Stöd läsningen på lågstadiet

Många elever som behöver särskilt stöd för att lära sig läsa och skriva i svenska skolor får inte det. Det visar en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund. - Arbetet med läsförståelse i skolan måste stärkas, säger förbundsordförande Bo Jansson. 

Publicerad

Enligt PISA 2009 lämnar cirka 20 procent av de svenska eleverna grundskolan utan fungerande läsförståelse. Lärarnas Riksförbunds nya undersökning av läs- och skrivinlärning på lågstadiet visar att det finns mycket att göra för att stärka skolans arbete.

I undersökningen har 800 lärare i lågstadiet som undervisar i ämnet svenska deltagit och deras besked i enkätsvaren är att förutsättningarna att bedriva undervisning i läs- och skrivinlärning varierar stort mellan skolorna.

* 38 procent av lärarna anser att elever som behöver särskilt stöd i undervisningen har dåliga möjligheter att få detta tillgodosett.
* 43 procent av lärarna anser att tillgången till speciallärare och specialpedagoger är dålig eller mycket dålig.
* Endast 29 procent, inte ens en tredjedel av lärarna, svarar att tillgången är bra eller mycket bra.

Var fjärde lärare upplever också att de har otillräcklig formell utbildning i läs- och skrivinlärning, trots genomgången lärarutbildning. Delvis är förklaringen att de lärare som idag bedriver undervisning har genomgått olika lärarutbildningar, där periodvid kunskaper i läs- och skrivinlärning åsidosattes för vissa lärare.

- De stora brister som fanns i den tidigare lärarutbildningen måste åtgärdas, vilket innebär att de lärare som idag undervisar i lågstadiet med otillräcklig kompetens i läs- och skrivinlärning måste få riktade fortbildningsmöjligheter för detta. Då lärarutbildningen är ett statligt ansvarsområde är det rimligt att staten till fullo tar ansvar för denna fortbildning, säger Bo Jansson.

- Statsmakterna måste säkra alla barns rätt att få hjälp i sitt skolarbete genom att lärarna fortbildas i läs och skrivinlärning. Idag saknas det kunskap och resurser för att alla barn i den svenska skolan ska kunna tillgodogöra sig sin nioåriga utbildning, avslutar Bo Jansson.

Läs hela rapporten "Läs och skrivinlärning på lågstadiet" på:
lr.se/undersokningar


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55