Pressade lärare

Stress, en alltför hög arbetsbelastning och en negativ påverkan på privatlivet. Så upplever alltför många lärare sin arbetssituation. Fler sjukskriver sig av fysiska orsaker och många arbetar sjuka. Färre utsätts dock för hot och våld. Det visar den nya arbetsmiljöundersökning som Lärarnas Riksförbunds presenterar i dag.

Publicerad

– Vi i Lärarnas Riksförbund kräver nu att arbetsgivarna tar krafttag för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det gäller alla delar, såväl den fysiska som psykosociala arbetsmiljön och inte minst arbetsbördan. Det måste till en förändring, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

2 300 yrkesverksamma lärare har svarat på frågor kring sin arbetsmiljö. Bland annat visar det sig att:

  • Fler än sju av tio lärare upplever att deras fritid ofta eller ibland påverkas negativt av arbetssituationen. Sömnsvårigheter, magont, huvudvärk och ljudkänslighet är några av de vanliga problemen.
  • Nio av tio lärare säger att de fått en högre arbetsbelastning.
  • Sju av tio lärare upplever att löneutvecklingen och karriärmöjligheterna är för dåliga.
  • Antalet sjukskrivningar ligger på ungefär samma nivå som i den undersökning som Lärarnas Riksförbund gjorde 2011, men andelen som är långtidssjukskrivna av fysiska skäl har ökat markant. Från 29 procent som angav fysisk ohälsa som skälet till sin sjukskrivning 2011, till 53 procent som anger den som skälet till sjukskrivningen i år.
  • Många lärare går till arbetet trots att de är sjuka. Över 60 procent av de som svarat har flera gånger det senaste året arbetat fastän de varit sjuka.

Sjukskrivningar problematiskt
Antalet sjukskrivningar ligger på ungefär samma nivå som i den undersökning som Lärarnas Riksförbund gjorde 2011, men andelen som är sjukskrivna av fysiska skäl har ökat markant. Samtidigt uppger många lärare att de går till jobbet trots att de är sjuka.

– Vi måste ha en situation där lärare har rätt att vara sjuka, utan att de känner att de belastar kollegor eller ger sig själva mer jobb, säger Bo Jansson.

Många positiva sidor med läraryrket framkommer också i arbetsmiljörapporten. Många lärare upplever att deras yrke är viktigt och stimulerande och överlag upplever också lärarna att de har en god arbetsgemenskap med sina kollegor.

– Man kan säga att lärarna älskar sitt yrke, men har stora problem med sitt jobb. Det är något arbetsgivarna måste ta till sig – och göra något åt, säger Bo Jansson.

Minskning av hot och våld från elever
Undersökningen visar också att det har skett en minskning när det gäller hot och våld från elever, upplevd diskriminering från arbetsgivaren och trakasserier från kollegor.

2011 hade 31 procent av lärarna blivit utsatta för våld, hot, sexuella trakasserier eller annan kränkning i anknytning till sitt arbete under de senaste tolv månaderna. Nu har siffran sjunkit till 23 procent.

– Det är positivt, att det verkar gå åt rätt håll, men det räcker inte. Det måste vara nolltolerans. Både för elever och lärare, alla måste kunna känna sig trygga. Det är fortfarande mycket allvarligt att var fjärde lärare har utsatts för hot eller våld, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55