Steg mot ny finansiering av skolan

Det är viktigt att skolans finansiering tar hänsyn till behoven på den enskilda skolan – och den enskilde eleven. Så är det alltför ofta inte i dag. – Att regeringen nu lägger fram ett lagförslag om socioekonomisk fördelning mellan skolor, är i sig positivt, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund, och Göran Arrius, ordförande i Saco, i en gemensam kommentar.

Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD:s analyser visar att Sverige numera är ett land där vi tillåter att skillnaderna mellan elevers socioekonomiska bakgrund blir skillnader i skolresultat. Lärarnas Riksförbund har visat att skillnaderna mellan de svagaste och starkaste eleverna har ökat med 30 procent mellan 1999 och 2011.

– Att regeringen nu lägger fram ett lagförslag om socioekonomisk fördelning mellan skolor, är i sig positivt. Vi behöver också se över den nationella finansieringen av skolan, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund, och Göran Arrius, ordförande i Saco.


Oacceptabel utveckling
– Vi har sett en helt oacceptabel utveckling mot en allt mer ojämlik skola. Klassresorna saktar in, vilket är förödande för hela samhällets utveckling. Skolan är viktig för att samhället ska hålla samman, säger Göran Arrius.

Lärarnas Riksförbund och Saco har krävt att hela den nuvarande finansieringsmodellen av skolan måste ses över och att regeringen ska utreda en mer differentierad nationell finansiering av skolan, som tar hänsyn till elevers bakgrund.

Lagförslaget som regeringen lägger fram i dag innebär att det i skollagen kommer förtydligas att kommunerna ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.
 
Steg i rätt riktning
– Regeringens förslag idag är ett steg i rätt riktning. Dagens konstruktion av skolpengen är en av orsakerna till utvecklingen mot en mer och mer ojämlik skola. Samtidigt finns det en risk att kommunerna kommer utveckla egna resursfördelningsmodeller och därmed istället förstärker den bristande likvärdigheten. Kommunernas olika resurser innebär också att de har olika möjlighet inom kommunen att utveckla egna fördelningssystem, säger Bo Jansson.

Skolverket har visat att det finns stora variationer mellan olika kommuner i fråga om tilldelning av resurser till skolan och inom skolan. Det gäller bland annat hur mycket resurser kommunerna totalt satsar på grundskolan och hur stort det socioekonomiska strukturtillägget är. Dessutom visar Skolverkets granskning att kommunerna i ganska liten utsträckning anpassar resursfördelningen efter skolornas förutsättningar, i förhållande till de insatser som behövs för att stärka likvärdigheten i skolan.

Läs Göran Arrius och Bo Janssons debattartikel i Expressen:

http://www.expressen.se/debatt/nu-ar-det-dags-att-skrota-skolpengen/länk till annan webbplats