För mycket tid går till att hantera stök

Idag offentliggör Lärarnas Riksförbund en ny undersökning om trygghet och studiero i skolan. Det är en allvarlig bild som framkommer av svaren från 1250 lärarna i grund- och gymnasieskolan. Närmare 90 procent av lärarna i åk 1-6 instämmer helt eller delvis i att en stor del av deras arbetstid går åt till att upprätthålla regler och arbetsro.

Publicerad


I gymnasiet anser lärarna att det största ordningsproblemen är sena ankomster, störande föremål samt att eleverna inte har med sig rätt studiematerial. I de lägre årskurserna är det tydligt att det är stök/ bråk i klassrummet som är det största problemet. Alla störande moment drar ner kvaliteten i undervisningen, menar Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund som gärna vill att Skolinspektionen även fokuserar på trygghet och studiero.

- Att skolan har ordningsproblem det visste vi redan, men att det var i denna utsträckning hade vi inte väntat oss. Det tar onödigt mycket tid från undervisningen. Med de senaste PISA-resultaten i färskt minne är det bara att konstatera att detta har vi inte råd med. Lärarna måste få fokusera på att undervisa, säger Bo Jansson.

Bara kring 20 procent av skolorna har rutiner ifall en elev ska utvisas från lektionen. Rektor har ansvaret för att skolan har gemensamma ordningsregler och att dessa följs. Självklart har även lärarna och eleverna ett ansvar.

- Det finns alltför många skolor som inte skapat rutiner för kvarsittning eller utvisning från lektionerna. Det innebär att varje enskild lärare måste hitta en lösning om en elev är stökig. Läraren har fortfarande tillsynsplikt för en utvisad elev. Det är i praktiken svårt att genomföra när man samtidigt har en klass att undervisa, säger Bo Jansson.

Lärarnas Riksförbund menar att det är uppenbart att det behövs ett större gemensamt vuxenansvar för lugn och ro i skolan. Lärare, övrig skolpersonal, skolledning, elever och föräldrar behöver samlas för mer studiero som höjer kunskapsresultaten.


 I samband med ett riksdagsseminarium på samma tema presenterar Bo Jansson tillsammans med ordförande i utbildningsutskottet Tomas Tobé (M) en åtgärdsplan i fem steg:

1. Efterlevnaden av skollagen ska skärpas genom att Skolinspektionen fokuserar mer på trygghet och studiero.

2. Sveriges rektorer måste ta ett större ansvar för att skolan har gemensamma ordningsregler. Det måste också bli tydligt hur avsteg från reglerna följs upp och att de upplevs vara legitima.

3. Sanktionsmöjligheterna i skollagen ska vara ett tydligare verktyg för lärarna. Skolor ska inte kunna upprätta egna regler som begränsar lärares befogenheter.

4. Stärk lärarnas ledarskap i klassrummet och utöka inslaget av ledarskap i lärarutbildningen.

5. Förenkla och minska administrationen för lärare särskilt vad avser möjligheterna att använda sanktioner. Varje lärare ska inte behöva uppfinna ett eget system för detta.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55