Lärare i lägre år måste få mer fortbildning och tydligare stöd

Lärarnas Riksförbund om Skolinspektionens granskning av bedömning av yngre elevers kunskaper: Det krävs mer fortbilning av lärare som inte satt betyg. Mycket återstår att göra.

- Vi har sedan länge pekat på behovet av kraftfulla fortbildningsinsatser i samband med de reformer som nu genomförs. Att många lärare i granskningen ger uttryck för att de inte är säkra på vilka delar av kursplanerna eleverna ska bedömas mot samt hur kursplanedelarna knyter samman visar också att det fortfarande återstår mycket implementeringsarbete att göra i samband med Lgr11, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

- Det är tydligt att resultaten av granskningen stödjer det vi tidigare påpekat i remissvar och liknande: Alla lärarnas arbetsuppgifter ryms inte inom ramen för deras arbetstid. Granskningen visar att många lärare bär viktig planering och elevdokumentation med sig i minnet snarare än att sätta det på pränt och det är ett allvarligt tecken på att lärarna inte hinner det de ska och att dokumentationskraven har blivit otympliga. Utbildningsministern bör skyndsamt se över de ökade dokumentationskraven, avslutar Metta Fjelkner.

Se Skolinspektionens pressmeddelandelänk till annan webbplats och rapport.