Stora skillnader i dokumentationskraven i skolan

Trots att rikspolitikerna avskaffat många dokumentationskrav redan 2013 dokumenterar många skolor och lärare lika mycket som förut "för att ha ryggen fri". – Detta är upprörande. Återigen gör kommuner och huvudmän som de vill, både lärarnas arbetsmiljö och elevernas rätt till en likvärdig skola drabbas, säger Bo Jansson, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Publicerad

Dokumentationen är en viktig del av lärarnas arbete. Dels för att dokumentera elevernas kunskapsutveckling, dels för att dokumentation ska upprättas när något händer i skolan, exempelvis när en elev blivit kränkt.

Överdokumentation för att ha ryggen fri
Samtidigt finns det en gräns när det blir för mycket dokumentation. När dokumentationen i större utsträckning upprättas för att skolledning och huvudmannen ska kunna ”hålla ryggen fri” än för att den har ett värde för eleverna så blir kraven på dokumentation ett problem.

– Det är en svår balansgång mellan för mycket och för lite dokumentation och det är viktigt att vi hamnar rätt. Detta kräver att skolledningen och huvudmännen tar sitt ansvar. De måste se till att det finns bra rutiner för dokumentationen och se till att lärarna inte överdokumenterar. För detta behöver vi likvärdiga regler och villkor i landets skolor, säger Bo Jansson.

Inte bara dokumentation utan även ren administration är för många lärare en betungande arbetsuppgift. Det finns mycket i skolan som andra än lärarna kan och bör utföra.

– Lärarnas viktigaste uppgift är att fokusera på undervisningen och administrativa uppgifter som tar tid från lärarnas undervisning med för- och efterarbete måste minimeras, säger Bo Jansson.

Riktlinjer som följer lättnader i dokumentationskraven
Lärarnas Riksförbund kräver att ska finnas tydliga riktlinjer för de individuella utvecklingsplanerna och annan dokumentation. Det är även viktigt att huvudmännen och skolledning ser att rutinerna är sådana att det är praktiskt möjligt för lärare att följa rutinerna för dokumentation på skolorna.

Undersökningen visar att:


• Många lärare uppfattar att de har administrativa arbetsuppgifter i sådan omfattning att det påverkar deras arbetsbörda negativt. Frånvarohantering och att svara på mail från bland annat föräldrar hör till de mest betungande administrativa uppgifterna.

• När det gäller kraven på skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner blir det tydligt att många lärare inte upplever att kraven har sänkts trots dokumentationsreformen 2013. Många huvudmän och skolledningar kräver fortfarande att samma mängd dokumentation upprättas.

• Ungefär fyra av tio lärare upplever att rutinerna för dokumentation på deras skola inte följs. Enligt 81% av de svarande är orsaken tidsbrist.

***

Läs rapporten ”Viktig dokumentation eller onödigt krångel. En undersökning om lärarnas syn på dokumentationskraven” som hittas på denna länk.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55