Svenska folket vill ha statlig skola

Lärarnas Riksförbund vill förstatliga skolan - och det vill också en majoritet, 56 procent, av den svenska befolkningen. Detta visar en ny undersökning som Novus genomfört. Resultatet visar ett klart trendbrott i opinionen. Bara Folkpartiet driver frågan i riksdagen men det är tydligt att även Miljöpartiets, Vänsterpartiets, Moderaternas och Socialdemokraternas väljare anser att skolan bör förstatligas.

Publicerad


På den raka frågan om man anser att skolan bör förstatligas svarar nu för första


gången en majoritet av den svenska befolkningen, 56 procent, ja. Det handlar


om totalansvaret för skolan, såväl driftansvaret som det ekonomiska ansvaret. Men


denna tydliga viljeinriktning på gräsrotsnivå har tyvärr ingen motsvarighet inom det


politiska etablissemanget, på central nivå.


– Det fi nns en tydlig vilja i den allmänna opinionen att förändra i skolans styrsystem.


Att en majoritet vill förstatliga hela skolan, alltså inte bara fi nansieringssystemet,


är ett tecken på djupt missnöje med dagens tillstånd och svårigheten


att fi nna lösningar på den negativa utvecklingstrenden inom ramen för befi ntligt


system, säger Metta Fjelkner ordförande i Lärarnas Riksförbund.


58 procent bland M-sympatisörerna vill förstatliga skolan, Socialdemokraterna


54 procent, Vänsterpartiet 69 procent, Folkpartiet 60 procent och Miljöpartiet


61 procent. De riksdagspartier där en minoritet av sympatisörerna vill se ett förstatligande


är Centerpartiet, 47 procent, och Kristdemokraterna, 40 procent. Även


bland de fackliga paraplyorganisationerna är stödet starkt för ett förstatligande.


Bland TCO-medlemmarna, 63 procent, Saco-medlemmarna 60 procent och LOmedlemmarna


53 procent.


– Det är första gången vi så här i en väljarundersökning kan se att svenska folket


vill ha en statlig skola. Vi har redan förslag på hur en sådan modell skulle kunna se


ut. Det är inte så krångligt eller byråkratiskt som vissa debattörer vill göra gällande.


Dyrare är det att inte göra någonting åt problemet, säger Metta Fjelkner.


Undersökningen visar också att 4 av 5 tillfrågade inte tror att alla elever i Sverige


har samma chans till likvärdig utbildning. Inga större skillnader noteras beroende


på partisympatier eller fackligt medlemskap. Denna fråga visar tydligt att ett av den


svenska skolans fundament, likvärdigheten i utbildningen, inte upplevs som verklig.


– Därför menar vi att staten måste garantera rättvisa villkor och rättvis fi nansiering


av skolan. Sverige behöver bygga upp ett nytt och modernt huvudmannaskap som


har till syfte att göra skolan nationellt likvärdig, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55