Coronaviruset

Information angående coronapandemin och covid-19 — för dig som lärare eller studie- och yrkesvägledare

Här har vi samlat information om coronapandemin som berör dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare. På sidan finns även frågor och svar med anledning av corona, och länkar till coronarelaterade artiklar i tidningen Skolvärlden. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Detail of coronavirus test sample

Lärarnas Riksförbund kräver tydliga myndighetsdirektiv för skolans värld under coronapandemin

När höstterminen startar och både grund- och gymnasieskolorna öppnar, kräver Lärarnas Riksförbund att arbetsgivarna tar sitt arbetsmiljöansvar på stort allvar. Folkhälsomyndighetens utfärdade riktlinjer ska givetvis följas, men vi efterlyser tydligare myndighetsdirektiv som är särskilt riktade mot skolans värld.

I nuläget gäller följande myndighetsrekommendationer som berör skolans värld:

  • Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att så många som möjligt arbetar hemifrån även under hösten och om man behöver ta sig till arbetsplatsen i möjligaste mån ges möjlighet att undvika trängsel under resan till arbetsplatsen.
  • I nuläget får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas dock inte, men man bör ändå tänka på att minimera aktiviteter som samlar många personer.

Lärarnas Riksförbund kräver att det ska göras en riskbedömning med en plan för varje skola och varje huvudman däri det finns åtgärder för att undvika trängsel i skolan, en tjänstefördelning som möjliggör för lärare som befinner sig i riskgrupp att få utföra arbetsuppgifter på distans och rutiner för att minska dubbelarbete.

Lärarnas Riksförbund bedriver politiker- och myndighets-/ arbetsgivarpåverkan på olika nivåer: riks, regionalt och lokalt. Olika saker görs men som drar i samma riktning. Stödmaterial har under våren tagits fram för skyddsombudens arbete med riskbedömningar och det arbetet fortgår under hösten.

En tät dialog finns på högsta nivå med utbildningsminister Anna Ekström samt andra politiker och tjänstemän som påverkar beslut inom skolområdet.

Detta kräver Lärarnas Riksförbund:

Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att skolhuvudmännen ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det vill säga att förbundets medlemsgrupper omfattas av rekommendationerna om hem- och distansarbete vid tillfällen det är möjligt.

Coronas påverkan på verksamheten är inte tillfällig och skolan och lärare måste ha tydliga riktlinjer för att orka hålla i och hålla ut:

  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet måste fungera och chefer inom skolan måste ta sitt ansvar på stort allvar. Fungerar inte detta kan du som medlem vända dig till närmaste ombud med den informationen. Det är arbetsgivarens skyldighet att det ska fungera och förbundet kan driva på där så inte sker.
  • Arbetsgivarna har ett särskilt ansvar för medlemmar som befinner sig i riskgrupper. Lärarnas Riksförbund kräver att lärare och vägledare som befinner sig i riskgrupp ska i allra möjligaste mån ges möjlighet till hemarbete. Om detta, mot förmodan, inte fungerar driver förbundet att skälig ersättning ska betalas ut. Det är extra viktigt för medlem i riskgrupp att tydliggöra att man tillhör en riskgrupp och ha en tät dialog och kontakt med lokalombud/skyddsombud och rektor om vilka åtgärder som ska vidtas för att skapa en trygg situation och arbetsmiljö.
  • Arbetsgivarna måste säkerställa att lärarnas arbetsbörda inte blir ogörlig. Liksom under vårterminen befaras en hel del elever vara hemma, till exempel på grund av sjukdom eller rädsla för att smittas av corona, vilket kommer att leda till dubbelarbete för förbundets medlemmar med klassrumsundervisning och distansundervisning parallellt om inte åtgärder vidtas. Detta bör lokalombud/skyddsombud i samband med riskbedömning påtala för arbetsgivaren och tillsammans finna åtgärder för riskminimering.
  • Ytterligare arbetsuppgifter för lärarna är att täcka upp för varandra vid sjukdom eller annan frånvaro. Detta bör lokalombud/skyddsombud i samband med riskbedömning påtala för arbetsgivaren och tillsammans finna åtgärder för riskminimering.
  • När coronapandemin tog fart under vårterminen 2020 togs hela världen på sängen. I skolan blev det till att improvisera, lappa och laga för att få undervisningen att fungera. Under sommaren har arbetsgivarna har haft tid att planera för genomtänkta och mer långsiktiga åtgärder inför hösten. En tid som – av våra medlemmar att döma – inte har tagits tillvara. Enligt Lärarnas Riksförbund är detta oacceptabelt. Planer och riskbedömningar måste komma på plats för att undvika trängsel och skydda våra lärare, inte minst de som befinner sig i riskgrupp.
  • Målet för höstterminen är att eleverna ska närvara i skolan och att undervisning ska ske enligt ordinarie verksamhet. För att detta överhuvudtaget ska vara möjligt måste Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas. En tillämpning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan vara att lektionerna i möjligaste mån bedrivs på plats medan arbetsuppgifter som exempelvis samplanering och olika slags möten hålls på distans. En annan att låta eleverna ha en dag i veckan med distans- och fjärrundervisning, vilket minskar belastningen i skolans lokaler och i kollektivtrafiken. (Trängsel undviks). Exakta förhållningsregler måste hanteras lokalt.
  • Trängseln i kollektivtrafiken är inte lärarnas och elevernas ansvar. Det är kollektivtrafikens och dess operatörers. Visst kan rektorer och lärare vara tillmötesgående och exempelvis göra vissa schemaförändringar för att underlätta för alla/samhället i stort, men inte på bekostnad av undervisningen som redan är hårt drabbad. Gymnasieungdomar har under våren redan tagit stort ansvar för att minska smittspridningen och ansvaret för trängsel i kollektivtrafiken kan inte läggas på skolan som nu måste göra allt för att fokusera på att kvaliteten på undervisningen upprätthålls och att elevernas kunskapsinhämtning kan hålla hög nivå.

Gymnasieskolor öppnar från och med 15 juni

Regeringen har beslutat att gymnasium, komvux och högskolor kommer från och med 15 juni att vara öppna igen. Det innebär att gymnasieleverna kan se fram emot att gå tillbaka till vanliga rutiner när de kommer tillbaka efter sommarlovet, om inget annat beslutas. Läs artikel i Skolvärldenlänk till annan webbplats

Beslut om fjärr- eller distansundervisning

Regeringen har fattat ett beslut som gör det möjligt att ge fjärr- eller distansundervisning när en skola är öppen som vanligt men elever eller lärare är hemma med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende sjukdomen covid-19. Det gäller exempelvis elever och lärare med milda symtom på smitta men som i vanliga fall hade varit i skolan.

Så här ser Lärarnas Riksförbund på beslutet:

Lärarnas Riksförbund förstår regeringens ambition att öka tillgängligheten för skolans undervisning till alla elever, såväl de hemmavarande eleverna som de som närvarar i skolan. Förbundet tror dock inte att de i förordningen föreslagna åtgärderna kommer att innebära att alla elever får undervisning av den kvantitet och kvalitet som de har rätt till.

Coronapandemin har lagt en stor arbetsbörda på en redan tyngd lärarkår. Redan i nuläget vittnar våra medlemmar om ett tungt dubbelarbete till följd av att många elever är frånvarande. Eleverna är frånvarande antingen på grund av att de uppvisar förkylningssymtom eller för att deras föräldrar håller dem hemma. Detta innebär att många av våra medlemmar bedriver ett dubbelarbete; de undervisar närvarande elever i skolans lokaler samtidigt som de planerar och genomför fjärr- och distansundervisning för de många hemmavarande eleverna.

Dubbelarbetet har i ett initialt skede fungerat, om än hjälpligt och under stor press på lärarna, men det är inte långsiktigt hållbart. Vi lärare har varnat för att den höga arbetsbelastningen kommer att drabba lärares hälsa och att kvaliteten i undervisningen kommer att sjunka. Som det ser ut nu vet vi inte hur länge pandemin kommer att pågå, men vi måste förbereda oss på att den kan pågå under en lång tid. Ur detta perspektiv menar Lärarnas Riksförbund att regeringen inte bör genomföra en förändring som stadfäster det oerhört betungande dubbelarbete som lärarna bedriver. Regeringen måste överväga andra alternativ.

Regeringen har tillfälligt slopat karensavdraget

Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från och med 11 mars 2020. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och framåt. Det gäller om du är anställd och har fått karensavdrag på din sjuklön. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt. Du ersätts med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.länk till annan webbplats

Lärarnas Riksförbund har drivit och uppmärksammat frågan om att ersättningen är mycket lägre än karensavdraget och att det vore önskvärt med högre ersättning.
Läs mer härlänk till annan webbplats

Inget läkarintyg de första 21 dagarna

Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Syftet är att avlasta vården och för att den som ansöker om sjukpenning inte ska behöva vänta på beslut och utbetalning, med anledning av den svåra situation som samhället nu befinner sig i. Läs mer här.länk till annan webbplats

Nya regler om förskolor och skolor behöver stänga på grund av coronaviruset eller covid-19

Regeringen har beslutat att huvudmän ska få en ökad flexibilitet i hur och när de erbjuder utbildning. Riksdagen har beslutat om en ny lag som möjliggör stängning av skolverksamheter. Läs information på Skolverkets webbplats.länk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens allmänna riktlinjer gäller

Det är Folkhälsomyndigheten som har det nationella ansvaret för smittskyddsfrågor och folkhälsomyndigheten har tagit fram riktlinjer och rekommendationer till skolan om covid-19. Specifika riktlinjer för förbundets medlemmar upprättas inte utan myndighetens allmänna riktlinjer gäller. Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret.

Den som inte får arbeta på grund av smittspridning alternativt är satt i karantän utomlands kan få smittbärarpenning från Försäkringskassan. För att få denna behöver arbetstagaren ha ett läkarintyg med beslut om avstängning i enlighet med smittskyddslagen. Den som inte kan arbeta på grund av sjukdom sjukanmäler sig och får ersättning i form av sjuklön eller sjukpenning.

Om arbetsgivaren fattar beslut att stänga arbetsplatsen eller att stänga av en enskild individ är det Lärarnas Riksförbunds uppfattning att arbetsgivaren ska betala lön i det fall att smittbärarpenning inte utgår.

Lärarnas Riksförbund följer kontinuerligt utvecklingen av de råd som Folkhälsomyndigeten ger gällande coronaviruset.

FAQ och länkar kring corona

FAQ och länkar kring corona

Här har vi samlat frågor, svar och användbara länkar för dig som lärare eller studie- och yrkes­väg­ledare. Sidan uppdateras kontinuer­lig...

Läs vår FAQ
Cropped view of female washing hands in bathroom

Coronarelaterade artiklar i Skolvärlden

Logga in för att ta del av innehållet


Uppdaterad