Bra strategier kräver också bra finansiering

– Den nya IT-strategi som Skolverket tagit fram är mycket bra. Nu gäller det att den ska kunna förverkligas. En bra ny IT- strategi måste också finansieras och här måste staten ta ett samlat ansvar, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Publicerad


Skolverket har nu lämnat förslag på en nationell strategi för skolans digitalisering till regeringen.


– Den nya IT- strategin måste också finansieras och förverkligas. Det är bra att Skolverket ska ansvara för fortbildningen, men det är inte bra att ansvaret för genomförandet ska ligga på skolhuvudmannen. Här har vi dåliga erfarenheter. Jag menar att det krävs statlig tvingande styrning, eller direkt riktat stöd, understryker Bo Jansson.


– Kommuner och skolhuvudmän som har svaga förutsättningar ute i landet måste också få insatser med stöd och hjälp, säger Bo Jansson.   


IT-strategin gäller förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan. Den utgår från att tillgången till digitala verktyg ska bli likvärdig och att digitaliseringen ska bidra till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.

Fokus på nationell likvärdighet
Vidare föreslår Skolverket att alla lärare ska ha tillgång till IT-verktyg inom två år och att alla elever i den obligatoriska skolan ska ha tillgång till ett eget digitalt verktyg inom tre år.


– Det är mycket viktigt att vi har ett fokus på den nationella likvärdigheten i en ny IT-strategi. Även om relationerna lärare elever alltid kommer var grunden i lärande och undervisning så är IT oundgängligt verktyg, både i dag och ännu mer i framtiden, säger Bo Jansson.  


– Att eleverna kommer ha personliga digitala verktyg tror jag kanske är den allra viktigaste punkten i hela strategin då detta kommer kunna fungera som en tröskeleffekt för att verkligen kunna ta tillvara digitaliseringens fördelar för kunskapsbildningen

Stora utmaningar som kräver fortbildning och stöd
– Med detta, att varje elev har tillgång till egen datorn, följer dock stora utmaningar för lärarna vilka behöver fortbildning, kompetensutveckling och kanske även handledning. Att undervisa i ett digitaliserat klassrum innebär att du som lärare måste känna dig så trygg i verktygen att du väljer och väljer bort datorn utifrån vad som ska göras, aldrig beroende på att du känner dig osäker på hur det digitala fungerar, säger Bo Jansson.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55