Styr upp dimensioneringen av lärarutbildningen

Universitetskansler Harriet Wallberg skriver i en artikel i dag på SvD Brännpunkt att det behövs en tydligare dimensionering av lärarutbildningarna. Lärarnas Riksförbund håller med.

Publicerad


Dimensioneringen av lärarutbildningen måste styras efter de ämneskombinationer som behövs i skolan. Genom att förlägga ämneslärarutbildningen till färre orter kan kopplingen till ämnesinstitutioner stärkas och flera ämnen erbjudas. Idag har vi en akut lärarbrist.


Studenter väljer att utbilda sig till ämneslärare i exempelvis historia, samtidigt som skolornas behov av utbildade lärare inom bristämnen i såsom moderna språk och naturorienterande ämnen växer sig allt starkare.


- Lärarutbildningarna bör koncentreras till färre lärosäten och dimensioneras efter behov. Både Riksrevisionen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har påpekat detta och nu hoppas vi att regeringen inser att de måste agera i denna fråga, säger Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.


Lärarnas Riksförbunds tre förslag för att stärka lärarutbildningarna:


1. Koncentrera lärosätena som erbjuder lärarutbildningar.

OECD påpekar i den granskning som överlämnades till regeringen tidigare i år att ett mindre antal lärosäten har bättre förutsättningar att bedriva utbildningar med hög kvalitet.


2. Dimensionera lärarutbildningarna efter skolans behov.

Den statliga styrningen över dimensioneringen av lärarutbildningarna måste stärkas.


3. Höj ersättningsbeloppen till lärarutbildningarna. Lärarutbildningen är underfinansierad. Andelen lärarstudenter som har färre än åtta timmar lärarledd undervisning i veckan är hela 54 procent. Det är långt ifrån tillräckligt för att erbjuda en kvalitativ utbildning.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55