Ny undersökning: Kraftigt försämrad arbetssituation för lärare

En kraftig ökning av administrativa uppgifter – utan att andra arbetsuppgifter försvinner. Försämrad arbetssituation. Bristfälliga rutiner försvårar lärarnas arbete. Lärare väljer att vara i skolan när de är sjuka eftersom det inte sätts in vikarier. Det är bilden av lärarnas arbetssituation som träder fram i en färsk arbetsmiljöundersökning bland lärare som Lärarnas Riksförbund har genomfört.

-

         

Lärarna förutsätts leda arbetet med att höja kunskapsresultaten i skolan. Ändå får man mer administrativa arbetsuppgifter istället för tid för planering och kompetensutveckling, och ingen lugn och ro för att förbereda lektioner eller bedöma elevuppgifter. Många lärare utsätts även för hot och våld i skolan. Detta  leder till missnöje med arbetssituationen,  inte minst på grund av att det  saknas rutiner att möta hot och våld. Ansvaret för att åstadkomma  nödvändiga rutiner vilar på skolledarna, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

-

         

De flesta lärare trivs med sitt egentliga undervisningsuppdrag. Men nu måste arbetsgivarna komma till rätta med dessa omfattande arbetsmiljöproblem. Det behövs färre administrativa uppgifter för lärare genom att fler skolor inrättar renodlade administrativa tjänster, och att exempelvis nationella prov centralrättas. Även färre elever i varje klass, bättre möjligheter att förbereda och följa upp lektionerna, ordentliga pauser under arbetsdagen, och nolltolerans mot hot och våld mot lärare är viktigt för att förbättra lärarnas arbetssituation. Om lärarna inte får rätt förutsättningar, kan de inte bidra till att höja kunskapsresultaten. Lärarna måste få vara lärare, inte administratörer, säger Metta Fjelkner

Undersökningen om arbetsmiljön bland ca 900 lärare visar bland annat:

  • Drygt var tredje lärare – 36 procent – uppger att deras arbetssituation har försämrats det senaste året.

  • 90 procent uppger att de administrativa uppgifterna har ökat de senast fem åren  - utan att andra arbetsuppgifter försvinner.

  • Varannan lärare i undersökningen får inte den ro och avskildhet som de behöver för att förbereda lektioner och ta del av, bedöma och ge respons på elevuppgifter.
  • 60 procent av lärarna uppger att de har sömnsvårigheter på grund av sin arbetssituation.
  • 16 procent av lärarna har upplevt hot, och sju procent har utsatts för våld – vilket är en kraftig ökning jämfört med vår tidigare undersökning.