visas bero på att flickorna mognar tidigare och anstränger sig mer och lärarna ser en vilja och förmåga att nå bättre resultat, vilket vägs in i bedömningen. En lärare gör alltid en helhetsbedömning av varje elevs kunskaper där proven är en del. Men tidigare fanns inte det fokus på kunskap som vi ser i dag, utan allmänt välmående prioriterades i skolan.

Detta berodde bland annat på otydliga krav från staten. Dessa har nu skärpts och förtydligats, vilket är välkommet. Betygsättning är en myndighetsutövning och måste värnas och utföras av utbildade och behöriga lärare, säger Metta Fjelkner.

– Lärarna har fram till i dag gjort det som förväntats av dem och varje skola har utvecklat lokala kriterier, vilket leder till att betygen inte är likvärdiga. Lärare behöver fortbildning, men också mer tid till att diskutera betyg och bedömning med kollegor för att kvalitetssäkra betygen, säger Metta Fjelkner. 

– Vi förutsätter dock att med en lärarlegitimation och med högre krav på de lärare som sätter betyg så kommer det på sikt att ge resultat i en bättre och rättvisare betygsättning. Och självklart krävs att både nya och erfarna lärare har en god utbildning i betygsättning, säger Metta Fjelkner.

Tidigare har Lärarnas Riksförbund fört fram förslag på att ett nytt rättningsinstitut och Skolinspektionen har också fått i uppdrag att göra en del kontrollrättningar. Denna verksamhet menar förbundet kan utvecklas.

För kommentarer:


Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68

För upplysningar:


Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00

Lärarnas Riksförbund är det enda akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Vi driver frågor om yrkesvillkor och utbildningspolitiskt viktiga reformer. Våra medlemsgrupper utgörs av lärare och studie- och yrkesvägledare på grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och högskolan.

Med våra cirka 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55