Coronakrisen i skolan – kunskapstapp för miljardbelopp

Distansundervisning som strular, inställd undervisning och hög elevfrånvaro. De direkta kostnaderna för utebliven undervisning beräknas kosta samhället drygt 5,5 miljarder kronor. – Höga kostnader och en redan tuff arbetssituation sätter ökad press på en lärarkår som redan går på knäna. Nu behövs politisk handlingskraft att satsa på lärarna, där bland annat staten tar över huvudansvaret för skolverksamheten, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund.

Publicerad


Den mycket allvarliga coronapandemin är inte bara ett hot mot liv och hälsa. Den riskerar även att kollapsa svensk ekonomi och dra med sig den svenska skolan i fallet. Lärarnas Riksförbunds senaste undersökning gällande Covid-19s påverkan på svensk skola visar att kostnaden för utebliven undervisning hittills kostat samhället cirka 5,5 miljarder.
– Lärarkåren befinner sig i frontlinjen. Då håller det inte att försöka köra på som vanligt. Det krävs extraordinära insatser från arbetsgivarhåll för att upprätthålla en säker och relevant undervisningsmiljö, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund.

Undersökningen visar också att drygt 40 procent av de tillfrågade lärarna inte kommer att kunna genomföra all undervisning som var tänkt under vårterminen. En stor del av de elever som genomför sin utbildning nu kommer därför inte att få ta del av en fullständig kurs eller ämne.


– Det är självklart oroväckande att många elever inte får den undervisning de har rätt till. Vi närmar oss ett terminsslut, där det är extra viktigt för avgångseleverna i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 3 i gymnasiet att ha med sig tillräckliga kunskaper, säger Åsa Fahlén.

I undersökningen har vi bett lärarna skatta hur olika elevgrupper vid deras skola kommer att påverkas av pandemin. Inte oväntat så svarar de att det är de elever som har störst behov, vars kunskapsutveckling kommer att påverkas mest negativt. Att nyanlända elever påverkas negativt anser 53 procent av lärarna och 60 procent anser att elever med annat modersmål påverkas negativt.

Den största oron för negativ påverkan på kunskapsutvecklingen gäller elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Tre av fyra lärare anser att dessa elevers kunskapsutveckling kommer att påverkas negativt.


– Elevers kunskapsutveckling som påverkas negativt av coronapandemin kommer att ha stor effekt både på individuell och samhällelig nivå, säger Åsa Fahlén.

Sammanfattande resultat:

4 av 10 lärare uppger att de inte kommer att kunna genomföra all undervisning som var tänkt under vårterminen.

Dessa lärare, som inte kommer kunna genomföra all undervisning, uppger att nästan 30 procent av det centrala innehållet i deras kurs- eller ämnesplaner inte hinns med på grund av pandemin.

För grund- och gymnasieskolan samt komvux motsvarar detta förlorad undervisning för drygt 5,5 miljarder kronor.

I genomsnitt bedömer nästan 3 av 4 lärare att pandemin kommer att ha en negativ påverkan på elevernas kunskapsutveckling.

Värst drabbas elever i behov av särskilt stöd och elever med ett annat modersmål än svenska.


Fakta undersökningen:

Totalt har drygt 1000 lärare besvarat enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens om 52 %.

Kostnaderna för kunskapstappet i undervisningen under våren i och med Coronapandemin beräknar Lärarnas Riksförbund till:

Grundskolan: 3 916 846 000 kronor

Gymnasieskolan: 1 263 347 000 kronor

Komvux: 327 852 000 kronor

Totalt: 5 508 045 000 kronor


Lärarnas Riksförbund digital kongress 15-16 maj:
Lärarnas Riksförbund samlar förbundet till digital kongress, den första i sitt slag, den 15-16 maj. Totalt 145 kongressledamöter möts digitalt för att fatta beslut som spelar roll för att forma framtiden för studenter, lärare och studie- och yrkesvägledare och för svensk skola och dess elever.   

Lärarnas Riksförbund kommer under majkongressen att behandla ekonomisk proposition, utbildningspolitisk proposition och 109 motioner. Övriga propositioner och där till hörande 205 motioner kommer att behandlas under kongressens ajournerade del som genomförs den 5-8 september.  


 

Mer inom ämnet


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55