Lärarnas Riksförbund är med och säkrar legitimationsreformen

Regeringen har idag presenterat nya övergångsregler i legitimationssystemet för yrkeserfarna lärare. – Det är viktigt att den legitimationsreform som regeringen genomfört med brett stöd i riksdagen, också införs på ett sådant sätt att den stärker lärarna och skolan. Därför har Lärarnas Riksförbund valt att stödja de förändringar som presenterats idag, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.

Publicerad


Med beskedet idag säkras lärarlegitimationsreformen, som ursprungligen är ett förslag från Lärarnas Riksförbund och något som förbundet drivit konsekvent sedan 1992.

Nödvändiga justeringar för att komma tillrätta med årtionden av oreda
– Vi ser nu till hela reformen som stärker lärarnas ställning och lyfta kvalitetskraven, när vi stödjer de, till stor del helt nödvändiga, justeringar som nu görs. En stor del av problemen som gör att också en del av våra medlemmar kommer i kläm beror på att arbetsgivare och skolhuvudmän inte tagit sitt ansvar under de senaste 25 åren, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.


Sedan kommunaliseringen har det varit en total oreda när det gäller lärarnas behörigheter, och det tar tid att rätta till år av felaktigt beteende. Genom den här överenskommelsen står Lärarnas Riksförbund upp för legitimationen, som med tillhörande behörigheter på lång sikt kommer vara den viktigaste reformen för att åstadkomma bättre resultat i skolan.

– Det finns dock delar i förslaget som förbundet motsatt sig och som vi fortfarande inte fullt ut stödjer. Exempelvis att lärarlegitimationen likställs med förskollärarlegitimationen. Ty detta innebär att en förskollärare därmed genom beslutet kan bli behörig lågstadielärare, säger ordförande Metta Fjelkner.
 
Behörighetskraven ligger fast
Det är glädjande att utgångspunkten är att behörighetskraven i reformen ändå ligger fast. Lärare ska vara behöriga i de ämnen de undervisar i. Huvudvägen till behörighet är genom behörighetsgivande utbildning vid universitet och högskolor.

För Lärarnas Riksförbund är det viktigaste att vi har fått igenom att lärare, efter bedömning av Skolverket, ges behörighet om de tidigare har kompletterat sin utbildning med ett antal poäng som kan anses motsvara behörighetskraven vid tidpunkten för kompletteringen. Detta är ett krav vi hela tiden stått fast vid. Tusentals lärare har på arbetsgivarens uppdrag läst kurser för att bli ”behöriga” i ett nytt ämne. De har med förvåning noterat att detta inte givit behörighet i legitimationen, eftersom poängkraven där helt utgår ifrån nuvarande utbildning. Förbundet har påtalat orimligheten i detta vid otaliga tillfällen och har nu äntligen fått igenom att instruktionerna till Skolverket ändras.

– Det är slutligen viktigt att regeringen och lärarnas fackliga organisationer är eniga om att regelbundet utbyta erfarenheter om legitimationsreformens fortsatta genomförande, avslutar Metta Fjelkner.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55