Bra men otillräckligt förslag från Riksrevisionen

Riksrevisionen föreslår idag att regeringen sammanfogar de riktade statsbidragen till skolan till ett enda bidrag som fördelas utifrån elevantal, och eventuellt socioekonomiska förutsättningar. Till bidraget bör ett analysstöd kopplas, för att hjälpa huvudmännen att inför ansökan identifiera utvecklingsbehov. Anledningen är att myndigheten finner att antalet statsbidrag blivit för stort och att de är krångliga att hantera. De underutnyttjas till viss del och passar inte alltid de lokala behoven.

Publicerad

– Det är en intressant tanke som Riksrevisionen lägger fram. Något måste ju göras när det är uppenbart att kommunerna inte ens med statlig ekonomisk hjälp klarar av att driva skolan på ett ändamålsenligt sätt. Det är dock viktigt att komma ihåg grundtanken med de riktade statsbidragen, nämligen att staten tar ansvar för delar av skolan där kommunerna uppenbart har misslyckats. De riktade statsbidragen är ju ett slags nödvändigt räddningspaket, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Riksrevisionen konstaterar att det uppstått en problematisk situation där många huvudmän anser sig beroende av statliga medel för att kunna fullgöra det uppdrag de enligt skollagen har ansvar för. Bidragen kräver relativt omfattande administration och uppföljningen har varit svag.

– Riksrevisionens förslag går i rätt riktning, men är otillräckligt. Det är hög tid att löpa linan ut och inse att kommunerna inte klarar av det ekonomiska ansvaret för skolan. Staten behöver inrätta ett sektorsbidrag för skolan, som i första hand täcker kostnaderna för undervisning och elevhälsa. Att bara titta på befintliga riktade statsbidrag räcker inte. Det positiva med de riktade statsbidragen är att staten visat vad som absolut måste prioriteras. Vi vet att kommunerna annars gör väldigt olika prioriteringar, vilket leder till försämrad likvärdighet. Riksrevisionens förslag är riktigt, men måste omfatta hela kostnaden för undervisning och elevhälsa, säger Åsa Fahlén.

Tidigare i år presenterade Skolkommissionen sitt slutbetänkande. Det innehöll bland annat ett förslag om ökat statligt ansvar för skolans finansiering genom inrättandet av ett nytt riktat statsbidrag för undervisning och elevhälsa. Detta förslag har fångats upp av regeringen och bakats in i budgetpropositionen för 2018. Kommissionen föreslog också att ett sektorsbidrag för skolan behöver utredas. Lärarnas Riksförbund ställde sig positivt till Skolkommissionens förslag och betonade i remissvaret behovet av ett sektorsbidrag för skolan som måste utredas vidare.

 


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55