Bra initiativ från regeringen, men krävs resurser

Nya resurser till skolan krävs för att regeringens initiativ för att stötta nyanlända elever ska lyckas, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en kommentar till det åtgärdspaket mot segregation i skolan som presenteras i dag.

Publicerad

Nya resurser till skolan krävs för att regeringens initiativ för att stötta nyanlända elever ska lyckas, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en kommentar till det åtgärdspaket mot segregation i skolan som presenteras i dag.

– Ansvariga politiker och skolhuvudmän måste börja betrakta skolan som en nationell angelägenhet och se till att alla elever - oavsett från vilken socialklass, utbildningsbakgrund eller etnisk bakgrund de kommer från - har samma chans att klara sig i skolan, säger Metta Fjelkner.

Bland åtgärderna ingår att elever som nyligen invandrat till Sverige kan få förlängd skolplikt till 18 års ålder, men också att nyanlända elevers kunskaper ska kartläggas för att kunna ligga till grund för placering. De kan också få fler lektioner och vissa ämnen kan komma att prioriteras framför andra.

– Det är bra åtgärder, men ska de verkligen ge effekt måste de givetvis åtföljas av nya resurser. En lösning som Lärarnas Riksförbund förordar är att staten tar kommandot över resursfördelningen som nu sker i 290 olika kommuner på 290 olika sätt. Istället måste ansvariga politiker se till att tillräckligt mycket resurser fördelas och styrs rätt.

– Om man inte inser att rätt resurser måste satsas på skolan kommer vi aldrig lyckas nå målet och uppfylla skollagens krav på en likvärdig och rättvis skola.

– Jag välkomnar att statistikverktyget SALSA ska utvärderas. Det har hävdats att det ibland används för att ursäkta bristfälliga skolresultat. I detta sammanhang borde regeringen ta in och granska det förslag till nytt resursfördelningssystem som Lärarnas Riksförbund tagit fram, ”Från byråkrati till undervisning”, säger Metta Fjelkner.

Länk till rapporten, ”Från byråkrati till undervisning”:

http://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/franbyrakratitillundervisning.5.12dcace212693f1e87480001408.htmllänk till annan webbplats
För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55