Budgetpropositionen – ömsom vin ömsom vatten för skolan och lärarna

Lärarnas Riksförbund saknar riktade satsningar till skolan och lärarna i regeringens budget för nästa år. Däremot välkomnas satsningar på yrkes- och vuxenutbildning samt på studie- och yrkesvägledning.

Idag överlämnar regeringen budgetpropositionen för 2013 till Sveriges Riksdag. Lärarnas Riksförbund delar ut både ris och ros.

– Till att börja med är det ett stående önskemål från förbundets sida att återinrätta riktade statliga bidrag för skolsektorn, eftersom kommunerna uppenbarligen har problem med både måluppfyllelse och likvärdighet. Det var inget jag förväntade mig finna i budgetpropositionen, men jag är ändå besviken, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Yrkes- och vuxenutbildning

Regeringen gör ett antal större satsningar, bland annat på vuxenutbildningen. Särskilt mycket resurser går till kvalificerad yrkesutbildning inom ramen för Yrkeshögskolan, till lärlingsplatser inom vuxenutbildningen (lärlingsvux) och till yrkesvux. Även komvux får del av ökade anslag.

– Med tanke på den nya gymnasieskolans struktur, där de elever som inte får högskolebehörighet inom ramen för sitt utbildningsval ska få möjlighet att senare komplettera, måste Komvux stå rustat. De tidigare neddragningarna på just Komvux har varit onödiga och till skada för vuxenutbildningen som sådan, säger Fjelkner.

Vidare görs satsningar på kompetensutveckling av studie- och yrkesvägledare. De tidigare aviserade karriärmöjligheterna för lärare ligger kvar, med 187 miljoner 2013 för att nå 880 miljoner år 2016. Däremot finns det ingen vägledning i hur karriärmöjligheterna för lärarna ska se ut, vilket innebär att själva realiseringen av satsningen drar ut på tiden.

Regeringens satsning på en kampanj för läraryrket och lärarutbildningen, under namnet ”För det vidare” får en förlängning fram till 2015, vilket är mycket positivt. Ersättningen till lärosätens för den tid lärarstudenter är på verksamhetsförlagd utbildningen höjs med 30 procent.

Utebliven satsning på nyexade lärare

Lärarnas Riksförbunds är däremot kritisk till den uteblivna satsningen på nyexaminerade lärares introduktionsperiod i skolan. Här skulle behövas dels en ökning av anslagen, dels att anslagen öronmärks. Vidare blir det ingen förlängning av Lärarlyftet II och satsningen på forskarskolor för yrkesverksamma lärare.

– Det är fortfarande viktigt att staten tar ansvar för lärarnas kompetensutveckling. Detta är egentligen ett arbetsgivaransvar, men trots historiska överskott i kommunerna finns en ovilja att satsa på lärarnas kompetensutveckling, avslutar Metta Fjelkner.