Dags att prioritera studie- och yrkesvägledningen

Idag släpps Skolinspektionens kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledning i grundskolan. I granskningen undersöks kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen vid 34 grundskolor hos 21 huvudmän. – Skolinspektionen bekräftar den bild som framkommer i vår undersökning ”Effekter av vägledning”. Den visar att studie- och yrkesvägledningen i svensk grundskola är eftersatt och eleverna får inte den vägledning de har rätt till, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Publicerad

I samband med granskningen genomförde Skolinspektionen också en enkätundersökning bland eleverna i vilken endast en dryg fjärdedel av niondeklassarna uppgav att de hade en klar bild av vilka olika gymnasieprogram som fanns att välja på. Nästan hälften av eleverna uppgav att det inte hade någon vuxen att prata med om sina framtidsplaner.

– Detta är skrämmande resultat, men de kommer inte som någon överraskning. Vi har påpekat dessa brister vid ett flertal tillfällen, både för Skolverket direkt och i egna rapporter. I tidigare undersökningar vi har gjort svarade 7 av 10 elever att de tror att gymnasievalet är svårare idag än för tio år sedan och 6 av 10 elever uppger att studie- och yrkesvägledaren inverkade för lite på deras gymnasieval, säger Bo Jansson.

– Detta måste tas på största allvar, då vi vet att studie- och yrkesvägledningen har stor betydelse för eleverna och att det efterfrågas av dem själva. I vår undersökning ”Effekter av vägledning” framkom bland annat att risken för avhopp i gymnasiet ökade om eleven hade haft låg tillgång till studie- och yrkesvägledning. Vi vill också att krafttag ska tas för att göra studie- och yrkesvägledningen kompensatorisk, så att alla elever oavsett bakgrund får informationen och stödet för att bli det de vill bli och förverkliga sina drömmar.

– Ett huvudresultat i Skolinspektionens granskning är att eleverna inte får den vägledning de har rätt till under hela sin skolgång. Vi föreslår därför att eleverna ska ges en garanterad miniminivå av tid studie- och yrkesvägledning. Därigenom blir studie- och yrkesvägledningen en mer reglerad verksamhet som huvudmännen inte kan negligera. En verksamhet som måste ha tydliga mål, som utvärderas och som prioriteras. På sätt tvingas den nödvändiga utveckling fram som Skolinspektionen beskriver och som eleverna efterfrågar!

Länk till Skolinspektionens rapport:

http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Studie--och-yrkesvagledning-ar-lagt-prioriterat-pa-granskade-grundskolor/länk till annan webbplats

Länkar till Lärarnas Riksförbunds undersökningar:

"Effekter av vägledning"

http://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/effekteravvagledning.5.72b3614813b4cb340e01ed.htmllänk till annan webbplats

"På spaning efter framtidens skola"

http://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/paspaningefterframtidensskola1000eleveromskolan.5.57d117212f7685e57a800013118.htmllänk till annan webbplats


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55