Elever behöver mer tid för kunskap i skolan

Eleverna i den svenska skolan får för lite undervisningstid med sin lärare. Många elever når inte kunskapsmålen för att tiden helt enkelt inte räcker till. Det visar en undersökning som Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer presenterar idag.

Publicerad

Spridningen i undervisningstid är mycket stor i den svenska skolan. De elever som har fått minst undervisningstid i till exempel samhällskunskap 1a1 (den samhällskunskap som är obligatorisk på alla yrkesprogram) har fått 22 procent mindre undervisningstid än de som fått mest. Detta samtidigt som nästan tre av fyra lärare anser att eleverna får för lite undervisningstid i förhållande till målen.

Sett från elevernas perspektiv säger nästan hälften av de elever som läser på yrkesförberedande program att de tror att de skulle ha förbättrat sina kunskapsresultat ytterligare om de fått mer lärarledd undervisning, på bekostnad av andra undervisningsmetoder.

– Den stora spridningen i undervisningstid i samtliga kurser är ett likvärdighetsproblem och det är inte acceptabelt. Lärarledd undervisning är den faktor som har störst betydelse för elevernas kunskaper. Därför är det viktigt att elever tillförsäkras ett bestämt antal lärarledda timmar per kurs och om skolan inte lyckas leverera så måste det ge direkta konsekvenser, säger Samir El-Sabini, ordförande i Sveriges Elevkårer.

– Avskaffandet av kopplingen mellan gymnasiepoäng och undervisningstid har varit olycklig. Skillnaderna mellan olika skolor visar att det åter finns ett behov av att knyta ett gymnasiepoäng till en undervisningstimme, i syfte att alla elever ska få samma möjligheter att utvecklas mot skolans mål, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer

kräver att skol- och utbildningsminister Jan Björklund (FP) ser till att:


* Tydliga garantier om undervisningstimmar införs. Elever måste garanteras att kurserna på gymnasiet motsvaras av lika många timmars undervisning. Exempelvis ska 50 poäng vara 50 timmars undervisning. Denna garanti måste säkerställas genom att man skapar tydliga strukturer för elever att kräva kompensation om skolan inte levererar.  

* Staten satsar mer resurser för detta eftersom skolor väljer att lägga ut så lite undervisningstimmar. Det gäller såväl i samhällskunskap och historia som i matematikämnet.

* Stadievisa timplaner för grundskolan införs. Och det bör gälla för alla ämnen.Riksdag, regering, elever och lärare är överens om att skolan ska vara likvärdig och att alla ska ha möjlighet att nå målen. Nu när lärare och elever pekar på problemen med likvärdigheten krävs konkreta lösningar för att den svenska skolan ska bli världens bästa.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55