Lärarnas Riksförbund i Almedalen

Vad vill politikerna med skolan? Hur ska lärarna få mer tid med varje elev? Räcker vi till för nyanlända elever? Hur minskar vi gymnasieavhoppen? Det och mycket mer kommer Lärarnas Riksförbund diskutera under årets Almedalsvecka. Journalister är hjärtligt välkomna på alla arrangemang!

Publicerad

Måndag 4 juli

Årets stora skolpolitiska debatt:

Framtiden för svensk skola - partiernas avgörande vägval

Tid: kl. 16:00–17:15 (fika från kl. 15:30) Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan Arrangörer: Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer

Skolan är i kris. Kunskapsresultaten faller, lärarbristen är akut och allt fler elever hoppar av gymnasiet. Vad vill politikerna med svensk skola? Fyra riksdagspartier möts i en tuff debatt om vad som krävs för att vända utvecklingen, höja undervisningskvaliteten och locka fler till läraryrket.

Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer offentliggör en ny undersökning, där både lärare och elever kommer till tals. Varje debattområde inleds med resultat av undersökningen ”Så här säger lärarna, så här säger eleverna”. Panelelen debatterar frågan och publiken får rösta på vems politik som övertygar mest. s Debatten kommer att handla om aktuella skolpolitiska frågor. Det tar sin utgångspunkt i vad lärare och elever anser om skolan idag. Exempelvis vad som krävs för att behålla lärare i yrket, vad som behövs för att kunna ta emot nyanlända elever, hur man ska göra för att eleverna ska få den undervisningstid de har rätt till och hur man kan höja elevernas motivation och skolresultat.

Medverkande:

 • Aida Hadžialić, Gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)
 • Jan Björklund, Partiledare (L)
 • Gustav Fridolin, Utbildningsminister och språkrör (MP)
 • Camilla Waltersson Grönvall, Skolpolitisk talesperson (M)

Kommentatorer

 • Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
 • Emil Gustavsson, ordförande Sveriges Elevkårer

Moderator: Cecilia Garme

Tisdag 5 juli

Nyanlända elever – hur kan lärarna räcka till?

Tid: kl. 9:30–10:30 Plats: Restaurang Monroe’s, Skeppsbron 8, Visby hamn Arrangörer: Lärarnas Riksförbund, Natur & Kultur och UR

Sverige har tagit emot många nyanlända barn och ungdomar – cirka 70 000 under 2015 – som har börjat eller ska börja i skolan. Samtidigt står vi inför en stor lärarbrist. Hur kan lärare ges goda förutsättningar att undervisa nyanlända utifrån deras behov? Och hur ska lärarbristen mötas?

Professor Nihad Bunar inleder seminariet med att presentera vilket stöd och vilken fortbildning lärare kan behöva för att undervisa nyanlända elever. Han utgår bland annat från den forskningsbaserade antologin Nyanlända och lärande – mottagande och inkludering, som han varit redaktör för. En panel med beslutsfattare, experter och lärarföreträdare diskuterar hur vi säkrar att lärare nu och i framtiden ges goda förutsättningar att möta och undervisa nyanlända barn och elever.

Medverkande:

 • Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet
 • Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund
 • Lena Hallengren, ordförande, Utbildningsutskottet (S)
 • Camilla Waltersson Grönvall, ledamot, Utbildningsutskottet (M)
 • Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen
 • Ebba Östlin, utredare och kommunalråd, Botkyrka

Moderator: Anna Maria Höglund, UR

Hur finansieras en likvärdig skola?

Tid: kl. 11:00–12:00 Plats: Restaurang Monroe’s, Skeppsbron 8, Visby hamn Arrangörer: Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, LO

Förutsättningarna för elevernas skolgång skiljer sig mellan skolor och kommuner. Flera aktörer har påpekat den allvarliga bristen på likvärdighet i finansieringen av skolan. Hur blir den svenska skolans finansiering mer likvärdig?

Ett samtal med nationella och lokal politiker samt fackförbund. OECD, Skolverket, IFAU och såväl lärarfacken som LO har pekat på den allvarliga bristen på likvärdighet i den svenska skolan. Elever i olika kommuner, olika skolor och med olika utgångspunkt får inte samma förutsättningar att nå kunskapsmålen. Flera skolor uppfyller inte heller det kompensatoriska uppdraget. En central del av utmaningarna handlar om kommunernas olika resursmässiga förutsättningar och att vad som prioriteras till skolan varierar. Kommuner kompenserar också olika för elevers socioekonomiska bakgrunder.
En del av Skolkommissionens uppdrag är att utvärdera/analysera frågor som rör finansiering samt se över likvärdigheten i svensk skola. Hur har kommissionen resonerat – och vilka förändringar av finansieringen av skolan behövs för att ge alla elever samma chans? Hur ser regeringen och de kommunala huvudmännen på finansieringsfrågan?

Medverkande:

 • Magdalena Andersson, finansminister (S)
 • Anna Ekström, generaldirektör, Skolverket
 • Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande (S), Norrköping
 • Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M), Nacka
 • Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO
 • Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund
 • Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande, Lärarförbundet

Moderator: Åsa Julin

Onsdag 6 juli

Hur skapar vi en gymnasieskola för alla?

Tid: kl. 10:00–11:00 Plats: Restaurang Monroe’s, Skeppsbron 8, Visby hamn Arrangör: Lärarnas Riksförbund

Var fjärde elev väljer att hoppa av gymnasiet, trots att en gymnasieexamen idag är en förutsättning för ungdomars framtida möjligheter. Antalet elever inom yrkesutbildningen minskar kraftigt och bristen på utbildad arbetskraft ökar. Hur skapar vi en skola som både tillgodoser arbetsmarknadens behov och ger möjligheter för den enskilde att lyckas?

För att vända den negativa utvecklingen med stora avhopp och elevflykten från yrkesprogrammen krävs det krafttag av olika slag. Hur borde framtidens gymnasieskola då se ut?

Lärarnas Riksförbund inleder seminariet med att presentera en undersökning gjord bland landets gymnasielärare och bland föräldrar vars barn går eller har nyligen har gått ut gymnasieskolan. Undersökningen tar upp frågor som berör lärarnas förutsättningar, gymnasieskolans struktur och vilka faktorer som av både lärare och föräldrar anses vara avgörande för att få alla elever att komma i mål med sin utbildning.

Medverkande:

 • Aida Hadzialic, Gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)
 • Michael Svensson, Riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet (M)
 • Per-Arne Andersson, Avdelningschef, utbildning och arbetsmarknad, SKL
 • Marcus Strömberg, VD, AcadeMedia
 • Johan Trouvé, VD, Västsvenska Handelskammare
 • Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund

Moderator: Sharon Jåma

Hur skapar vi mer tid för varje elev?

Tid: kl. 13:00–13:55 Plats: Restaurang Monroe’s, Skeppsbron 8, Visby hamn Arrangör: Lärarnas Riksförbund

”Mer tid för varje elev” – vad betyder det? Skulle mer tid för lärarna att förbereda undervisningen bidra till bättre lektioner och höjda kunskapsresultat? Är en stor satsning på lärarassistenter nästa stora skolreform? Vilka satsningar behövs för att lärarnas arbetstid ska användas på bästa sätt?

Förberedelse är – för att parafrasera det välkända talesättet – all kunskaps moder. Det gäller även i skolan. Ändå har många lärare inte tillräckligt med tid för att förbereda undervisningen. Dels vill huvudmän och skolledning få så många undervisningstimmar som möjligt. Dels tvingas lärare göra en mängd andra arbetsuppgifter som inte har med själva undervisningen att göra: vara rastvakt, lösa konflikter mellan elever, lösa problem med datorer m m, svara på en mängd frågor från vårdnadshavare, städa och vattna blommor, osv.

Hur kan vi se till att lärare får bättre förutsättningar att genomföra undervisningen på ett bra sätt? Kan lärarassistenter vara ett viktigt sätt för att ge lärare mer förberedelsetid – och därmed höja kunskapsresultaten i skolan? Dessa och många andra frågor om lärarnas tid tas upp i Lärarnas Riksförbunds huvudseminarium under Almedalsveckan.

Medverkande:

 • Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning (S)
 • Christer Nylander, riksdagsledamot (L)
 • Anna Ekström, ordförande, Skolkommissionen
 • Lars Leijonborg, ordförande, Friskolornas Riksförbund
 • Karin Pleijel, skolkommunalråd, Göteborg
 • Matz Nilsson, ordförande, Sveriges Skolledarförbund
 • Åsa Fahlén, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund

Moderator: Sharon Jåma

Torsdag 7 juli

Debatt-SM Vägval skolan: Vem har bästa förslagen för kunskap och likvärdighet?

Tid: kl. 14:30–15:50 Plats: Hälsodalen, St. Hans Café Arrangör: Lärarnas Riksförbund
Välkommen till en fartfylld och engagerande debattävling där du som åhörare – efter att en namnkunnig jury har fått säga sitt – är med och bestämmer vilka som går vidare till semifinal och final.

Vilka är de politiska skiljelinjerna i de tyngsta skolfrågorna? Vad behöver göras för att svensk skola ska klara sig bättre i PISA-undersökningarna framöver? Vilka förslag har partierna, ungdomsförbunden och andra skolaktörer för att bidra till att höja kunskapsresultaten, ge alla elever likvärdiga möjligheter att klara skolan och att ge alla lärare bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag?

För femte året i rad möts de vassaste debattörerna i detta Debatt-SM om skolan med slagord som ”Avskaffa skolvalet”, ”Förstatliga skolan”, ”Höj lärarlönerna” eller ”Minska klasserna”. Men vem har egentligen de bästa argumenten för att stärka varje elevs möjligheter att nå kunskapsmålen? Hur ska den svenska skolan nå världsklass igen? Det avgörs när framtidens makthavare möts under detta debatt-SM om vägvalet i skolpolitiken.

Medverkande:

 • Daniel Riazat, riksdagsledamot (V)
 • Hanif Bali, riksdagsledamot (M)
 • Sara Skyttedal, ordförande, KDU
 • Emil Gustavsson, ordförande, Sveriges Elevkårer
 • Hanna Lidström, språkrör, Grön Ungdom
 • Philip Botström, ordförande, SSU
 • Simon Palme, ordförande, Centerstudenter
 • Henrik Edin, ordförande, LUF

I juryn sitter: Brit Stakston, PR-konsult, Stakston, Behrang Miri, artist och samhällsdebattör, Åsa Julin, journalist och programledare.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55