Välkommen och nödvändig satsning på lärarnas löner

Lärarnas Riksförbund välkomnar att staten nu tar ett ansvar för att uppvärdera lärarnas löner. – Det är nu upp till bevis för kommuner och fristående skolor att de fortsätter uppvärderingen 2016 och 2017. Att staten går in är helt nödvändigt, men är ett underkännande över hur huvudmännen hanterat lärares lönesättning över tid, säger förbundsordförande Bo Jansson.

Satsningar på lärarlöner är nödvändiga, det visar inte minst OECDs analys och slutsatser. Både lärarbristen och skolresultaten visar att vi är i behov av extraordinära insatser. Parterna har i grunden ansvar för att förhandla lärarnas arbetsvillkor. Eftersom dessa medel fördelas via skolhuvudmännen går det att förena genom den svenska modellen för lönesättning.– Jag välkomnar att staten nu tar ett ansvar för att uppvärdera lärarnas löner. Det är nu upp till bevis för kommuner och fristående skolor att de fortsätter uppvärderingen 2016 och 2017. Att staten går in är helt nödvändigt, men är ett underkännande över hur huvudmännen hanterat lärares lönesättning över tid, säger Bo Jansson.– Det är oerhört viktigt att denna satsning används till permanenta ökningar av lärarnas fasta löner, säger Bo Jansson. Detta ska inte vara ett tillägg eller ersättningar för tillfälliga projekt utan en stadigvarande lönehöjning för de lärare som omfattas.

Regeringens insats går i linje med OECDs analyser och slutsatser att lärarlönerna i Sverige måste höjas och att det krävs extraordinära insatser. Det är fortsatt parterna som ansvarar och förhandlar och det är viktigt för LR att den svenska modellen på arbetsmarknaden består.

Kriterierna bygger på undervisning och det är undervisande och erfarna lärare som ska ta del av lönesatsningen. Huvudmännen har nu ett stort ansvar för att se till att den lokala hanteringen genomförs på sådant sätt att det vinner legitimitet inom lärarkåren.

Många erfarna lärare står på kö för att få ta del av den här satsningen som når fler, och därmed kan resultera i en annan bredd än satsningen på karriärtjänster. Detta betonas genom regeringens tydliggörande om att löneökningarna ska gå till redan anställda lärare.

– Vi har respekt för att det är regeringen som måste avgöra vilka grupper som ska omfattas och det är i grunden positivt att regeringen i stort hållit sig till sin ursprungliga plan. Förbundet hade dock önskat att satsningen skulle omfatta även lärare i vuxenutbildningen och studie- och yrkesvägledare, samt att fler individer skulle kunna omfattas, avslutar Bo Jansson.