Minst 100 miljoner av regeringens 900 miljoner måste gå till lärarforskning

– En betydande del av satsningen på forskning som regeringen presenterar i dag bör gå till forskning som direkt berör lärare och svensk skola, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Publicerad

I regeringens forskningsproposition går 900 miljoner kronor till forskning och utveckling av svensk forskning. Den enskilt största budgetposten – och anslagsökningen – i propositionen är de direkta anslagen till universitet och högskolor, som lärosätena själva beslutar om.

– Det är ytterst viktigt att lärosätena ser till att dessa medel även kommer lärarna till del. Jag förväntar mig därför att en betydande del också går till lärarutbildningen och de högutbildade lärare som söker möjlighet att forska. Det bör handla om att åtminstone 100 miljoner av de 900 miljonerna gå till lärarna, säger Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner.

Satsning på lektorer kräver fler lärare med forskarutbildning

– Nu finns det också en satsning på nya lektorat i grund- och gymnasieskolan med regeringens förslag om karriärtjänster för högutbildade lärare. Då är det också viktigt att vi får en försörjning av lektoraten även i framtiden. För att få nya lektorer måste det finnas personer som vill genomföra en forskarutbildning, understryker Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund anser att det är nödvändigt att de forskarskolor för lärare som inrättas blir permanenta satsningar. Det är mycket positivt med fortsatta satsningar på forskarskolor för yrkesverksamma lärare och en nödvändighet om vi inom rimlig tid ska nå målet om minst 1000 lektorer.

Lärarnas Riksförbund har krävt att det inrättas ämnesdidaktiska centra för undervisningsämnen/-områden. Det är därför glädjande att man i propositionen aviserar inrättandet av ett ämnesdidaktiskt centra för matematik, naturvetenskap och teknik.

– Jag förutsätter att centra inrättas för fler ämnen framöver, säger Metta Fjelkner.

Förbundet har tillsammans med andra intressenter på skolområdet föreslagit inrättande av en plattform med ansvar för att göra verklighet av skollagens krav på att undervisningen ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. Regeringen aviserar att 20 miljoner ska satsas på något som liknar detta förslag.

– Jag utgår ifrån att vi som presenterat detta förslag bjuds in att diskutera hur dessa miljoner kan användas på ett sätt som gynnar undervisningen i skolan, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55