Bra med mer i matematik i lågstadiet

Skolverket har utrett var i grundskolan utökad matematikundervisning ger bäst effekt. Myndigheten föreslår att de av regeringen föreslagna 120 extra timmarna förläggs till lågstadiet, där eleverna får en extra matematiktimme i veckan under tre år. Varken Skolverket eller regeringen talar dock om är hur de nya undervisningstimmarna ska garanteras. – Regeringen måste nu också tillsätta en utredning för att få en helhetsbild av timplanerna. De ska vara stadiebundna så att elevernas garanteras undervisning i olika stadier, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

– Jag känner viss kluvenhet inför Skolverkets förslag. Det är bra att man vill öka undervisningstiden i lågstadiet, men man har inte tagit ett helhetsgrepp om den nationella timplanen, säger Metta Fjelkner.

Enligt timplanen har varje elev rätt till minst 900 undervisningstimmar i matematik under de nio grundskoleåren. Lärarnas Riksförbund kunde tidigare i år, i samband med Matematikbiennalen i Umeå, visa att eleverna inte får den tid de har rätt till och att antalet undervisningstimmar skiljer sig åt beroende på vilken skola eleven går i. Timplanen är inte nedbruten på stadienivå, utan utgör endast en totalsumma för de nio årskurserna.

Dagens timplan är inte anpassad till den nya läroplanen (Lgr11) och måste därför revideras. Tid måste knytas till målen för årskurserna 3, 6 och 9. Det gäller samtliga grundskolans ämnen. Regeringen måste tillsätta en utredning för att se över timplanen.

– Likaså måste staten noggrannare analysera konsekvenserna av bristen på lärare i matematik och agera därefter. Utökad undervisningstiden kommer inte få någon effekt om det inte finns tillräckligt med legitimerade matematiklärare, avslutar Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund kommer att svara på regeringens remiss om utökat antal undervisningstimmar i matematikämnet. I svaret lyfter förbundet bland annat fram det ohållbara med att skolor kan ansöka hos Skolinspektionen att slippa den nationella timplanen. Svaret kommer att lämnas till regeringen den 1 november.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55