Mer idrott bra för eleverna

Utbildningsminister Jan Björklund har idag lagt fram ett förslag om att 100 timmar av elevernas undervisning i grundskolan ska flyttas från Elevens val och i stället användas till idrott. Idrottsämnet kommer då att få 600 timmar fördelat på de nio skolåren, det är nästan 10 procent av elevernas totala undervisningstid i grundskolan. Bra, säger Lärarnas Riksförbuds ordförande Bo Jansson.

Publicerad- Det är bra att elevernas behov av att röra på sig kan tillfredsställas under ledning av utbildade, behöriga lärare i idrott, så att även måluppfyllelsen för eleverna ökar. Idrott och rörelse spelar också en viktig roll för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig innehållet i andra ämnen, förslaget ger därför förutsättningar för att höja kvaliteten i skolan och elevernas resultat i alla ämnen, menar Bo Jansson.


Förbundet har länge uppmärksammat behovet av en stadieindelad timplan för grundskolan, något som nu utreds vid Skolverket. Det behöver också utredas i vilka delar av grundskolan den utökade tiden för idrott bör placeras så att den kommer eleverna mest till nytta. Dagens system när timmarna fördelas över nio år av skolan eller huvudmannen år är så gott som omöjligt att följa upp, inte bara på elevnivå utan även på skolnivå.


- Det är bra att de behov av rörelse och motion som uppmärksammats under senare år nu omsätts i undervisning. Idrott och hälsa är en av de mer populära inriktningarna på lärarutbildningen, så det bör inte vara några problem att lösa behovet av fler utbildade idrottslärare, säger Bo Jansson.


Lärarnas Riksförbund presenterade i december 2013 undersökningen ”Det räcker inte att rulla in en boll” visade att många idrottslärare anser att det är svårt att hinna nå de uppsatta målen på den tid som ges idag. Men det är också en fråga om schemaläggning, så det är viktigt att man följer upp hur den utökade tiden använts. Många lärare uttrycker önskemål om bättre förutsättningar för friluftsaktiviteter, vintersport och simning. 


Många lärare vittnar också om brist på funktionella lokaler och utrustning för delar av idrottsämnet, detta avhjälps inte med mer tid utan här krävs att alla huvudmän tar ansvar för att idrottslokalerna är fullgoda för idrottsundervisningen.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55