Elever får inte tillräckligt med stöd i läsförståelse

En av grundbultarna i skolan är att lära sig läsa. Ändå visar Lärarnas Riksförbunds nya undersökning att läsandet haltar i låg- och mellanstadiet. Lärarna får inte tillräcklig fortbildning och elever som har behov av extra stöd, får det inte.

De elever som är i behov av särskilt stöd får inte det stöd de behöver. Det uppger 45 procent av lärarna på lågstadiet och 56 procent av lärarna på mellanstadiet.

- Målen är tydliga. I årskurs tre ska eleverna kunna läsa. Men var femte lärare på mellanstadiet säger att så inte är fallet. Det saknas speciallärare och det är ett stort problem i skolan idag, säger förbundsordförande Bo Jansson.

- För att kunna ta in all ny kunskap behöver eleverna kunna läsa. Det är oerhört viktigt för det fortsatta skolarbetet, säger Bo Jansson.


Mer fortbildning behövs


Lärarna upplever att man inte får tillräcklig fortbildning i läsförståelse. 55 procent av lärarna på mellanstadiet har inte fått någon fortbildning alls de senaste fem åren i läsförståelsestrategier, vilket är ett viktigt område när man ska undervisa i läsförståelse. Motsvarande siffra för lågstadiet är 44 procent.

- Detta är oroande. Kommunerna borde prioritera lärarna högre och erbjuda bättre möjligheter till kompetensutveckling. Som i de flesta andra yrken behöver man fortbildning under yrkeslivet. Det gäller även lärare. Vidareutbildning och kompetensutveckling är en självklarhet i de flesta yrken. Men hos lärare släpar det efter, säger Bo Jansson.


Viktigt med stöd hemifrån

När det gäller att träna läsning i hemmet, upplever 77 procent av lärarna på lågstadiet att föräldrarna ger ett aktivt stöd hemma, och 22 procent att de inte får stöd. I mellanstadiet är det sämre, där säger nästan hälften att de inte har ett aktivt stöd från föräldrarna att träna läsning hemma.

- Från skolans sida kan vi göra mycket, men att träna hemma är många gånger en förutsättning för att verkligen få flyt i läsandet, säger Bo Jansson.