Bra att nya gymnasiebetyg får egen kvotgrupp

Lärarnas Riksförbund ser med tillfredsställelse att regeringen lyssnat på förbundets förslag på att ett kvotsystem bör införas för intagning till högre studier efter gymnasiet under en övergångsperiod för det nya betygssystemet.

Publicerad

Sökande till högskolan som har de nya gymnasiebetygen, graderade A-F, ska placeras i en egen kvot. Anledningen är att det är svårare att nå den allra högsta betygsnivån i ett sjugradigt system än i det gamla där det bara fanns tre godkända nivåer, godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd. Regeringen har bestämt att sökande med nya betyg placeras i en egen grupp under en övergångsperiod om tre år, för antagning inför ht 2014 t o m vt 2017, för att på sikt inte gynna sökande med gamla betyg. Regeringen kommer att återkomma med förslag om de närmare detaljerna för hur detta ska konstrueras.

– Hur urvalssystemen till högskola och universitet fungerar är av största vikt för de sökande. De måste uppfattas som rättvisa, likvärdiga och i största mån också vara begripliga, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en kommentar.

– Vår grundläggande inställning är att vi ska ha en kvalitativt bra gymnasieskola, och vi tror att den reformerade gymnasieskolan kommer leda till en förbättrad utbildning. Det hade varit märkligt om eleverna i den nya gymnasieskolan skulle kunna få lägre meritvärden men högre kunskaper än elever i den tidigare gymnasieskolan, men ändå behöva konkurrera i samma urvalsgrupp. Då skulle systemet upplevas som orättvist.

– Slutligen måste vi peka på att det behövs ytterligare åtgärder för att klara tillgången till god studie- och yrkesvägledning. Man kan befara att behovet är underskattat, bland annat eftersom behoven kommer se mycket olika ut för olika program och för elever med olika socioekonomisk bakgrund.

– Lärarnas Riksförbund anser att regeringen måste ta krafttag för att förstärka och förbättra studie- och yrkesvägledningen i svensk skola, avslutar Metta Fjelkner.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55