Stolta men inte nöjda över Skolkommissionens förslag

Skolkommissionen har idag överlämnat ett delbetänkande om att staten ska ta ett ökat ansvar för att finansieringen av skolan ska bli mer likvärdig. Staten föreslås ta en tydligare roll i resursfördelningen mellan olika kommuner. Lärarnas Riksförbund, som har medverkat i Skolkommissionen, står bakom förslagen som ett första steg mot en nationellt finansierad skola.

Publicerad


-

      

Det är fullständigt orimligt att 290 olika kommuner och ett stort antal privata huvudmän, med olika förutsättningar och ambitionsnivåer, ska ansvara för att alla elever, lärare och skolor ska få likvärdiga möjligheter. Vi är stolta över att ha medverkat till att staten får ett ökat ansvar för en likvärdig finansiering av skolan. Alla elever ska få samma chans att nå kunskapsmålen, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.


-

      

Men vi är tydliga med att detta är ett första steg i rätt riktning. Ett välkommet och viktigt sådant, men ändå ett steg. Vi är stolta över att ha drivit på för en mer likvärdig finansiering. Men vi är inte nöjda förrän alla elever har samma chans att klara skolan och nå högre resultat. Senast 2018 vill vi därför att regeringen fattar beslut om en nationell finansiering av skolan som skulle ge alla skolor samma förutsättningar. Stödet för det är starkt bland såväl lärare och skolledare som bland föräldrar och andra väljare. Enligt en färsk undersökning bland 3000 väljare vill 84% se en statlig finansiering av skolan.


-

      

Vi förstår att många kommunpolitiker inte vill släppa ifrån sig inflytande över resurserna till skolan. Men skolan är inte till för kommunpolitiker, utan för eleverna. Att satsa på lärarnas villkor och möjligheter är nyckeln till att vända kunskapsresultaten bland svenska elever. Däremot kommer kommunpolitiker också framöver att behöva spela en viktig roll för den lokala förankringen och insynen i skolorna, säger Bo Jansson.


-

      

Vi välkomnar det professionsprogram med olika utvecklings- och karriärsteg för lärare som kommissionen föreslår. Det kan bidra till att förbättra attraktiviteten för läraryrket, säger Bo Jansson.


-

      

Det är nu viktigt att skolkommissionen fortsätter sitt arbete och konkretiserar sina förslag. Fokus behöver också fortsättningsvis ligga på att skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat i skolan. 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55