Akuta problem kräver långsiktiga lösningar

Idag presenterade regeringens utredare Ebba Östlin förslag på åtgärder för att nyanlända lärares kompetens ska tas till vara i den svenska skolan. Bland annat föreslås lärarassistenter, något som välkomnas av Lärarnas Riksförbund.


-

         

Utredaren har lyssnat till Lärarnas Riksförbund när det gäller behovet av att inrätta lärarassistenter. Intressanta förslag kräver handlingskraft av regeringen och vi vill nu se konkreta förslag som är statligt finansierade, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.


Utredaren menar att nyanlända ska få större möjlighet till praktik och ett utvidgat snabbspår för nyanlända med lärarexamen. Utredaren vill också hitta nya vägar för att lösa lärarförsörjningen.


-

         

Jag instämmer i stor utsträckning med de förslag som utredaren lägger, men det blir tydligt hur maktlös regeringen och staten är när det gäller skolan och hur mycket som är upp till respektive huvudman att lösa. Akuta problem kräver långsiktiga och gemensamma lösningar och det är hög tid att huvudansvaret för finansiering och reglering av skolan övergår till staten.


-

         

Det behövs åtgärder redan under asylprocessen och jag instämmer i förslaget om riktad praktik som tar omhand kunskaper i yrkessvenska och kunskaper i det svenska utbildningsväsendet, säger Bo Jansson.


Lärarförsörjningen går att lösa men det kräver en palett av åtgärder.


-

         

Det är bra att utredaren vidgar perspektiven när det gäller lärarförsörjning. Regering och huvudmän måste aktivt arbeta utifrån begreppen nyrekrytering, behållningsrekrytering och återrekrytering. Men i första hand bör arbetsgivarna via hög lön och bra villkor locka befintliga lärare att stanna kvar i yrket. Utöver detta vet vi att det tillexempel finns många pensionerade lärare som vill göra en insats i kombination med att ekonomisk förstärka en allt för låg pension. Vi förväntar oss handlingskraft av såväl kommunala huvudmän som privata huvudmän, säger Bo Jansson.