Arbetet mot intolerans måste bedrivas på lång sikt

– Det är mycket angeläget att staten tar ansvar för att arbetet mot främlingsfientlighet och rasism ska ta steg framåt, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en kommentar till Bengt Westerberg förslag i utredningen ”Främlingsfienden inom oss” som syftar till ett lärarlyft mot rasism.

Uppdaterad

Bengt Westerberg har på regeringens uppdrag utrett hur arbetet mot främlingsfientlighet kan bli effektivare. Utredningen föreslår bland annat att lärare ska få ett femårigt kunskapslyft i mänskliga rättigheter. Tre lärare på varje skola ska erbjudas fortbildningen. Det 

föreslås att

130 miljoner ska anslås per år i fem år, vilket ger en satsning på 650 miljoner.

– Jag menar liksom Bengt Westerberg att vardagsrasismen är ett stort hot mot det toleranta, vidsynta och inkluderande samhälle som vi vill vara med och bygga, säger Metta Fjelkner.

– Men det är viktigt att också lärarnas kompetens i dessa frågor tas tillvara ute på skolorna. Det finns många lärare som har stora kunskaper i hur man kan arbeta med dessa värderingsfrågor på ett effektivt sätt, säger Metta Fjelkner.

– För att utredningens goda förslag ska kunna förverkligas krävs det också att skolledarna tar sitt ansvar och prioriterar detta arbete ute på skolorna.

Lärarnas Riksförbund arbetar aktivt med på flera olika sätt i dessa frågor. Bland annat i Stiftelsen Expo men också i projektet New Connexion, som arbetar systematiskt och under lång tid med dessa frågor.

Just New Connexion, där Lärarnas Riksförbund är projektägare, lyfts fram i utredningen. Den ska nu sprida sin arbetsmodell på orter över hela landet.

– Det är mycket viktigt att arbetet mot främlingsfientlighet och intolerans bedrivs på lång sikt om det ska ha bestående effekter, säger Metta Fjelkner.

– Lärarnas Riksförbund företräder ämneslärare och historie- och samhällskunskapslärare som har haft ett särskilt ansvar att arbeta med dessa toleransfrågor. Nu gäller det att vidga kunskaperna och sprida dem vidare, avslutar Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55