Lärarnas administrativa börda måste minskas

Utbildningsminister Jan Björklund meddelar idag att regeringen avser att tillsätta en utredning för att se över lärarnas administrativa börda. – Det är nödvändigt och välkommet att regeringen ser till att lärarnas administrativa börda lättas något. Men mer krävs för att arbetsbelastningen ska bli långsiktigt hållbar, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Publicerad


– Vi har arbetat hårt för att en förändring ska komma till stånd. Det har visat sig att regeringens skolpolitiska reformer lett till högre arbetsbelastning för lärarna, inte bara i ett initialt skede. Lärarna ska inte betala reformerna med ökad arbetsbörda, säger Metta Fjelkner.

Förbundets arbetsmiljöundersökning från 2011 visar på en kraftig ökning av lärares administrativa uppgifter, detta utan att andra arbetsuppgifter försvinner. 90 procent av lärarna uppger att de har mer administrativt arbete jämfört med för fem år sedan.

Vid Lärarnas Riksförbunds kongress aviserade utbildningsminister Jan Björklund att det skulle komma åtgärder för att minska de nya administrativa arbetsuppgifterna, vilket är absolut nödvändigt.

– Översynen måste ta sin utgångspunkt i att bedömningen av eleverna blir likvärdig och framåtsyftande. Det måste finnas en naturlig koppling till kontrollstationerna i årskurserna 3, 6 och 9.

– Och när nu regeringen ser över hur de kan minska trycket på lärarna, så måste även arbetsgivarna vidta åtgärder för att mängden undervisning, för- och efterarbete och övrigt arbete balanserar, avslutar Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55