Mycket positivt besked om satsning på fler karriärtjänster

– Jag välkomnar regeringens besked i dag att betydligt fler karriärtjänster ska kunna tillsättas. Det är mycket positivt, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Publicerad

Regeringen har idag gett besked om en ny satsning på karriärtjänster som innebär en ökning från dagens 4 000 till 17 000 förstelärartjänster runtom i landet.

En del av dessa nya karriärtjänster ska gå till skolor i särskilt utsatta områden.


– Jag gläds över denna kraftiga satsning på fler karriärtjänster i grundskolan och i gymnasiet, säger Bo Jansson.

Viktigt att skolhuvudmännen tar sitt ansvar

– Det är Lärarnas Riksförbund som är idégivare till hela denna reform med särskilda lönehöjningar till förstelärare och lektorer. Men nu är det viktigt att kommunerna och enskilt drivna skolor tar sitt ansvar så att denna reform når sitt syfte, understryker Bo Jansson.

Lärarnas Riksförbund har frågar medlemmarna om hur karriärtjänsterna genomförs. Det visar sig att bara tio procent säger att löneökningen ges som ett fast lönepåslag och 61 procent säger att karriärtjänsterna endast är tidsbegränsade tjänster, vilket förbundet menar är fel.


Långsiktig statlig finansiering

– Det har visat sig absolut nödvändigt att det kommer in ytterligare statliga pengar till lärarnas löner. Det är därför också mycket viktigt att denna satsning är långsiktig.

– Syftet är att lärare ska kunna göra lönekarriär och att lärares lönenivåer ska öka stadigvarande. Att lönepåslaget blir en del av lönesumman är viktigt för alla lärare, inte bara för dem som blir förstelärare eller lektor, säger Bo Jansson.

Totalt satsar regeringen 3,9 miljarder på skolan åren 2014-2017. Förutom att fler lärare ska få möjlighet att göra lönekarriär, så ingår bland annat en matematiksatsning och en läs- och skrivsatsning.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55