Ny överenskommelse för omställning i välfärden

Facken inom kommunal och regional sektor, SKR (fd SKL) och Sobona har undertecknat en principöverenskommelse om kompetensutveckling och omställning. Ett nytt avtal börjar gälla den 1 maj 2020.

Publicerad


Enligt principöverenskommelsen ska parterna teckna ett nytt kompetens- och omställningsavtal som gäller från och med 1 maj 2020. För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd innebär överenskommelsen en försöksverksamhet om tre år som sedan utvärderas. Facken, SKR och Sobona är överens om att tidiga omställningsinsatser och löpande kompetensutveckling ska vara i fokus i det nya avtalet. Detta kommer att vara helt nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden. Arbetsmarknaden förändras i hög takt och kraven på rätt kompetens ökar hela tiden.

− Överenskommelsen bygger vidare på i Skolavtal18 med kompetensförsörjning och ger nu resurser för lokala insatser, en starkare organisation och möjligheten till stärkt trepartssamarbete, till exempel för att kunna bredda behörigheter hos lärare. Med förebyggande insatser kring utbildning, kompetensutveckling och stärkt möjlighet till omställning stärker vi framgångsfaktorer i ett förändrat och förlängt arbetsliv, för lärare och för alla i kommun- och regionsektorn, säger Mathias Åström, förhandlingschef i Lärarförbundet.

Delar i överenskommelsen som stärker kompetensförsörjningen är bland annat att visstidsanställda ska omfattas av förebyggande omställningsinsatser liksom tillsvidareanställda som riskerar framtida uppsägningar, anställda som varit sjukfrånvarande där arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar ska omfattas av hela avtalet och avtalet anpassas till den höjda pensionsåldern i det allmänna pensionssystemet.

− Kommande behov i verksamheten liksom enskilda lärares och lärargruppers behov kan mötas bättre, genom att lokala parter nu ska analysera behoven och gemensamt ansöka om medel ur omställningsfonden för att stärka finansieringen av insatserna. Ansökan om medel kan även omfatta lärare redan från 1 januari 2020, säger Andreas Mörck, kanslichef på Lärarnas Riksförbund.

Överenskommelsen omfattar också nya regler för turordning som träder ikraft 1 maj. Syftet är att snabbare kunna identifiera de anställda som är i behov av omställningsinsatser, så att arbetsgivarna ska kunna behålla kompetensen i verksamheten och undvika framtida uppsägningar. Detta kommer att utvärderas innan försöksperioden är slut den 31 oktober 2022.

Fakta om principöverenskommelsen

Enligt principöverenskommelsen är parterna överens om bland annat:

  • Insatser för tidiga kompetenshöjande insatser innebärande kompetensutveckling riktad mot framtida behov i verksamheten,
  • Visstidsanställda och tillsvidareanställda som riskerar framtida uppsägning ska omfattas av förebyggande insatser som stärker möjligheten till fortsatt eller annan anställning hos huvudmannen
  • Personer som arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar för ska omfattas av hela avtalet
  • Åldersspecifika regler anpassas till ändringarna i allmänna pensionssystemet
  • Förebyggande insatser som finns i TLO-KL byggs in i det nya avtalet
  • Turordningsreglerna ändras från och med 1 maj 2020
  • Tillgängliga medel för omställningsinsatser enligt TLO-KL under 2020 bestäms till 250 miljoner kronor och omfattar lärare redan från 1 januari.
  • Överenskommelsen är en försöksverksamhet som ska utvärderas. Särskilt fokus ska läggas på vilken effekt förändringen av turordningskretsarna har fått för anställningstryggheten för personer med längre anställningstid.

Principöverenskommelsen är undertecknad av arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation samt de fackliga organisationerna Svenska Kommunalarbetareförbundet, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård, OFRs förbundsområde Läkare samt AkademikerAlliansen.


Läs vidare


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55