Betygen måste användas för att få mer resurser till tidigare stöd

Skolverkets utvärdering av betygen från årskurs 6 visar att det krävs mer resurser till elever med behov av särskilt stöd. Nu måste huvudmännen plocka fram pengarna! Lärarnas Riksförbund kräver att det satsas på fler speciallärare. Men det behövs också smartare och effektivare resursfördelning.


– Vi är och har länge varit positiva till att betyg införts i årskurs 6. Precis som utvärderingen visar har det lett till ett ökat fokus på kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven, och de flesta lärare upplever att de känner sig säkra när det gäller bedömning och betygssättning, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.Tidigare stöd

– Det är positivt att många lärare tycker att reformen lett till att det är lättare att upptäcka elever i behov av stöd. Nu måste denna tydlighet också leda till att elever faktiskt får stöd. Men frågan är om

inte årskurs 6 är sent för särskilt stöd. Detta måste till redan i lågstadiet!– Vi måste se på Finland där det är naturligt att elever får undervisning av speciallärare och särskilt stöd när de behöver det – och där gör man det mycket tidigare än i Sverige, säger Åsa Fahlén.Mer resurser till särskilt stöd behövs
– Det krävs en vilja från huvudmännen att se problemen och satsa därefter. Frustrationen kring bristen på särskilt stöd delas av lärare och föräldrar. För att långsiktigt komma till rätta med problemen kring stöd och resurser krävs i slutändan ett större helhetsgrepp kring skolans finansiering och styrning.– Lärarnas Riksförbund anser att vi behöver ett nytt modernt statligt huvudmannaskap för skolan där staten ser till att resurser verkligen fördelas likvärdigt och ändamålsenligt. Endast på detta sätt kan vi komma ifrån dagens situation där hundratals olika skolhuvudmän fördelar resurser olika och har olika ambitionsnivå när det gäller att ge elever det stöd de har rätt till. Det har fått pågå alldeles för länge, avslutar Åsa Fahlén.