Regeringen bör prioritera helhetssyn i skolpolitiken

Idag presenterade regeringen förstärkningspengar till skolan som ska möjliggöra extra satsningar på skolor i utanförskapsområden. Det handlar om totalt 500 miljoner kronor i nya pengar som ska ligga i den kommande ekonomiska vårpropositionen. – Det är ett viktigt steg att regeringen i större utsträckning fördelar resurser utifrån de behov som finns i skolan, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.  

– Men jag efterfrågar ett systemskifte när det gäller skolans finansiering, där elevernas behov tydligare blir styrande och även om förslaget är mer än vällovligt finns det en uppenbar risk att lappandet och lagandet av svensk skola fortsätter, säger Åsa Fahlén.

Skolkommissionen lämnar sitt slutbetänkande i nästa vecka, den 20 april, och har arbetat hårt för att kunna lägga fram ett sammanhängande paket av skolreformer. Redan för ett par veckor sedan beslutade regeringen att tillsätta en utredning om att se över organiseringen av de statliga skolmyndigheterna. Detta är en fråga som Skolkommissionen berörde redan i sitt delbetänkande, men som med stor sannolikhet skrivs fram tydligare i slutbetänkandet. Nu har den frågan brutits loss av regeringen och direktiven till utredningen är redan formulerade.

Paket av sammanhållna reformer krävs
– Mitt önskemål till både regering och opposition är att se Skolkommissionens kommande slutbetänkande som en helhet, så långt det nu går. Det kommer att behövas ett paket av reformer, som sinsemellan hänger ihop, om det svenska skolsystemet ska kunna bli likvärdigt och åter leverera toppresultat. Det partipolitiska maktspelet och de politiska tjyvknepen behöver läggas åt sidan till förmån för helhetssyn och blocköverskridande överenskommelser om skolan, säger Åsa Fahlén.

– De extra pengar som regeringen nu lägger in i vårbudgeten är som sagt välkomna, det vill jag givetvis betona. Nu gäller det att dessa resurser används på rätt sätt. Från Lärarnas Riksförbunds sida anser vi att satsningar på lärare, både på de som redan idag arbetar på skolor med stora utmaningar, och på att rekrytera fler, relevant fortbildning och satsning på studiehandledning på modersmålet kan vara prioriterade åtgärder som skulle kunna få god effekt på de berörda skolorna. Det är därför viktigt att pengarna är riktade och inte går in i den generella kommunala budgeten, avslutar Åsa Fahlén.

Skolkommissionen tillsattes av regeringen efter att OECD gjort en specialgranskning av den svenska skolan. Tanken med kommissionen är att den ska leverera ett paket av reformförslag som ska stärka likvärdigheten, förbättra kvaliteten i undervisningen och höja kunskapsresultaten.