Stärk arbetet med skolans demokratiska uppdrag

Lärare gör ett bra jobb med skolans demokratiska uppdrag och undervisningen leder till engagerade elever. Men det brister både i likvärdighet och organiseringen ute på skolorna, det visar en ny undersökning av skolans demokratiska uppdrag från Lärarnas Riksförbund.

Publicerad


– Skolans arbete och betydelse för det demokratiska Sverige kan inte överskattas. Därför måste vi arbeta för en fungerande och likvärdig skola som ger lärare rätt förutsättningar att på bästa sätt utföra sitt arbete, säger Åsa Fahlén förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund.

Lärare från förskoleklass till gymnasieskolan och elever som går tredje året på gymnasiet, har i Lärarnas Riksförbunds undersökning svarat på frågor om skolans demokratiska uppdrag.

Resultatet är till stora delar positivt, lärare och elever är överens om att eleverna har lärt sig om demokratins innehåll och funktion, dess värden och fått med sig en demokratisk handlingskraft. Men det finns flera brister.

Bristande organisering, utvärdering och utveckling av det demokratiska uppdraget

45 procent av lärarna anger att det saknas en gemensam organisation och 40 procent att det saknas en gemensam bild av hur uppdraget ska utföras. 

Lärarna får inte rätt förutsättningar

En tredjedel av lärarna anser att de inte ges rätt förutsättningar att utföra uppdraget. Bland yrkeslärarna på gymnasieskolans yrkesförberedande program anger så många som 53 procent att de inte fått rätt förutsättningar.

Lärarutbildningen ger inte rätt förutsättningar

Drygt hälften av lärarna anser inte att lärarutbildningen gav dem den grund som krävs för att klara av det demokratiska uppdraget. En tredjedel upplever ett behov av fortbildning inom området.

Större brister på yrkesförberedande program

Yrkeslärarna är den mest kritiska gruppen i många av enkätens frågor. Även elever på yrkesprogrammen är mer kritiska, 39 procent instämmer helt i att de fått goda kunskaper om hur demokratin fungerar, motsvarande siffra på de högskoleförberedande programmen är 63 procent.

– Att elever på yrkesprogrammen har sämre kunskaper om demokrati och det politiska systemet är oacceptabelt. Lärarnas svar visar tydligt att det behövs extra insatser här. Alla lärare måste ges rätt förutsättningar för att arbeta med skolans demokratiska uppdrag, oavsett var de jobbar, säger Åsa Fahlén.

Utifrån de brister som lärarna lyfter fram i rapporten föreslår Lärarnas Riksförbund följande:

  • Organisera det demokratiska uppdraget ute på skolorna. Det måste vara tydligt vem som ansvarar för uppdraget i sin helhet och därigenom bär ansvaret för att det som ska göras blir gjort.

  • Garantera fortbildning för lärare. I ett kommande professionsprogram kan detta vara en del av innehållet som erbjuds vad gäller fortbildning.

  • Satsa särskilt på de yrkesförberedande programmen. En första åtgärd kan vara att samhällskunskapen på de yrkesförberedande programmen utökas till densamma som på de studieförberedande programmen.

  • Ge lärarna möjlighet att göra sitt bästa. Minskad arbetsbelastning och tid för förarbete och utveckling av den pågående undervisningen.

Läs rapporten: Skolans demokratiska uppdrag. Engagerade lärare och elever – men också bristande likvärdighet och vidareutbildning Länk till annan webbplats.

Rapporten kommer diskuteras på Bokmässan i Göteborg den 23 september, vid seminariet: Lärare och elever: Så fungerar demokratiarbetet i skolan Länk till annan webbplats., Kl. 16.30–17.00

Om undersökningen: 
Lärarenkäten genomfördes mellan den 7 maj och den 14 juni 2021. Enkäten distribuerades till 2 000 lärare som ingår i Lärarnas Riksförbunds lärarpanel, av dessa besvarade 747 lärare enkäten i sin helhet. Intervjuer med elever genomfördes mellan den 28 april och den 9 juni 2021. Intervjuerna genomfördes per telefon och målgruppen var elever som går tredje året på gymnasiet på antingen ett högskoleförberedande program eller ett yrkesprogram. 500 intervjuer genomfördes, svarsfrekvens 45 procent.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55