Viktigt steg för en likvärdig skola

– Beskedet från regeringen om resurstillskott för skolan är mycket välkommet. Därmed följer regeringen helt och fullt Skolkommissionens finansieringsförslag, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.  – Den svenska skolan ger inte alla elever lika förutsättningar, och kommuner och friskolor har hittills inte gjort tillräckligt för att ändra på detta.  

Publicerad

Regeringen har idag lagt ett förslag som totalt innebär ett statligt resurstillskott på sex miljarder. Det skulle kunna räcka till uppskattningsvis 10 000 nya lärartjänster nationellt. Tillskottet ska fördelas efter behov, där vissa kommuner och fristående huvudmän får betydligt mer än andra.

– Detta är ett stort och viktigt steg mot en bättre och mer likvärdig skola. Denna modell för finansiering innebär att staten tar ett större ansvar och att huvudmännen tvingas satsa en miniminivå för undervisning och elevhälsa för att få del av det statliga bidraget. Dessa miniminivåer måste nu snabbutredas av regeringen, säger Åsa Fahlén.

Ett nytt finansieringssystem kan bidra till att resurser fördelas mer rättvist och att pengarna verkligen går till undervisning och elevhälsa.

– När nu regeringen fullföljer kommissionens finansieringsförslag, bör man gå vidare med övriga förslag om bland annat förändrat skolval och inrättandet av ett professionsprogram för lärare och rektorer. Det är inte bara i vissa klassrum och skolor det finns stora behov, det behövs bättre förutsättningar generellt i det svenska skolsystemet.

– Dagens besked är viktigt för den svenska skolans framtid och ett tecken på att man lyssnat på Lärarnas Riksförbund. Det innebär viktiga resurstillskott till framför allt de kommuner som har stora problem med kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen. Men regeringen kan inte stanna där. Skolkommissionen har gett väl utarbetade förslag för en bättre och mer likvärdig svensk skola. Dags att se till att detta genomförs, avslutar Åsa Fahlén.

 

 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55