FAQ med anledning av corona

För dig som är eller studerar till lärare, studie- och yrkesvägledare

Här har vi samlat ett antal frågor och svar för dig som arbetar som lärare, studie- och yrkesvägledare eller som studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Detail of coronavirus test sample

Frågor om stängning av skolor:

1. Under vilka förutsättningar kan skolor stängas?

Det råder fortfarande viss tolkningsskillnad om premisserna för att stänga en skola. Att det är huvudmannen som tar det faktiska beslutet är klarlagt, men vad som är acceptabla grunder diskuteras, till exempel om ett beslut förutsätter rekommendation av smittskyddsläkare eller om huvudmannen kan ta beslutet på eget initiativ i syfte att begränsa smittspridning.

Regelverket säger att en huvudman kan ta beslut om att stänga en skola eller förskola med kort varsel under vissa förutsättningar av exempelvis smittskyddsskäl eller arbetsmiljöskäl. Det är samma regler som gäller för andra arbetsgivare och regleras i smittskyddslagen och i arbetsmiljölagen. Om eleverna inte kan få ta del av utbildning under en kortare tid kan skolan ofta kompensera dem för detta genom olika åtgärder. Skolverket informerar löpande kring detta.länk till annan webbplats

 1. 2. Vad innebär regeringens beslut om en särskild förordning?

För att underlätta för huvudmän att säkerställa elever den undervisning dessa har rätt till har regeringen fattat beslut om en särskild förordning som ska gälla i de fall huvudmannen fattar beslut om stängning av en skola. Förordningen möjliggör bland annat förlängda skoldagar och förläggning av undervisning under lördag, söndag och lovdagar.

Förordningen talar inte om hur undervisning ska tas igen utan anger att det är huvudmannens ansvar att säkra att så sker. Syftet med att möjliggöra förlängda skoldagar liksom möjligheten till undervisning på helger och lov är att skapa möjligheter, inte att det ska ske så. Förordningen möjliggör också för huvudmannen att omfördela tid mellan ämnen och mellan skolår som ett sätt att hantera situationen. Förordningen gäller till juni 2021, vilket därmed också blir den bortre tidpunkten när förlorad undervisning ska vara hanterad.

Det är med andra ord en rad möjligheter som gör att helg och lovarbete inte behöver vara vare sig enda eller första alternativet för den lokala huvudmannen.

Frågor om arbetstid:

 1. 3. Kan arbetsgivaren förändra min arbetstid om skolan stängs?

För dig som har en ferieanställning gäller enligt arbetstidslagen att en arbetsgivare kan göra förändringar av utlagd arbetstid med två veckors varsel. Det innebär att ditt schema över reglerad arbetstid och A-dagar gäller de två första veckorna som skolan stängs. Efter det kan förändringar göras. Om arbetsgivaren vill göra en förändring så måste du få besked om det senast 14 dagar innan.

För dig som har en semesteranställning gäller ett arbetstidsmått på 40 timmar per helgfri vecka. Antalet arbetsdagar per kalenderår varierar beroende av hur många semesterdagar du har och beroende av hur helgdagarna fördelas över veckodagarna, men ligger mellan 225-230 arbetsdagar per år. Fördelningen av arbetstid kan se olika ut mellan veckor, men den schemalagda arbetstiden ska vara 40 timmar i snitt under en avstämningsperiod. Dessa avstämningsperioder kan vara maximalt 16 veckor och det är inom den ramen som snittet ska vara 40 timmar per vecka.

Arbetstiden kan förskjutas senast dagen innan men helst med 10 dagars varsel, och ersättning utgår enligt avtal för arbete på övertid och obekväm tid.

 1. 4. Hur kan arbetsgivaren förändra min arbetstid?

Lärare med ferietjänst har 194 arbetsdagar, i avtalet benämnda A-dagar. Lärares reglerade arbetstid förläggs till de 194 A-dagarna. Om skolan stängs kan arbetsgivaren till exempel omfördela A-dagarna så att ”påsklovet” kommer att omfatta två veckor och att sedan förlägga de 4 A-dagar som då frigörs till dagar som annars skulle ha varit arbetsfria, exempelvis fredagen efter Kristihimmelsfärdsdag och första maj och två extra dagar före sommarferien i juni.

För semesteranställda kan också arbetstidsschemat förändras, bland annat genom förskjuten arbetstid. Sådan ändring förutsätter dock förhandling med den fackliga organisationen. För kommunalt anställda finns i Allmänna Bestämmelser §13 Arbetstid alla regler som rör arbetstid och förläggning av arbetstid för semesteranställda.

 1. 5. Kan arbetsgivaren verkligen kräva att jag ska arbeta på röda dagar?

Det finns inget i avtalet som förhindrar detta oavsett om du har ferie- eller semestertjänst. Däremot har du rätt till ersättning för arbete på obekväm arbetstid. Regelverket om dygns- och veckovila måste också följas. Så du ska ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet per dygn och 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka. I det kommunala avtalet finns möjligheter att göra undantag från detta i vissa situationer.

 1. 6. Kan arbetsgivaren förkorta elevernas sommarlov?

Ja, förordningen med anledning av coronasmittan öppnar för att ändra läsårets längd och förläggning. För lärare är det avtalen som styr. Avtalets konstruktion för ferieanställda gör att sommarferien måste vara minst 45 kalenderdagar lång. Om arbetsgivaren vill förlägga arbete till dessa 45 dagar måste man iaktta regelverket om övertidsarbete. Semesterlagen ger rätt till 4 veckors sammanhängande ledighet under perioden juni-augusti, vilket därmed också utgör en begränsning för möjlighet att lägga ut arbetsdagar. Avvikelse från detta förutsätter förhandling med berörda fackliga organisationer.

 1. 7. Kan arbetsgivaren kräva att jag undervisar på de dagar som normalt sett används till fortbildning?

Ja, om elevernas läsår förlängs så kan undervisning förläggas till dessa dagar oaktat om du är anställd med ferie- eller semestertjänst. Arbetsgivaren måste dock säkerställa att den fortbildning som planerats för lärarna läggs ut vid ett annat tillfälle.

8. Är man skyldig att jobba in dagarna på sommarlovet om skolorna stängs?

Lärares arbetstid regleras i kollektivavtalen. Dessa gäller. Om arbetsgivaren vill att lärare ska arbete utöver 1 360 timmar reglerad arbetstid eller fler än 194 A-dagar finns regelverk för hur övertidsarbete ersätts i kollektivavtalen. Det samma gäller för ersättning för arbete på obekväm arbetstid, i det fall arbete förläggs till en helgdag eller röd dag. Om arbetsgivaren söker frivilliga överenskommelser kommer förhandlingar att behöva upptas om förutsättningar, villkor och ersättningar för detta.

9. Räknas det som A-dagar om man är avstängd?

När du är avstängd står du till arbetsgivarens förfogande på samma sätt som om du hade arbetat, det vill säga de A-dagar som är utlagda ligger fast under avstängningen.

10. Vad är arbetsskyldigheten för den som är avstängd men i tjänst?

Man står till arbetsgivarens förfogande och är skyldig att utföra de arbetsuppgifter – inom anställningsavtalets ram – som arbetsgivaren anvisar.

11. Hur fungerar det med reglerad arbetstid och förtroendearbetstid om jag ska arbeta hemifrån?

Din arbetstid med fördelningen mellan reglerad arbetstid och förtroendearbetstid är oförändrad. Du ska med andra ord använda såväl reglerad arbetstid som förtroendearbetstid till att fullgöra dina arbetsuppgifter och dina arbetsuppgifter ska rymmas inom arbetstiden. Skillnaden är att du fullgör den reglerade arbetstiden på annan plats än normalt.

 1. 12. Rektorn hävdar att det jag inte hinner inom min reglerade arbetstid ska rymmas inom förtroendetiden. Är det rätt?

Din arbetstid med fördelningen mellan reglerad arbetstid och förtroendearbetstid är oförändrad. Du ska med andra ord använda såväl reglerad arbetstid som förtroendearbetstid till att fullgöra dina arbetsuppgifter och dina arbetsuppgifter ska rymmas inom arbetstiden. Skillnaden är att du fullgör den reglerade arbetstiden på annan plats än normalt.

Fråga om lön:

13. Får jag behålla min lön om arbetsgivaren stänger skolan?

Ja.

Frågor om sjukfrånvaro:

 1. 14. Kan arbetsgivaren tvinga en anställd att sjukanmäla sig?

Nej, det är det anställde om förfogar över detta beslut. Om arbetsgivaren anser en anställd inte ska arbeta på grund av risken för smittspridning får arbetsgivaren besluta om avstängning.

15. Min kommuns riktlinjer säger att vi ska stanna hemma vid förkylningssymtom. Gäller det att man måste ha läkarintyg efter en vecka även nu?

Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Syftet är att avlasta vården och för att den som ansöker om sjukpenning inte ska behöva vänta på beslut och utbetalning, med anledning av den svåra situation som samhället nu befinner sig i. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.länk till annan webbplats

16. Vad gäller kring karensavdrag/karensdag?

Regeringen har föreslagit att tillfälligt slopa karensavdraget med anledning av coronaviruset, covid-19. När beslutet är fattat kommer du kunna ansöka om ersättningen retroaktivt hos Försäkringskassan. När beslut fattats så är det planerat att gälla retroaktivt från och med den 11 mars samt fram till och med den 31 maj 2020.

Frågor om distansundervisning:

17. Vad gäller om jag blir beordrad att jobba med distansundervisning och jobbar hemifrån? Exempelvis gällande kostnader för utrustning.

Grundförutsättningen är att arbetsgivaren har att tillhandahålla den utrustning som behövs och står för eventuella kostnader som kan uppstå. I ett läge där detta blir aktuellt kommer vi behöva ta ett professionellt ansvar för den uppkomna situationen och på ett pragmatiskt sätt hitta fungerande lösningar i dialog med arbetsgivaren.

18. Vi ska ställa om all undervisning till fjärr- och distansundervisning. Det kommer innebära att jag behöver planera om uppgifter men min tid räcker inte, hur ska jag göra då?

Du behöver använda din arbetstid på ett så rationellt sätt som möjligt utifrån de förutsättningar som ges. Håll koll på din tid och var noga med att ta pauser och rast. Samarbeta och samordna med kollegor så att ni inte dubbelarbetar i onödan. Om du känner att situationen är ohållbar behöver du kontakt din chef/rektor för att få hjälp att prioritera.

19. Jag har inte tillräcklig teknisk kunskap för att hålla i distansundervisning, vad kan min rektor kräva av mig?

Du behöver göra ditt bästa utifrån givna förutsättningar. Samarbeta och ta stöd av kollegor och försök fördela arbetsuppgifter mellan er så att var och ens kompetens används på bästa sätt.

20. Många läromedelsförlag har släppt sina digitala läromedel fritt. Innebär det att jag kan använda vad jag vill nu mer mina elever?

Om du är osäker på vilket material du får använda och på vilket sätt ska du vända dig till din rektor. Tänk på att GDPR alltid gäller och att du till exempel inte får lämna ut/lägga in personuppgifter för elever i ett system utan att huvudmannen har ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med företaget.

21. Vad gäller för lärare på gymnasiet och på högskolan när studenterna bedriver sina studier hemifrån. Ska jag undervisa hemifrån eller från skolan?

Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att skolhuvudmännen ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I dagsläget är rekommendationen att de som har möjlighet att arbeta hemifrån också, i samråd med arbetsgivaren, ska göra det. Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att det även gäller att lärare och syv som i möjligaste mån bör arbeta hemifrån. Lokalombud/skyddsombud bör i samband med riskbedömning påtala detta för arbetsgivaren.

 1. 22. Jag är orolig för att elever eller jag själv på olika sätt ska hängas ut i och med distansundervisningen. Det är lätt att skärmdumpa och spela in. Vad kan man göra åt det?

Elever och lärare som har skyddad identitet måste hanteras även i det här sammanhanget. Arbetsgivaren måste hitta en lösning på det i särskild ordning.

Frågor för dig som är student

23. Nu har universitetet stängt och har bara fjärr- och distansundervisning. Kommer jag att få mitt studiemedel?

På CSNs webbsida finns info om studiemedel och vad som gäller nu.

24. Jag ska på VFU om två veckor men nu har skolan stängt. Kommer jag att få ta igen det senare?

Vänd dig till din utbildningsort med frågor om dina studier.

Frågor om anställning:

25. Kan en arbetsgivare använda lärare, som normalt sett arbetar på gymnasiet, i grundskolan?

Arbetsgivaren kan tillfälligt anvisa en gymnasielärare att arbeta i grundskolan. Frivillighet bör dock alltid eftersträvas. Viss framförhållning behövs dock. Innan läraren kan börja sitt arbete är arbetsgivaren enligt 2 kap Skollagen skyldig att se till att läraren uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Ett sådant får inte vara äldre än ett år.

Krav på att uppvisa utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister gäller innan man får erbjuda eller tilldela något arbete inom: förskola, f-klass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola eller andra verksamheter som avses i 25 kap Skollagen.

Denna skyldighet gäller inte inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen, så lärare inom dessa skolformer har inte behövt uppvisa ett sådant utdrag i samband med att de anställdes.

26. Kan arbetsgivaren anvisa mig att arbeta i helt andra verksamheter, till exempel äldreomsorgen?

Lärarnas Riksförbunds bestämda uppfattning är att lärare ska användas för undervisning, det vill säga inom skolans verksamhetsområde. Om arbetsgivaren har behov av personal inom andra verksamheter ska detta bygga på en frivillig överenskommelse. Om du utan sådan överenskommelse skulle bli anvisad att arbeta i annan verksamhet ska du omgående kontakta förbundet – i första hand Lärarnas Riksförbunds ombud på din skola. I ett läge där Krislägesavtalet har aktiverats (ej aktiverat någonstans i Sverige per den 18 mars 2020) gäller däremot speciella regler om arbetsskyldighet, arbetstid och lön. I ett sådant fall ska dock arbetsgivaren vara tydlig med att du omfattas av just Krislägesavtalet. Kontakta Lärarnas Riksförbunds ombud om du känner dig osäker om vad som gäller.

 1. 27. På min skola har man börjat tala om att assistenter och kanske även lärare behöver arbeta inom vård och äldreomsorg. Kan arbetsgivaren göra så?

Lärarnas Riksförbund kan bara uttala sig i det som gäller våra medlemmar, det vill säga lärare och studie- och yrkesvägledare. Vi menar att lärare och studie- och yrkesvägledare nu mer än någonsin behövs i skolan för att stötta elever och bedriva undervisning och vägledning på ett professionellt sätt, och så bra det bara är möjligt under rådande omständigheter. Vi anser inte att lärare och studie- och yrkesvägledare vare sig ska eller kan tas i anspråk för arbetsuppgifter utanför skolans verksamhetsområde.

 1. 28. Jag arbetar som lärare men är utbildad undersköterska. Jag känner att jag skulle vilja göra nytta inom vården i detta läge. Hur ser Lärarnas Riksförbund på det?

Om skolan kan avvara dig och om du själv vill är detta självfallet ok. Du måste dock reda ut vilka villkor du ska arbeta på (arbetstid och lön) samt hur intjänandet av ferielön i din lärartjänst ska hanteras om du är anställd med ferier och går över på en anställning med semester. Kontakta Lärarnas Riksförbunds ombud på skolan eller i kommunen för att få hjälp med detta.

 1. 29. Hur kan en sådan lösning se ut om jag som har ferietjänst i detta läge skulle erbjuda mig att jobba som undersköterska inom äldrevården på ”40-timmarstjänst”?

Du behåller din lön och får utöver det ersättning för arbete på övertid eller obekväm arbetstid enligt avtal. Om lönen i den anställning du går till är högre än din lärarlön behöver ny lön sättas. Om du är anställd med ferier och ska arbeta på en ”40-timmarstjänst” behöver det säkerställas att du tjänar in ferielön som om du hade arbetat på din vanliga anställning – annars kommer du inte ha tjänat in full ferielön sommaren 2020.

 1. 30. Vad ska jag göra om jag får besked av rektor om att jag tillfälligt ska arbeta inom till exempel äldreomsorgen?

Du ska i första hand fråga din rektor vad arbetet innebär. Om du kan tänka dig att acceptera ska du be rektor reda ut för dig vilka villkor som gäller (se fråga 27 ovan). Om du inte är bekväm med bytet av arbetsuppgifter ska du klargöra detta och förklara varför, till exempel om det finns medicinska eller andra hinder som gör detta uppenbart olämpligt för just dig. Det är dock viktigt att känna till att om din arbetsgivare beordrar dig att utföra ett arbete så får du inte vägra, arbetsvägran kan leda till uppsägning. Se mer om detta i andra frågor på denna FAQ-sida.

 1. 31. Vad gör jag om rektor inte beaktar mina invändningar mot att tillfälligt arbeta inom till exempel äldreomsorgen?

Du tar omgående kontakt med Lärarnas Riksförbund lokalt eller i kommunen. Om du inte får kontakt ringer du Lärarnas Riksförbunds medlemsjour. Kontaktuppgifter hittar du på www.lr.se/kontakt.

 1. 32. Kan jag vägra att arbeta om rektor inte beaktar mina invändningar mot att tillfälligt arbeta inom till exempel äldreomsorgen?

Nej, du måste utföra det arbete som arbetsgivaren anvisar efter bästa förmåga. Det enda undantaget är om det du ombeds göra skulle vara olagligt eller innebära akut fara för liv eller hälsa, vilket är en mycket ovanlig situation. Arbetsvägran kan i värsta fall leda till att du mister din anställning. I ett sådant läge bör du framföra dina invändningar även i skrift, till exempel i ett mejl till rektor.

 1. 33. Hur har den här situationen uppkommit där arbetsgivarföreträdare för kommuner försöker få lärare att jobba inom exempelvis äldreomsorgen — är inte Lärarnas Riksförbund överens med arbetsgivaren om vad som gäller?

Det har tyvärr visat sig att SKR har gått ut med rådgivning till kommuner och regioner baserad på en tolkning av gällande kollektivavtal som vi inte delar. Skrivningarna i avtalet är gamla, men arbetsgivarens tolkning är ny och inte förankrad med oss. Vi har tagit upp frågan med SKR eftersom vi inte tycker att detta är rätt tidpunkt för arbetsrättsliga dispyter. Vår förhoppning är att frågan inte behöver ställas på sin spets. Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att lärare kommer att ställa upp frivilligt så långt bara möjligt är.

 1. 34. Vad gör jag om skolorna stänger och jag själv har små barn i för- och lågstadieåldern hemma som behöver tillsyn? Ska jag arbeta hemma med mina distanslektioner och samtidig ha mina barn sysselsatta?

Du behöver ta upp frågan med din rektor. Enligt ditt anställningsavtal är du skyldig att komma till din arbetsplats och arbeta. I det fall dina barn är sjuka och du får tillfällig föräldrapenning (vab) har du rätt att vara hemma. Man har dock inte rätt att vara hemma med friska barn eller för att förskolan/skolan är stängd. Diskrimineringslagen säger dock att arbetsgivaren ska underlätta för arbetstagare att förena förvärvsarbete med föräldraskap (3 kap 5§). I en situation som denna är det således rimligt att du och din rektor hittar ett sätt för dig att kunna ta hand om dina barn och även kunna utföra dina arbetsuppgifter. Om du behöver stöd i ditt samtal med rektor eller om flera kollegor har samma problematik bör Lärarnas Riksförbunds ombud involveras för hitta en lösning på problematiken.

35. Jag är orolig för smittspridning när vi på skolan har många elever samlade. Vad gör Lärarnas Riksförbund?

Lärarnas Riksförbund tar den uppkomna situationen på allra största allvar. Hela samhället befinner sig i en extra ordinär situation som kräver att alla tar sitt ansvar. Både privat och på arbetsplatsen.

På nationell nivå sker kontakter, med påtalande av viktiga frågor direkt från Lärarnas Riksförbund och indirekt via Saco, med företrädare för regeringen. Våra ombud jobbar hela tiden nu med riskbedömningar och agerande med riskminskande åtgärder.

Just nu är det viktigare än någonsin att lärarna finns tillgängliga för sina elever och upprätthåller undervisningen så gott det går. Lärarkåren är och har en ytterst viktig samhällsfunktion. Detta ställer krav, inte minst på skolans huvudmän som måste göra allt för att bidra till en så bra och funktionsduglig arbetsmiljö som möjligt. Både för lärare och elever.

Rektor eller annan huvudman måste vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sin personal och smittriskminskande åtgärder ska vidtas. Det kan exempelvis handla om att glesa ut platserna i klassrummen, säkerställa att handtvätt finns lättillgängligt eller att lägga om scheman så att det blir lättare att hålla personligt avstånd genom att färre personer än normalt samtidigt vistas i exempelvis rasthallar, matsalar och personalrum. Det kan också innebära att kartlägga och komma med speciallösningar för de som befinner sig i riskgrupp.

Från Lärarnas Riksförbunds håll gör vi allt för att stödja förbundets medlemmar och ombud i den uppkomna coronasituationen. Myndighetens råd är i nuläget att jobba hemifrån i den mån det är möjligt, i samråd med arbetsgivaren. Dock kan de flesta lärare i grundskolan i nuläget inte kan ges möjlighet till distansarbete. Däremot uppmanas ombud att ha en tät kontakt med rektor eller annan huvudman, att tillsammans göra riskbedömningar och komma med förslag till riskminskande åtgärder. Ytterst har arbetsgivaren arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna och ska fatta beslut i frågor kopplade till detta.

Frågor om korttidsarbete:

36. Vad är korttidsarbete?

Korttidsarbete innebär att arbetstagaren under en begränsad period går ner i arbetstid, arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får drygt 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en stor del av kostnaden. Utöver aktuellt kollektivavtal regleras villkoren för korttidsarbete i lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

37. Kan lärare komma att omfattas av korttidsarbete?

Det stora flertalet av de arbetsplatser där LR har medlemmar kan inte omfattas av korttidsarbete. Skolor och friskolor, liksom all annan offentlig verksamhet och offentligt finansierad verksamhet kan nämligen inte omfattas av korttidsarbete. Återstår gör privata arbetsgivare som inte i huvudsak är finansierade av allmänna medel

För dessa arbetsplatser är ytterligare en förutsättning att det finns ett centralt kollektivavtal och LR och arbetsgivaren tecknar ett lokalt kollektivavtal som reglerar villkoren för korttidsarbetet. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal måste minst 70% ingå överenskommelse med arbetsgivaren.

38. Är korttidsarbete frivilligt?

Vilka som omfattas regleras i det lokala kollektivavtalet. Om inte kollektivavtal finns måste minst 70 procent av de anställda inom driftsenheten skriva överenskommelse med arbetsgivaren.

39. Är det bara tillsvidareanställda som kan omfattas?

Nej, även tidsbegränsat anställda och de som är anställda med stöd från Arbetsförmedlingen kan omfattas. Du måste dock ha varit anställd i minst tre månader före det att ansökan godkänns.

40. Vad betyder korttidsarbete för arbetstiden och lönen?

En arbetstagare kan minska sin arbetstid med till 20, 40 eller 60 procent arbetstid men ändå behålla över 90 procent av lönen. Samtidigt kan arbetsgivaren halvera sin lönekostnad för medarbetaren. Staten går in och betalar tre fjärdedelar av kostnaden under en begränsad tid.

41. Vad ska jag göra om min arbetsgivare tar upp frågan om korttidsarbete?

Om din arbetsgivare kontaktar dig om korttidsarbete ta då omgående kontakt med Lärarnas Riksförbund för råd och stöd.

Har du fler frågor som rör de arbetsgivarrelaterade delarna?

Kontakta medlemsjouren på medlemsjour@lr.se alternativt 08-613 27 00 tonval 2.

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset;

Skolverkets information för skolor och förskolor:

Skolverkets material om säkerhet och krisberedskap:

Krisinformation - så pratar du med barn om coronaviruset:

1177 - sunda vanor:

Akademikernas a-kassa och Corona:

Försäkringskassan - uppdaterade informationen som gäller socialförsäkringsfrågor med anledning av Coronaviruset:


Uppdaterad