Lärarbristen fortsatt allvarlig

Enligt Skolverket kommer det att saknas 45 000 behöriga lärare och förskollärare om 15 år. Skolverket skriver i sin prognos att det framtida examinationsbehovet kraftigt överstiger den framtida examinationen fram till 2033.


– Lärarbristen kommer inte att bli fullt lika omfattande som tidigare befarats även om prognosen visar på ett fortsatt allvarligt läge och stora rekryteringsutmaningar. Det behövs åtgärder för att öka yrkets attraktivitet liksom att skapa likvärdiga förutsättningar för lärare i hela landet. Likvärdigheten, precis som den senaste PISA-studien visar, är den svenska skolans allra största utmaning. Detta illustreras inte minst av att bristen på legitimerade lärare är störst där de behövs som mest. Det vill säga i skolor med elever med socioekonomiskt svag bakgrund och elever i små glesbygdskommuner, säger Åsa Fahlén ordförande för Lärarnas Riksförbund.

– Staten är den enda aktör som kan lösa den bristande likvärdigheten. När kommunerna nu genomför nedskärningar på skolans område framstår det som ännu mer angeläget. Ett statligt ansvar måste kombineras med kraftfulla insatser för att minska lärarnas arbetsbelastning och fortsätta uppvärderingen av lärarnas löner. Det nationella professionprogrammet, rätt utformat, kan tillvarata lärares erfarenheter och kompetenser, ge möjligheter till kvalitativ fortbildning samt staga upp lönestrukturen, avslutar Åsa Fahlén.