Alltför få kommuner satsar på lärarna

  Lärarnas Riksförbund har följt lärarnas löneutveckling mycket noga i kommun för kommun sedan det nya avtalet tecknades. I en ny rapport som förbundet offentliggör idag står det klart att bara ett fåtal kommuner går från ord till handling i den lokala löneförhandlingen och satsar på lärarna.

Publicerad


Trots att ledande företrädare för SKL tydligt markerat att de garanterade löneutfallen i det nya löneavtalet inte ska ses som ett tak utan som ett golv, är det precis just detta som hänt. De flesta hamnar kring 4,2 för 2012.


-

         

Om lärarna bara skulle få märket för de resterande tre åren innebär detta att vi lämnar avtalsperioden i ett sämre läge än när vi gick in. En situation som är oacceptabel, såväl för SKL som för Lärarnas Riksförbund. Lyckas inte kommunerna och SKL att uppvärdera läraryrket via detta avtal kommer förtroendet för enskilda kommuner och för SKL att vara förbrukat, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.


Vår uppföljning visar att det finns ett alltför stort antal kommuner som inte har förstått allvaret i att inte fullfölja avtalets intentioner. Tråkigt nog innehåller denna lista alldeles för många kommuner som vi tidigare har pekat ut för att ligga i löneligans absoluta bottenskikt.


I botten finns ett fyrtiotal kommuner. Om inte tempot dras upp och betydligt fler kommuner inser att de måste vara med på banan, kan en förtida uppsägning bli oundviklig. Varför delar exempelvis inte Aneby, Finspång, Kristinehamn, Malmö, Norrköping och Vansbro SKL:s syn på behovet av att uppvärdera läraryrket?


-

         

Det är uppenbart att man varken tar sitt ansvar när det gäller partsavsikten med avtalet eller när det gäller samhällsansvaret att värna läraryrkets attraktionskraft. Man klarar inte av lokal lönebildning eller individuell lönesättning. Vi kan bara dra en slutsats av detta, nämligen att dessa kommuner inte klarar av den här typen av avtalskonstruktion med eget ansvar, säger Metta Fjelkner.


Men det finns ljuspunkter. Kommuner som föregår med gott exempel är bland annat Lekeberg med 9,5 procents lönepåslag på lärarna, Västerås (6,1 procent) och Strömstad (5,3 procent). Sigtuna är också ett exempel på en kommun som mellan löneöversyner har satsat på sina lärare. Där har man utöver avtalets 4,2 procent lagt på 17 procent för utvalda duktiga lärare. Det visar att där viljan finns så är det också möjligt att prioritera lärarna.


-

         

Det är positivt att dessa kommuner har satsat, men för att få till stånd en uppvärdering krävs att de också fortsätter satsa på lärarna i de kommande löneöversynerna. Vi kommer med stort intresse följa deras utveckling framöver, avslutar Metta Fjelkner.
Lärarnas Riksförbund menar att


Lärarnas löner måste höjas med minst 10 000 kronor i 2012 års penningvärde
I kommande löneöversyner måste betydande steg tas mot en höjning av lärarnas löner med minst 10 000 kronor i månaden. I dag startar många lärare sitt yrkesliv med en lön på cirka 20 000 kronor i månaden. Detta ska jämföras med andra akademiska yrken, med lika lång utbildningstid, som startar vid 30 000 kronor i månaden. Vi kommer att utgå från 2012 års lönevärde och kommer att indexera detta belopp tills vi uppnått vårt mål.


Höj lärarnas ingångslöner markant
Höga ingångslöner för lärare är något som tydligt signalerar hur lärare värderas i ett land. Det är orimligt att tänka sig att den svenska skolan ska vara en attraktiv framtida arbetsgivare för dagens högskolestudenter, när exempelvis civilingenjörer tidigt i sitt yrkesliv har en lön på drygt 33 000 kronor, vilket är mer än vad slutlönen är för många gymnasielärare med 40 år i yrket.


Fortsatt och tydlig uppvärdering
För att läraryrket ska uppvärderas krävs att lärarna får betydligt mer än märket 2013-2015. Det går inte att förlita sig på att avtalsvärdet var högt 2012 utan lärarna måste få betydligt mer än andra även de kommande åren för att inte löneskillnaderna mellan lärare och andra jämförbara yrken ska fortsätta att öka. Nu gäller det att kommunerna vågar fullfölja partsavsikten i avtalet.


Länk till rapporten:

www.lr.se/upptillbevislänk till annan webbplatsFör kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55