Viktigt med mer rörelse i skolan

– Det är bra av regeringen att utöka antalet idrottstimmar och samtidigt få in ett bredare rörelseperspektiv i skolan så att hela elevens dag blir mer aktiv, säger Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén i en kommentar till regeringens satsning på rörelse i skolan.  

Regeringen har beslutat att undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa utökas med 100 timmar i grundskolan från och med 2019, alltså samma upplägg som satsningen på mer matematik i skolan.

Bra med helhetsgrepp
Regeringen presenterar idag också initiativet med ett ”Rörelsenätverk” bestående av Riksidrottsförbundet, Gymnastik- och Idrottshögskolan, Svenskt Friluftsliv samt Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund/Svenska Idrottslärarföreningen för att skapa en kontinuerlig dialog om bland annat kompetensutveckling och fler behöriga lärare i idrott och hälsa.

– Vi behöver ta ett helhetsgrepp på frågan om rörelse för eleverna i skolan. Vi pratar om likvärdighet i skolan och en del rör på sig mycket, men det stora flertalet rör på sig allt mindre och det påverkar skolresultaten, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund som organiserar många av landet idrottslärare.

Elevens dag behöver bli mer rörlig
– Vi i Lärarnas Riksförbund har varit mycket pådrivande i denna fråga. Vi har understrukit att det inte räcker med bara mer idrott. Hela elevens dag behöver blir mer rörlig med mer pulshöjande aktiviteter, säger Åsa Fahlén och påpekar att det också handlar om jämlikhet – och jämställdhet.

En ny rapport från CIF, centrum för idrottsforskning, visar att bara 22 procent av flickorna når målet om minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet. Bland pojkarna är det dubbelt så många, 44 procent. Ändå är det klart under hälften som ägnar sig åt någon form av fysisk aktivitet en timme om dagen.

Ta till vara idrottslärarnas kompetens
– Det är också viktigt att skolorna tar till vara den speciella kompetens som idrottslärarna har. Många av våra idrottslärare sitter inne med kunskapen om hur man kan lägga upp arbetet över dagen, hur man ska bryta för pauser, hur man kan utnyttja raster så det främjar elevernas hälsa och inlärningssituationen, säger Åsa Fahlén.

– Samtidigt som jag inte tycker att man kan lägga allt ansvar för ungdomars fysiska aktiviteter på skolan, så är skolan väldigt viktig. Skolan har en roll att kompensera för skillnader i förutsättningar och det här påverkar framtiden väldigt mycket.

Vi vet ju att om du rör på dig så lär du dig bättre och du får ett mer hälsosamt liv. Du får alltså mycket bättre framtidsutsikter, avslutar Åsa Fahlén.