Vinnarna av Helgepriset 2016

För andra året i rad har Helge Ax:son Johnsons Stiftelse delat ut Sveriges största lärarpris Helgepriset. I urvalet av stipendiater har representanter från Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund deltagit. Priset delas ut i fyra kategorier. Ett till förskolan, två för grundskolan och ett för gymnasieskolan/vuxenutbildningen. Varje stipendium är på 125 000 kronor. Årets vinnare är Anna Backman, Kungälv, Pia Alexisson, Uppsala, Charlotta Granath, Järfälla och Malin Gutestam Helsingborg.

Publicerad

Utdelningen kommer att ske idag, tisdagen den 1 november kl 11.00, Skolforum, norra scenen.

– Det är fantastiskt roligt att på detta sätt få uppmärksamma de goda insatser som görs för våra barn och ungdomar i skolan. Med Helgepriset, som är Sveriges största skolpris, så lyfter vi också lärarens roll och läraryrkets betydelse, säger prisutdelaren och landshövdingen i Stockholms län Chris Heister, som också är ordförande i stiftelsen.

Priset tilldelas lärare som vill pröva, utvärdera eller dokumentera pedagogiskt utvecklingsarbete baserat på forskning och beprövad erfarenhet, i syfte att förbättra undervisningen, höja kunskapsnivån och sprida framgångsrika modeller.

Motiveringarna:


KATEGORI A
(förskolan)


Anna Backman, Kungälv

Årets vinnare i kategori A har en vision om att samtliga barn i hennes kommun ska få ta del av ett begynnande naturvetenskapligt lärande i förskolan. Hon vill förverkliga detta genom att kompetensutveckla och handleda de så kallade NT-piloterna i sin kommun. Detta ska i sin tur inspirera all personal i kommunens förskolor till att utveckla förskolans verksamhet gällande naturvetenskap och teknik. Hon har en mycket genomtänkt plan för projektet med tydliga mål och delmål och projektet har goda förutsättningar att spridas till fler kommuner.

KATEGORI B (åk 1-5)

Pia Alexisson, Uppsala

Årets vinnare i kategori B lyfter fram ett ämne som behöver utveckling och som ofta måste försvara sin ställning gentemot andra ämnen i grundskolan, nämligen slöjd. Eftersom det så gott som helt saknas läromedel i ämnet vill hon med sitt projekt utforma och sprida ett komplett undervisningsmaterial i trä- och metallslöjd till årskurs 3-5 i grundskolan. Projektet relaterar till den forskning som finns om slöjdämnet och bygger på läroplanens krav på ämnesinnehåll. Att stärka slöjdundervisningen i Sverige är mycket välkommet och projektet har stor potential att få bra spridning.  

KATEGORI C (åk 6-9)


Charlotta Granath, Järfälla

Årets vinnare i kategori C lyfter fram ett ämne som ständigt är aktuellt samtidigt som det också finns ett ständigt behov av utveckling av nya didaktiska verktyg. Hon vill skapa en metodhandbok om hur man arbetar med demokratifrågor i undervisningen. Genom att belysa olika metoder för inlärning vill hon visa på möjligheter för ökad måluppfyllelse och goda studieresultat för samtliga elever. Metodhandboken har goda förutsättningar att spridas och kan komma till stor nytta bland lärare som arbetar med demokrati- och värdegrundsfrågor.

KATEGORI D (gymnasieskolan/vuxenutbildningen)

Malin Gutestam, Helsingborg

Den psykiska ohälsan och stressrelaterade problem hos ungdomar ökar. Årets vinnare i kategori D vill lyfta fram detta viktiga område och skriva en bok som kommer att ge en bakgrund kring tonårshjärnan, stress och lärande och som kommer att innehålla tips om hur man som ungdom kan lära sig att studera på bästa sätt. I dag finns det varken litteratur av det här slaget eller något ämne i gymnasieskolan som behandlar vad hjärnan behöver för att reducera stress och hur man som elev utifrån den kunskapen kan skapa sin egen studieteknik. Boken är därmed unik i sitt slag och har stor spridningspotential.

Kontaktperson:
Solveig Moberg, k

ansliföreståndare, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse


solveig@haxsonj.se


070-650 94 36För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55