Bra med mer fokus på stöd istället för administration

Lärarnas Riksförbund välkomnar utredningsförslag om minskad administration. - Det är bra att fokus läggs på att elever ska få det stöd och den hjälp de behöver, det är viktigare än byråkrati, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Publicerad

Idag presenterade regeringens utredare, Tomas Persson, ytterligare ett delbetänkande om hur lärarnas administrativa börda ska lättas. Huvudförslaget i slutrapporten innebär förändringar i kraven som omgärdar åtgärdsprogrammen.

-


Åtgärdsprogrammen har vållat stora bekymmer ute på skolorna då rutinerna för dessa fungerat bristfälligt. Det har funnits en oklarhet om vad som egentligen gäller och hur den konkreta ansvarsfördelningen ser ut, även om det är rektor som är ytterst ansvarig för de dokument som produceras på en skola, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Utredaren föreslår en trappstegsmodell, där en elev i ett första steg skyndsamt ska få stöd i den ordinarie undervisningen. Ifall dessa insatser inte räcker för att eleven ska nå målen utan är i behov av särskilt stöd ska rektor fatta beslut om att ett åtgärdsprogram ska tas fram. Åtgärdsprogram ska också upprättas ifall en förälder begär detta.

-


Förslaget innebär en möjlighet för lärare att lägga tid på att hjälpa eleverna istället för att skriva om hur de ska hjälpa dem, säger Bo Jansson. I dag läggs orimligt mycket tid på att skriva åtgärdsprogram om sådant som egentligen är naturliga variationer i elevers kunskapsutveckling och som lärare i alla tider har hanterat.

-


Detta får dock inte innebära att man satsar mindre än idag på de elever som har svårt att nå målen. Det är bara en byråkratisk procedur som ska tas bort, inte de insatser man gör för att hjälpa eleverna. När det gäller stödinsatser finns idag stora resursbriser, vilket syns i hur stor andel av eleverna som avslutar grundskolan med ofullständiga betyg. Förhoppningsvis kan minskad dokumentation bidra till att tid och resurser frigörs till att hjälpa dessa elever, men det är inte tillräckligt, säger Bo Jansson.

Utbildningsminister Jan Björklund meddelade också idag att Skolverket ska få i uppdrag att utforma en mall för skriftliga individuella utvecklingsplaner. Detta är något Lärarnas Riksförbund krävde i samband med att förra delrapporten presenterades.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55