FAQ med anledning av corona

För dig som är eller studerar till lärare, studie- och yrkesvägledare

Här har vi samlat ett antal frågor och svar för dig som arbetar som lärare, studie- och yrkesvägledare eller som studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Längst ner finns också länkar till mer användbar information.

Frågekategorier

Fler arbetsgivarrelaterade frågor kring corona?

Mejla medlemsjouren på medlemsjour@lr.se eller ring 08-613 27 00

Detail of coronavirus test sample

Frågor om stängning av skolor:

1. Under vilka förutsättningar kan skolor stängas?

Det råder fortfarande viss tolkningsskillnad om premisserna för att stänga en skola. Att det är huvudmannen som tar det faktiska beslutet är klarlagt, men vad som är acceptabla grunder diskuteras, till exempel om ett beslut förutsätter rekommendation av smittskyddsläkare eller om huvudmannen kan ta beslutet på eget initiativ i syfte att begränsa smittspridning.

Regelverket säger att en huvudman kan ta beslut om att stänga en skola eller förskola med kort varsel under vissa förutsättningar av exempelvis smitt­skydds­skäl eller arbetsmiljöskäl. Det är samma regler som gäller för andra arbetsgivare och regleras i smittskyddslagen och i arbetsmiljölagen. Om eleverna inte kan få ta del av utbildning under en kortare tid kan skolan ofta kompensera dem för detta genom olika åtgärder. Skolverket informerar löpande kring detta.länk till annan webbplats

 1. 2. Vad innebär regeringens beslut om en särskild förordning?

För att underlätta för huvudmän att säkerställa elever den undervisning dessa har rätt till har regeringen fattat beslut om en särskild förordning som ska gälla i de fall huvudmannen fattar beslut om stängning av en skola. Förordningen möjliggör bland annat förlängda skoldagar och förläggning av undervisning under lördag, söndag och lovdagar.

Förordningen talar inte om hur undervisning ska tas igen utan anger att det är huvudmannens ansvar att säkra att så sker. Syftet med att möjliggöra förlängda skoldagar liksom möjligheten till undervisning på helger och lov är att skapa möjligheter, inte att det ska ske så. Förordningen möjliggör också för huvudmannen att omfördela tid mellan ämnen och mellan skolår som ett sätt att hantera situationen. Förordningenlänk till annan webbplats gäller till 31 juli 2022länk till annan webbplats.

Det är med andra ord en rad möjligheter som gör att helg och lovarbete inte behöver vara vare sig enda eller första alternativet för den lokala huvudmannen.

Tillbaka till frågekategorierna


Frågor om arbetstid:

 1. 3. Kan arbetsgivaren förändra min arbetstid om skolan stängs?

För dig som har en ferieanställning gäller enligt arbetstidslagen att en arbetsgivare kan göra förändringar av utlagd arbetstid med två veckors varsel. Det innebär att ditt schema över reglerad arbetstid och A-dagar gäller de två första veckorna som skolan stängs. Efter det kan förändringar göras. Om arbetsgivaren vill göra en förändring så måste du få besked om det senast 14 dagar innan.

För dig som har en semesteranställning gäller ett arbetstidsmått på 40 timmar per helgfri vecka. Antalet arbetsdagar per kalenderår varierar beroende av hur många semesterdagar du har och beroende av hur helgdagarna fördelas över veckodagarna, men ligger mellan 225 och 230 arbetsdagar per år. Fördelningen av arbetstid kan se olika ut mellan veckor, men den schemalagda arbetstiden ska vara 40 timmar i snitt under en avstämningsperiod. Dessa avstämningsperioder kan vara maximalt 16 veckor och det är inom den ramen som snittet ska vara 40 timmar per vecka.

Arbetstiden kan förskjutas senast dagen innan men helst med tio dagars varsel, och ersättning utgår enligt avtal för arbete på övertid och obekväm tid.

 1. 4. Hur kan arbetsgivaren förändra min arbetstid?

Lärare med ferietjänst har 194 arbetsdagar, i avtalet benämnda A-dagar. Lärares reglerade arbetstid förläggs till de 194 A-dagarna. Om skolan stängs kan arbetsgivaren till exempel omfördela A-dagarna så att ”påsklovet” kommer att omfatta två veckor och att sedan förlägga de 4 A-dagar som då frigörs till dagar som annars skulle ha varit arbetsfria.

För semesteranställda kan också arbetstidsschemat förändras, bland annat genom förskjuten arbetstid. Sådan ändring förutsätter dock förhandling med den fackliga organisationen. För kommunalt anställda finns i Allmänna Bestämmelser §13 Arbetstid alla regler som rör arbetstid och förläggning av arbetstid för semesteranställda.

 1. 5. Kan arbetsgivaren verkligen kräva att jag ska arbeta på röda dagar?

Det finns inget i avtalet som förhindrar detta oavsett om du har ferie- eller semestertjänst. Däremot har du rätt till ersättning för arbete på obekväm arbetstid. Regelverket om dygns- och veckovila måste också följas. Så du ska ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet per dygn och 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka. I det kommunala avtalet finns möjligheter att göra undantag från detta i vissa situationer.

 1. 6. Kan arbetsgivaren förkorta elevernas lov?

Ja, förordningen med anledning av coronasmittan öppnar för att ändra läsårets längd och förläggning. För lärare är det avtalen som styr. Avtalets konstruktion för ferieanställda gör att sommarferien måste vara minst 45 kalenderdagar lång. Om arbetsgivaren vill förlägga arbete till dessa 45 dagar måste man iaktta regelverket om övertidsarbete. Semesterlagen ger rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under perioden juni–augusti, vilket därmed också utgör en begränsning för möjlighet att lägga ut arbetsdagar. Avvikelse från detta förutsätter förhandling med berörda fackliga organisationer.

 1. 7. Kan arbetsgivaren kräva att jag undervisar på de dagar som normalt sett används till fortbildning?

Ja, om elevernas läsår förlängs så kan undervisning förläggas till dessa dagar oaktat om du är anställd med ferie- eller semestertjänst. Arbetsgivaren måste dock säkerställa att den fortbildning som planerats för lärarna läggs ut vid ett annat tillfälle.

8. Är man skyldig att jobba in dagarna på lovet om skolorna stängs?

Lärares arbetstid regleras i kollektivavtalen. Dessa gäller. Om arbetsgivaren vill att lärare ska arbete utöver 1 360 timmar reglerad arbetstid eller fler än 194 A-dagar finns regelverk för hur övertidsarbete ersätts i kollektivavtalen. Det samma gäller för ersättning för arbete på obekväm arbetstid, i det fall arbete förläggs till en helgdag eller röd dag. Om arbetsgivaren söker fri­villiga överenskommelser kommer förhandlingar att behöva upptas om förutsättningar, villkor och ersättningar för detta.

9. Räknas det som A-dagar om man är avstängd?

När du är avstängd står du till arbetsgivarens förfogande på samma sätt som om du hade arbetat, det vill säga de A-dagar som är utlagda ligger fast under avstängningen.

10. Vad är arbetsskyldigheten för den som är avstängd men i tjänst?

Man står till arbetsgivarens förfogande och är skyldig att utföra de arbetsuppgifter – inom anställningsavtalets ram – som arbetsgivaren anvisar.

11. Hur fungerar det med reglerad arbetstid och förtroendearbetstid om jag ska arbeta hemifrån?

Din arbetstid med fördelningen mellan reglerad arbetstid och förtroende­arbetstid är oförändrad. Du ska med andra ord använda såväl reglerad arbetstid som förtroendearbetstid till att fullgöra dina arbetsuppgifter och dina arbetsuppgifter ska rymmas inom arbetstiden. Skillnaden är att du fullgör den reglerade arbetstiden på annan plats än normalt.

 1. 12. Rektorn hävdar att det jag inte hinner inom min reglerade arbetstid ska rymmas inom förtroende­tiden. Är det rätt?

Din arbetstid med fördelningen mellan reglerad arbetstid och förtroende­arbetstid är oförändrad. Du ska med andra ord använda såväl reglerad arbetstid som förtroendearbetstid till att fullgöra dina arbetsuppgifter och dina arbetsuppgifter ska rymmas inom arbetstiden. Skillnaden är att du fullgör den reglerade arbetstiden på annan plats än normalt. Läs mer här.

Tillbaka till frågekategorierna


Fråga om lön:

13. Får jag behålla min lön om arbetsgivaren stänger skolan?

Ja.

14. Vilken ferielön och semesterersättning får arbetstagare som haft frånvaro från arbetet på grund av att hen till hör riskgrupp eller har en närstående som tillhör riskgrupp?

Du bör så snart som möjligt kontakta din arbetsgivare för att få information om vilken inkomst du får under sommaren. Det finns nämligen risk att du får lägre ferie och semesterlön än ett normalår.

Om du är kommunanställd och du fått viss förebyggande sjukpenning i särskilt syfte eller viss smittbärarpenning är reglerna lika som vid sjukskrivning och räknas ihop med sjukskrivningsdagar. Det vill säga frånvaro (det vill säga frånvarodagar inklusive helger etcetera, totalt samlat för sjukpenning, förebyggande sjukpenning, viss smittbärarpenning, etcetera) under intjänande året som inte överstiger 180 dagar är semesterlönegrundande. (Se: Överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro för frånvaro med viss förebyggande sjukpenning samt viss smittbärarpenninglänk till annan webbplats. Samt förlängningen av överenskommelsenlänk till annan webbplats.)

Inom friskolerektorn har likande överenskommelser inte gått att nå. Almega har dock sagt att de ger rådet till sina medlemmar att frånvaron bör vara semesterlönegrundande, men tillsammans med max antalet dagar för sjukskrivning respektive smittbärarpenning – det vill säga 180 dagar. Det vill säga en medarbetare kan i sådana fall vara sjukskriven och ha viss förebyggande sjukpenning i tillsammans max 180 dagar under intjänandeåret och samma sak för smittbärarpenningen. En rekommendation är dock inte samma sak som en kollektivavtalad överenskommelse och du behöver därför stämma av med din arbetsgivare vad som gäller på just din arbetsplats.

Vissa ersättningar kan uppbäras parallellt med ferielön. Kontakta Försäkringskassan för att stämma av vad som gäller i ditt fall och kontrollera även mycket noga innan du eventuellt fattar beslut om att avbryta en ersättningsperiod.

Om smittriskerna minskat betydligt till sommaren kan ett alternativ vara att arbeta under sommaren för att få ekonomin att fungera. Har du ferieanställning så behöver arbetsgivaren vara överens med dig om en sådan lösning. Har du semesteranställning kan du i normalfallet inte tvingas att ta obetald ledighet (om arbetsgivaren inte är mindre samt stänger ned verksamheten vissa veckor).

Ta upp frågan och resonera med din chef så snart som möjligt. Du kan även kontakta förtroendevalda i din LR förening för att se om lokala överenskommelser gjorts eller kontakta medlemsjouren om du behöver råd och stöd.

Tillbaka till frågekategorierna


Frågor om sjukfrånvaro:

 1. 15. Kan arbetsgivaren tvinga en anställd att sjukanmäla sig?

Nej, det är det anställde som förfogar över detta beslut. Om arbetsgivaren anser en anställd inte ska arbeta på grund av risken för smittspridning får arbetsgivaren besluta om avstängning.

16. Min kommuns riktlinjer säger att vi ska stanna hemma vid förkylningssymtom. Gäller det att man måste ha läkarintyg efter en vecka även nu?

Från och med 15 december ändrade Försäkringskassan tidsgränserna för intyg när det gäller sjukpenning och vab. Det innebär att intygen kommer begäras in från dag 22. Syftet är att avlasta sjukvården och underlätta för allmänheten med anledning av den svåra situation som samhället nu befinner sig i. Detta gäller under en begränsad period. Läs mer under rubriken "läkarintyg" här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-gallerlänk till annan webbplats

17. Vad gäller kring karensavdrag/karensdag?

Karensavdraget ersätts tillfälligt med anledning av coronaviruset så att människor vid sjukdom stannar hemma. Den anställde får i efterhand ersättning från Försäkringskassan. Samma belopp gäller alla som beviljas ersättningen. Från den 1 januari 2021 höjdes ersättningen från 804 till 810 kr per dag, vilket motsvarar den maximala ersättningen man kan få i sjukpenning.

18. Jag har varit sjuk i över 180 dagar måste min arbetsförmåga prövas mot hela arbetsmarknaden för att jag ska kunna få sjukpenning?

Regeringen har tillfälligt utökat möjligheterna att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete från dag 181 om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av orsaker som beror på coronapandemin Försäkringskassan skriver på sin webbplats att det gäller retroaktivt från den 21 december 2020. Det innebär att du som varit sjukskriven i mer än 180 dagar kan få din arbetsförmåga prövad mot din arbetsgivare istället för ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Detta gäller fram till och med att du har varit sjukskriven i ett år.

Riksdagen fattade den 3 mars beslut extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen. Regeringens proposition var att bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete efter dag 180 i rehabiliteringskedjan ska skjutas upp, om övervägande skäl talar för att den försäkrade senast dag 365 kommer att återgå i arbete hos arbetsgivaren i samma omfattning som tidigare. De nya reglerna gäller från den 15 mars 2021.

Läs mer på regeringens webbplats.länk till annan webbplats

Läs mer på Försäkringskassans webbplats.länk till annan webbplats

19. En person i min familj är sjuk i covid19, jag har nu blivit avstängd från arbetet. Vilken ersättning kan jag söka?

Bäst är om arbetsgivaren kan hitta lösningar så att du kan arbeta hemifrån. Men om inte det går så kan du ansöka om smittbärarpenning om du har blivit avstängd från arbetet av en läkare, det vill säga har fått förhållningsregler om att du inte får gå till arbetsplatsen eftersom du bor tillsammans med någon som har testat positivt för covid-19.

Om din ansökan gäller för dagar från och med 6 februari 2021 behöver du inte ha ett läkarintyg när du ansöker. Om din ansökan gäller dagar före den 6 februari 2021, eller annan allmänfarlig sjukdom, behöver du fortfarande ett läkarintyg från första dagen som visar att du inte får arbeta på grund av risken att smitta andra.

Reglerna gäller till den 30 april.

Läs mer på Försäkringskassans webbplatslänk till annan webbplats

Tillbaka till frågekategorierna


Frågor om distansundervisning:

20. Min grundskola har bestämt att elever som är frånvarande ska ges distansundervisning, samtidigt som jag ska bedriva vanlig undervisning för närvarande elever. Hur ska jag hantera detta?

Lärarnas Riksförbund har i remissvar till regeringen tydligt avstyrkt förslaget om distansundervisning i grundskolan eftersom det riskerar leda till omfattande dubbelarbete för lärarna. Dessvärre har regeringen ändå valt att införa möjligheten till distansundervisning.

De grundskolor som inför distansundervisning parallellt med vanlig undervisning ska hantera förändringen som en del av skolans systematiska arbetsmiljöarbete. Det innebär att rektor tillsammans med skyddsombudet ska riskbedöma förändringen så att ohälsosam arbetsbelastning undviks.

Ett sätt att undvika att arbetsbelastningen för dig blir ohälsosam kan vara att organisera arbetet så att vissa lärare bedriver den vanliga undervisning för eleverna som är i skolan och andra lärare undervisar på distans. Det kan vara lämpligt att distansundervisningen främst sköts av de lärare som hör till riskgrupper som då kan få möjlighet att arbeta hemifrån. Andra möjliga åtgärder kan vara att anställa vikarier eller prioritera bort mindre viktiga arbetsuppgifter. Om dina arbetsuppgifter inte ryms inom din arbetstid eller om din arbetsbelastning riskerar att bli ohälsosam ska du omedelbart ta kontakt med din chef för att få hjälp med att prioritera arbetsuppgifter. Om rektor och du inte kommer fram till rimliga lösningar så ska du kontakta skyddsombudet på skolan. Lärarnas Riksförbund har tagit fram särskilt stödmaterial för skyddsombuden rörande coronapandemin.

21. Stöd för bedömning av elever vid distansundervisning

Här följer en sammanfattning av Skolverkets stöd vid bedömning:
"Det är viktigt att säkerställa att man som lärare har ett brett och varierat underlag inför betygssättningen. För att undvika fusk vid examinationer kan det vara bra att komplettera skriftliga resultat med muntliga genom att till exempel ställa frågor till eleven utifrån det skrivna resultatet. En större vikt kan läggas vid delar i ämnet/kursen som behandlar centrala delar av ämnets syfte/centrala innehåll. Större vikt kan också läggas vid de tidiga resultat som dokumenterats.

Det är viktigt att undervisningen använder sig av de ”verktyg” (läromedel, plattformar, webbplatser med mera) som både läraren och eleven är bekanta med. Undervisningen som måste ske på en fysisk plats, till exempel i yrkesämnen och praktisk/estetiska ämnen, kan skjutas upp till annan tid. Den tiden kan vara utanför den ordinarie undervisningstiden, till exempel på helger eller på lov." Läs med om betyg och bedömning under coronapandemin på Skolverkets webbplats: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/betyg-och-bedomning-under-coronapandeminlänk till annan webbplats

22. Vad gäller om jag blir beordrad att jobba med distansundervisning och jobbar hemifrån? Exempelvis gällande kostnader för utrustning.

Grundförutsättningen är att arbetsgivaren har att tillhandahålla den utrustning som behövs och står för eventuella kostnader som kan uppstå. I ett läge där detta blir aktuellt kommer vi behöva ta ett professionellt ansvar för den uppkomna situationen och på ett pragmatiskt sätt hitta fungerande lösningar i dialog med arbetsgivaren.

23. Vilken försäkring gäller vid distansundervisning?

Nu i coronatider sker en hel del undervisning på distans. Men om något skulle hända vid distansundervisning i hemmet, är det skolans försäkring eller din hemförsäkring som täcker? Läs svaren här länk till annan webbplats

24. Vi ska ställa om till fjärr- och distansundervisning. Det kommer innebära att jag behöver planera om uppgifter men min tid räcker inte, hur ska jag göra då?

Du behöver använda din arbetstid på ett så rationellt sätt som möjligt utifrån de förutsättningar som ges. Håll koll på din tid och var noga med att ta pauser och rast. Samarbeta och samordna med kollegor så att ni inte dubbelarbetar i onödan. Om du känner att situationen är ohållbar behöver du kontakt din chef/rektor för att få hjälp att prioritera.

25. Jag har inte tillräcklig teknisk kunskap för att hålla i distansundervisning, vad kan min rektor kräva av mig?

Du behöver göra ditt bästa utifrån givna förutsättningar. Samarbeta och ta stöd av kollegor och försök fördela arbetsuppgifter mellan er så att var och ens kompetens används på bästa sätt.

26. Många läromedelsförlag har släppt sina digitala läromedel fritt. Innebär det att jag kan använda vad jag vill nu mer mina elever?

Om du är osäker på vilket material du får använda och på vilket sätt ska du vända dig till din rektor. Tänk på att GDPR alltid gäller och att du till exempel inte får lämna ut/lägga in personuppgifter för elever i ett system utan att huvudmannen har ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med företaget.

27. Vad gäller för lärare på gymnasiet och på högskolan när studenterna bedriver sina studier hemifrån. Ska jag undervisa hemifrån eller från skolan?

Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att skolhuvudmännen ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I dagsläget är rekommenda­tionen att de som har möjlighet att arbeta hemifrån också, i samråd med arbetsgivaren, ska göra det. Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att det även gäller att lärare och syv som i möjligaste mån bör arbeta hemifrån. Lokalombud/skyddsombud bör i samband med riskbedömning påtala detta för arbetsgivaren.

 1. 28. Jag är orolig för att elever eller jag själv på olika sätt ska hängas ut i och med distansundervisningen. Det är lätt att skärmdumpa och spela in. Vad kan man göra åt det?

Elever och lärare som har skyddad identitet måste hanteras även i det här sammanhanget. Arbetsgivaren måste hitta en lösning på det i särskild ordning.

Tillbaka till frågekategorierna


Frågor för dig som är student:

29. Nu har universitetet stängt och har bara fjärr- och distansundervisning. Kommer jag att få mitt studiemedel?

På CSN:s webbsida finns info om studiemedel och om vad som gäller nu.länk till annan webbplats

30. Jag ska på VFU om två veckor men nu har skolan stängt. Kommer jag att få ta igen det senare?

Vänd dig till din utbildningsort med frågor om dina studier.

Tillbaka till frågekategorierna


Frågor om anställning:

31. Kan en arbetsgivare använda lärare, som normalt sett arbetar på gymnasiet, i grundskolan?

Arbetsgivaren kan tillfälligt anvisa en gymnasielärare att arbeta i grundskolan. Frivillighet bör dock alltid eftersträvas. Viss framförhållning behövs dock. Innan läraren kan börja sitt arbete är arbetsgivaren enligt 2 kap Skollagen skyldig att se till att läraren uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Ett sådant får inte vara äldre än ett år.

Krav på att uppvisa utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister gäller innan man får erbjuda eller tilldela något arbete inom: förskola, f-klass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, special­skola, sameskola eller andra verksamheter som avses i 25 kap Skollagen.

Denna skyldighet gäller inte inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen, så lärare inom dessa skolformer har inte behövt uppvisa ett sådant utdrag i samband med att de anställdes.

32. Kan arbetsgivaren anvisa mig att arbeta i helt andra verksamheter, till exempel äldreomsorgen?

Lärarnas Riksförbunds bestämda uppfattning är att lärare ska användas för undervisning, det vill säga inom skolans verksamhetsområde. Om arbets­givaren har behov av personal inom andra verksamheter ska detta bygga på en frivillig överenskommelse. Om du utan sådan överens­kommelse skulle bli anvisad att arbeta i annan verksamhet ska du omgående kontakta förbundet – i första hand Lärarnas Riksförbunds ombud på din skola. Du måste dock utföra det arbete som arbetsgivaren anvisar efter bästa förmåga. Det enda undantaget är om det du ombeds göra skulle vara olagligt eller innebära akut fara för liv eller hälsa, vilket är en mycket ovanlig situation. Arbetsvägran kan i värsta fall leda till att du mister din anställning. I ett sådant läge bör du framföra dina invändningar även i skrift, till exempel i ett mejl till rektor.

I ett läge där Krislägesavtalet aktiveras gäller däremot speciella regler om arbets­skyldighet, arbetstid och lön. I ett sådant fall ska dock arbetsgivaren vara tydlig med att du omfattas av just Krislägesavtalet. Kontakta Lärarnas Riksförbunds ombud om du känner dig osäker om vad som gäller.

 1. 33. På min skola har man börjat tala om att assistenter och kanske även lärare behöver arbeta inom vård och äldreomsorg. Kan arbetsgivaren göra så?

Lärarnas Riksförbund kan bara uttala sig i det som gäller våra medlemmar, det vill säga lärare och studie- och yrkesvägledare. Vi menar att lärare och studie- och yrkesvägledare nu mer än någonsin behövs i skolan för att stötta elever och bedriva undervisning och vägledning på ett professionellt sätt, och så bra det bara är möjligt under rådande omständigheter. Vi anser inte att lärare och studie- och yrkesvägledare vare sig ska eller kan tas i anspråk för arbetsuppgifter utanför skolans verksamhetsområde.

 1. 34. Jag arbetar som lärare men är utbildad undersköterska. Jag känner att jag skulle vilja göra nytta inom vården i detta läge. Hur ser Lärarnas Riksförbund på det?

Om skolan kan avvara dig och om du själv vill är detta självfallet ok. Du måste dock reda ut vilka villkor du ska arbeta på (arbetstid och lön) samt hur intjänandet av ferielön i din lärartjänst ska hanteras om du är anställd med ferier och går över på en anställning med semester. Kontakta Lärarnas Riksförbunds ombud på skolan eller i kommunen för att få hjälp med detta.

 1. 35. Hur kan en sådan lösning se ut om jag som har ferietjänst i detta läge skulle erbjuda mig att jobba som undersköterska inom äldrevården på ”40-timmars­tjänst”?

Du behåller din lön och får utöver det ersättning för arbete på övertid eller obekväm arbetstid enligt avtal. Om lönen i den anställning du går till är högre än din lärarlön behöver ny lön sättas. Om du är anställd med ferier och ska arbeta på en ”40-timmarstjänst” behöver det säkerställas att du tjänar in ferielön som om du hade arbetat på din vanliga anställning – annars kommer du inte ha tjänat in full ferielön.

 1. 36. Vad ska jag göra om jag får besked av rektor om att jag tillfälligt ska arbeta inom till exempel äldreomsorgen?

Du ska i första hand fråga din rektor vad arbetet innebär. Om du kan tänka dig att acceptera ska du be rektor reda ut för dig vilka villkor som gäller (se fråga 28 ovan). Om du inte är bekväm med bytet av arbetsuppgifter ska du klargöra detta och förklara varför, till exempel om det finns medicinska eller andra hinder som gör detta uppenbart olämpligt för just dig. Det är dock viktigt att känna till att om din arbetsgivare beordrar dig att utföra ett arbete så får du inte vägra, arbetsvägran kan leda till uppsägning. Se mer om detta i andra frågor på denna FAQ-sida.

 1. 37. Vad gör jag om rektor inte beaktar mina invändningar mot att tillfälligt arbeta inom till exempel äldreomsorgen?

Du tar omgående kontakt med Lärarnas Riksförbund lokalt eller i kommunen. Om du inte får kontakt ringer du Lärarnas Riksförbunds medlemsjour. Kontaktuppgifter hittar du på LR.se/kontakt. Du måste utföra det arbete som arbetsgivaren anvisar efter bästa förmåga. Det enda undantaget är om det du ombeds göra skulle vara olagligt eller innebära akut fara för liv eller hälsa, vilket är en mycket ovanlig situation. Arbetsvägran kan i värsta fall leda till att du mister din anställning. I ett sådant läge bör du framföra dina invändningar även i skrift, till exempel i ett mejl till rektor.

 1. 38. Kan jag vägra att arbeta om rektor inte beaktar mina invändningar mot att tillfälligt arbeta inom till exempel äldre­omsorgen?

Nej, du måste utföra det arbete som arbetsgivaren anvisar efter bästa för­måga. Det enda undantaget är om det du ombeds göra skulle vara olagligt eller innebära akut fara för liv eller hälsa, vilket är en mycket ovanlig situation. Arbetsvägran kan i värsta fall leda till att du mister din anställning. I ett sådant läge bör du framföra dina invändningar även i skrift, till exempel i ett mejl till rektor.

 1. 39. Hur har den här situationen uppkommit där arbetsgivarföreträdare för kommuner försöker få lärare att jobba inom exempelvis äldreomsorgen — är inte Lärarnas Riksförbund överens med arbetsgivaren om vad som gäller?

Det har tyvärr visat sig att SKR har gått ut med rådgivning till kommuner och regioner baserad på en tolkning av gällande kollektivavtal som vi inte delar. Skrivningarna i avtalet är gamla, men arbetsgivarens tolkning är ny och inte förankrad med oss. Vi har tagit upp frågan med SKR eftersom vi inte tycker att detta är rätt tidpunkt för arbetsrättsliga dispyter. Vår förhoppning är att frågan inte behöver ställas på sin spets. Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att lärare kommer att ställa upp frivilligt så långt bara möjligt är.

40. Vad gör jag om förskolan eller skolan stänger och jag själv har små barn som behöver tillsyn?

Vare sig du är på plats i skolan eller undervisar på distans måste du kunna utföra dina arbetsuppgifter fullt ut. Du behöver därför ordna så att någon tar han om dina barn medan du arbetar. Om detta inte är möjligt behöver du anmäla frånvaro för vård av barn (vab). Du kan i nuläget få ersättning för vab om huvudmannen beslutar stänga ditt barns förskola/skola om det sker av följande orsaker:

 • smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer
 • när verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten spärrat av
 • när verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuka i covid-19.

Detta gäller för barn som är:

 • under 12 år
 • som fyllt 12 men inte 16 år och som har ett särskilt vård- eller tillsynsbehov
 • som fyllt 16 men inte 21 år (i vissa fall 23 år) och som omfattas av LSS.

Ersättningen från försäkringskassan motsvarar ca 90 % av ersättningen du normalt får vid vab. Du kan läsa mer på https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler/fragor-och-svar-om-vablänk till annan webbplats

41. Jag är orolig för smittspridning på skolan. Vad gör Lärarnas Riksförbund?

Lärarnas Riksförbund tar pandemin på allra största allvar. Hela samhället befinner sig i en extra ordinär situation som kräver att alla tar sitt ansvar. Både privat och på arbetsplatsen.

På nationell nivå sker kontakter, med påtalande av viktiga frågor direkt från Lärarnas Riksförbund och indirekt via Saco, med företrädare för regeringen. Våra ombud jobbar med riskbedömningar och agerande med riskminskande åtgärder.

Det är viktigt att lärarna finns tillgängliga för sina elever och upprätthåller undervisningen så gott det går. Lärarkåren är och har en ytterst viktig samhällsfunktion. Detta ställer krav, inte minst på skolans huvudmän som måste göra allt för att bidra till en så bra och funktionsduglig arbetsmiljö som möjligt. Både för lärare och elever.

Rektor eller annan huvudman måste vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sin personal och smittriskminskande åtgärder ska vidtas. Det kan exempelvis handla om att glesa ut platserna i klassrummen, säkerställa att handtvätt finns lättillgängligt eller att lägga om scheman så att det blir lättare att hålla personligt avstånd genom att färre personer än normalt samtidigt vistas i exempelvis rasthallar, matsalar och personalrum. Det kan också innebära att kartlägga och komma med speciallösningar för de som befinner sig i riskgrupp.

Från Lärarnas Riksförbunds håll gör vi allt för att stödja förbundets medlemmar och ombud i den uppkomna coronasituationen. Myndighetens råd är att jobba hemifrån i den mån det är möjligt, i samråd med arbetsgivaren. För lärares del behöver dock ofta undervisning ske i skolans lokaler. Arbetsmiljöregelverkets beskaffenhet gör att frågorna till största del måste tas upp med arbetsgivaren lokalt. Förbundet har därför skapat stödmaterial för skyddsombud och som alltid finns det tjänstemän som kan svara i medlemsjouren. Allt för att stödja lokalombud och skyddsombud i arbetet för att ha en tät kontakt med rektor eller annan huvudman, att tillsammans göra riskbedömningar och göra riskminskande åtgärder. Ytterst har arbetsgivaren arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret för skolorna och ska fatta beslut och genomföra åtgärder.

Tillbaka till frågekategorierna


Frågor om korttidsarbete:

42. Vad är korttidsarbete?

Korttidsarbete innebär att arbetstagaren under en begränsad period går ner i arbetstid, arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får drygt 90 procent av lönen. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en stor del av kostnaden. Utöver aktuellt kollektivavtal regleras villkoren för korttidsarbete i lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

43. Kan lärare komma att omfattas av korttidsarbete?

Det stora flertalet av de arbetsplatser där Lärarnas Riksförbund har medlemmar kan inte omfattas av korttidsarbete. Skolor och friskolor, liksom all annan offentlig verksamhet och offentligt finansierad verksamhet kan nämligen inte omfattas av korttidsarbete. Återstår gör verksamhet hos privata arbetsgivare som inte i huvudsak är finansierade av allmänna medel

För dessa arbetsplatser är ytterligare en förutsättning att det finns ett centralt kollektivavtal och Lärarnas Riksförbund och arbetsgivaren tecknar ett lokalt kollektivavtal som reglerar villkoren för korttidsarbetet. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal måste minst 70 procent ingå överenskommelse med arbetsgivaren.

44. Är korttidsarbete frivilligt?

Vilka som omfattas regleras i det lokala kollektivavtalet. Om inte kollektivavtal finns måste minst 70 procent av de anställda inom driftsenheten skriva överenskommelse med arbetsgivaren.

45. Är det bara tillsvidareanställda som kan omfattas?

Nej, även tidsbegränsat anställda och de som är anställda med stöd från Arbetsförmedlingen kan omfattas. Du måste dock ha varit anställd i minst tre månader före det att ansökan godkänns.

46. Vad betyder korttidsarbete för arbetstiden och lönen?

Permitteringsnivåerna är fortsatt 20, 40 eller 60 procent. Under januari - juni 2021 kan arbetsgivare också söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden. Staten står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen under hela perioden. Läs mer här: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/korttidsarbete-2021.htmllänk till annan webbplats

47. Vad ska jag göra om min arbetsgivare tar upp frågan om korttidsarbete?

Om din arbetsgivare kontaktar dig om korttidsarbete ta då omgående kontakt med Lärarnas Riksförbund för råd och stöd.

Tillbaka till frågekategorierna


Frågor om a-kassa och försäkringar:

48. Jag gick med i Lärarnas Riksförbund i januari, men missade att gå med i a-kassan då och gick med i akademikernas a-kassa den 30 mars. Hur funkar reglerna gällande kvalificering till LR:s inkomstförsäkring för mig?

För att få ersättning från inkomstförsäkringen krävs att du varit yrkesverksam medlem i Lärarnas Riksförbund i minst 12 månader. Har du bytt förbund utan avbrott kan det vara så att du kan tillgodoräkna dig medlemstiden i det fackförbund du var medlem i då – om du via det tidigare förbundet hade en inkomstförsäkring som ingick i medlemskapet där.

 • 49. Är jag försäkrad via arbetsgivaren vid distansundervisning hemifrån?

När det finns ett kollektivavtal gäller sjukförsäkringen, tjänstegrupplivförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen oavsett om du utför arbete på din arbetsplats eller hemifrån. Om det sker ett olycksfall vid hemarbete ska olycksfallet ha ett direkt samband med arbetsuppgifterna, det vill säga du ska kunna visa att du skadat dig när du utför dina arbetsuppgifter. Läs mer på AFA Försäkring.länk till annan webbplats

 • 50. Vad ska jag tänka på om det sker ett olycksfall i mitt eget hem under arbetstid?

Om olycksfallet leder till en personskada som kräver läkarbesök eller sjukskrivning, är det viktigt att du anmäler skadan till AFA Försäkring, det försäkringsbolag där du är försäkrad under arbetstid. Anmäl också skadan till Försäkringskassan, om det skulle visa sig att du får bestående men avgör deras handläggare om det är en arbetsskada eller inte. Då kan du i ett senare skede även få ersättning därifrån.
AFA Försäkring: https://www.afaforsakring.se/privatperson/länk till annan webbplats
Försäkringskassan: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk länk till annan webbplats

 • 51. Vem avgör om jag får ersättning via kollektivavtalet?

Det är AFA:s handläggare som fattar beslut utifrån de villkor som gäller.

 • 52. Jag har hört att det kan vara svårare att få ersättning om ett olycksfall sker under arbetstid vid hemarbete. Stämmer det?

Villkoren säger att olycksfallet ska ha ett direkt samband med arbetsuppgifterna. Om du skadar dig på arbetsgivarens utrustning vid hemarbete på reglerad tid, finns det möjlighet att olyckan kan godkännas som ett arbetsolycksfall. Däremot är det troligt att en halkolycka i ditt eget hem inte godkänns som ett arbetsolycksfall. Om motsvarande halkolycka sker på din skola skulle det med större sannolikhet godkännas som ett arbetsolycksfall.

 • 53. Om det är svårare att få ett olycksfall godkänt som arbetsolycksfall vid hemarbete, ska jag ändå göra en anmälan om det inträffar ett olycksfall när jag undervisar hemifrån?

Det är viktigt att alltid anmäla arbetsolycksfall som leder till personskador som kräver läkarvård eller sjukskrivning till AFA Försäkring, oavsett om olycksfallet sker på din skola eller i ditt hem. Deras handläggare fattar sedan beslut. Ju fler anmälningar AFA Försäkring får in, desto fler bedömningar kommer de att göra. Just nu finns inte så mycket prövat som gäller distansarbete.

 • 54. Vilka slags ersättningar kan jag få om ett olycksfall godkänns som arbetsrelaterad?

Om en skada godkänns som ett arbetsolycksfall av AFA:s handläggare, och personskadan krävt läkarvård eller sjukskrivning, kan du till exempel få ersättning för kostnader, förlorad inkomst och bestående men (till exempel ärr). Kostnader kan till exempel vara läkarbesök och förstörda glasögon eller kläder. Förlorad inkomst är glappet mellan sjuklön/sjukpenning och din lön.

 • 55. Om AFA Försäkring anser att en skada inte är arbetsrelaterad, finns det någon möjlighet att få ersättning via Lärarförsäkringar där jag har min olycksfallsförsäkring fritid?

Om AFA Försäkring gör avslag kan du kontakta ditt försäkringsbolag där du har din privata olycksfallsförsäkring. Skadeexperter på Folksam (där Lärarförsäkringar tecknar den olycksfallsförsäkring fritid du som medlem kan ha) har meddelat att de under vissa förutsättningar kan ersätta kostnader, till exempel för läkarbesök och förstörda glasögon eller kläder. Den täcker dock inte inkomstförlust vid sjukskrivning. Kontakta det försäkringsbolag där du har din privata olycksfallsförsäkring om du får avslag från AFA Försäkring, de kan ge närmare besked.

 • 56. Vilka extra ersättningar utöver sjuklön eller sjukpenning kan jag få via kollektivavtalet om jag blir sjuk?

Oavsett sjukdomsorsak ger sjukskadeförsäkringen (AGS) extra ersättning till den som är sjuk en längre tid. Från dag 15 får du 10 procent extra utöver sjuklön/sjukpenning. Ersättningen kan sökas flera år efteråt. Läs mer om villkoren på mintrygghet.selänk till annan webbplats och afaforsakring.selänk till annan webbplats.

 • 57. Gäller denna sjukförsäkring om jag får covid 19?

Sjukförsäkringen gäller oavsett sjukdomsorsak.

 • 58. Vad gäller vid dödsfall på grund av coronaviruset, kan de efterlevande få någon slags ekonomisk ersättning?

Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) gäller oavsett dödsorsak, och den ger ersättning till vissa efterlevande (engångsbelopp och efterlevandepension). För anställda i kommun- och regionsektorn finns den hos KPA. För privatanställda finns den bland annat hos Alecta.

 • 59. Om jag blir smittad av coronaviruset via mitt arbete, räknas det som en arbetsskada?

Det finns en förordning som reglerar om en sjukdom räknas som en av de smittsamma sjukdomar som kan orsaka arbetsskada. De personer som omfattas av denna förordning är främst sjukvårdspersonal, laboratoriepersonal och personal som behandlar eller vårdar smittsamma personer. Försäkringskassan bedömer i nuläget att arbetsskada på grund av covid-19 inte gäller lärare. Frågan är inte prövad och Lärarnas Riksförbund har efterfrågat tydligare svar från Försäkringskassan om varför detta inte gäller personal i skolan.

Arbetsskada ska anmälas till Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och AFA Försäkring. Vår uppmaning är att anmäla covid-19 som arbetsskada om du blivit smittad på arbetet och besvären kvarstår en längre tid, eftersom vi inte vet om reglerna kommer att ändras. AFA Försäkring inväntar Försäkringskassans beslut innan ersättning utbetalas när det gäller arbetssjukdom eller smitta.

Ta del av mer information på:

 • 60. Jag känner oro för vår hälsa och ekonomi och min partners alkoholproblem. Till vem kan jag vända mig för att få stöd och råd?

Det samtalsstöd som vanligtvis ingår i Lärarförsäkringars sjukförsäkring, gäller just nu med anledning av corona alla medlemmar, även den som inte har någon annan försäkring där. Medlemmar kan ringa anonymt dygnet runt, telefon 020022 22 82. De som svarar är bland annat psykologer, ekonomer, jurister och drogexperter. Den som ringer kan få hjälp att hantera till exempel stress, relationsproblem, ekonomiska och juridiska problem.

Tillbaka till frågekategoriernaFrågor om arbetsmiljö:

61. Det är rörigt på skolan på grund av corona/covid-19. Rektorn lyssnar inte på oss lärare och vi saknar skyddsombud från Lärarnas Riksförbund på vår skola. Till vem ska jag vända mig?

Det är viktigt att det finns skyddsombud på varje skolenhet och att LR:s medlemmar utser ett eget skyddsombud. Ett skyddsombud från Lärarnas Riksförbund tar ett särskilt ansvar för LR:s medlemmar. I första hand är det Lärarnas Riksförbunds lokalavdelning på skolan som utser skyddsombud. Om det finns ett lokalombud ska du vända dig till lokalombudet.

Finns det inte tid att utse ett skyddsombud från LR på skolan, men det finns ett skyddsombud från ett annat förbund, så kan det ombudet hjälpa dig. I generella frågor företräder ett skydds­ombud alla på arbetsplatsen inom sitt skyddsområde oavsett vilket fackförbund de tillhör eller om de är oorganiserade.

Huvudskyddsombudet eller biträdande huvudskyddsombud kan hjälpa och stötta er i arbetsmiljöarbetet. Men också med att välja ett eget skyddsombud på din skola för Lärarnas Riksförbund. Kontaktuppgifter hittar du här eller via Min sida.

62. Jag tillhör en riskgrupp, men arbetsgivaren vill att jag arbetar som vanligt. Vilken hjälp kan jag få av Lärarnas Riksförbund?

Lärarnas Riksförbund arbetar både centralt och lokalt för att hitta lösningar för medlemmar som hör till riskgrupper. Det finns möjligheter att söka ersättning från försäkringskassa. Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-gallerlänk till annan webbplats och kontakta Försäkringskassan för mer information om regler. På sidan Krisinformation finns information och rekommendationer samlade: myndigheternas rekommendationerlänk till annan webbplats

För enskilda lärare i riskgrupp som inte kan vara på skolan kan distansundervisning med full lön vara en bättre lösning än att stanna hemma och söka smittbärarpenning. Om läraren får bedriva distansundervisning kan det vara bättre för såväl läraren själv som för eleverna, kollegorna, rektorn och skolan. Ytterst är det skolhuvudmannen som beslutar om det är möjligt och/eller önskvärt att arbeta hemifrån. Smittbärarpenningen är ekonomiskt ofördelaktig i förhållande till lärares löner i de flesta fall, eftersom ersättningen är maximalt 804 kronor/dag.

Börja med att diskutera med din chef. Om det inte fungerar, kontakta ditt skyddsombud på skolan eller huvudskyddsombudet i kommunen/friskolekoncernen. Lokalt kan de begära möte för enskilda individer med respektive chef och lägga fram fakta (beskriva risker) och diskutera förslag på anpassningar och åtgärder (exempelvis arbeta hemma).

Vad gäller rekommendationer från myndigheter så behöver vi dock som sagt ha med oss att rekommendationer är just endast rekommendationer vilket gör att arbetsgivaren kan göra sina egna bedömningar. Det är arbetsgivaren som bestämmer om det är lämpligt eller möjligt att arbeta hemifrån eller vilka andra anpassningar som kan göras.

63. Min skola följer inte myndigheternas råd angående vad gäller socialt avstånd och städning (ej dagligen). Vad ska jag göra?

Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att Folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters rekommendationer ska följas. Ta upp frågorna med din rektor. Lyft fram att det är bra om du som lärare kan svara vårdnadshavare och elever när de frågar om vilka åtgärder som görs på skolan för att följa myndigheternas rekommendationer.

Om rektor inte lyssnar kan du tala med skyddsombudet eller huvudskyddsombudet i kommunen/friskolekoncernen. Det finns stödmaterial för skyddsombud (kräver inloggning) här på LR:s webbplats. Skyddsombudet kan ta upp frågor i samverkansgrupp/ skyddskommitté och kan även begära åtgärder samt vid behov vända sig till arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret och det innebär att det ska göras riskbedömningar samt vidtas åtgärder.

Men ytterst är rekommendationer från myndigheter just rekommendationer, och arbetsgivaren kan göra en annan bedömning. Det är arbetsgivaren som bestämmer om det är nödvändigt eller lämpligt att samla en grupp personer tätt i samma rum, då det formellt inte är en allmän sammankomst. Det är även arbetsgivaren som beslutar om omfattningen av städningen möter myndigheternas rekommendationer.

64. Jag kan arbeta hemma, men arbetsgivaren vill inte följa myndigheternas råd. Varför ser inte facket till att jag som kan arbeta hemma får arbeta hemma?

Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att Folkhälsomyndighetens och övriga myndigheters rekommendationer ska följas. En rekommendation är en tydlig vägvisare som myndigheten förväntar sig att alla följer. Om en rekommendation inte följs så kan rekommendationen så småningom bli en lag eller tvingande föreskrift istället. Men rekommendationer från myndigheter är just rekom­menda­tioner och i nuläget kan arbetsgivare göra egna bedömningar. Det är arbetsgivaren som bestämmer om det är lämpligt eller möjligt att arbeta hemifrån. Många huvudmän runt om i landet, såväl kommunala som fristående, har kommit fram till lösningar som innebär att lärare arbetar mer hemifrån. Andra har inte gjort det. Oavsett hur arbetsgivaren beslutat, så är det arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret.

Arbetsmiljöfrågor är mycket viktiga under pandemin. Lärarnas Riksförbund driver arbetsmiljöfrågorna både centralt och lokalt. På skolnivå ska skyddsombuden involveras i arbetsmiljöarbetet. Som stöd för skyddsombuden finns ett särskilt stödmaterial kring covid-19 (kräver inloggning) inför diskussioner med rektor i skydds­kommitté/samverkan. Exempelvis kring smittrisker, arbetsbelastning, psykiskt påfrestande arbete samt hemarbete.

Kontakta skyddsombudet på skolan eller huvudskyddsombudet i kommunen/friskole­koncernen för att få mer information om hur resonemangen går just på din skola samt hos din skolhuvudman. Kontaktuppgifter hittar du här eller via Min sida.

65. Vi ska börja arbeta hemifrån. Vad behöver jag tänka på?

Att arbeta hemifrån under en begränsad tid och i en miljö som inte riktigt är anpassad för att bedriva undervisning i, kan innebära utmaningar. Rektorn har fortfarande arbetsmiljö­ansvaret och arbete i hemmet ska hanteras som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsombuden på skolan bör tillsammans med rektor göra en riskbedömning för att rektor sedan ska kunna ge er lärare stöd och hjälp då ni arbetar hemifrån.

Faktorer som behöver diskuteras är exempelvis:

 • Ergonomi. Hur kommer den provisoriska arbetsplatsen se ut? Tänk över hur möjligheter till att variera arbetsställning samt hur ljus och ljud kan påverka möjligheten till digitala möten och undervisning på distans.
 • Den digitala miljön. Det behöver finnas rutiner för hur lärare snabbt kan få hjälp med en krånglande dator eller uppkoppling. Ställ frågan till din rektor, så du vet vem du ska vända dig till.
 • Fysisk hälsa kan påverkas av stillasittande. Ta ansvar genom att planera in möjligheter till rörelse under dagen. Ska du exempelvis ta ett telefonsamtal med en lärarkollega, kan du med fördel ta samtalet under en promenad.
 • Social samvaro är en viktig del i arbetet och behöver omhändertas. Planera in digital fika, ring en kollega och påminn cheferna om vikten av att fortsätta träffas på konferenser och APT även om det sker via digitala system.
 • Gränsdragningen mellan arbete och fritid samt möjligheter till återhämtning är viktigt att reflektera kring. Använd pauser och raster till att gå ifrån datorn. Håll fast vid dina arbetstider.

66. Min rektor har beslutat att alla lärare från och med nu ska arbeta hemifrån. Nu funderar jag på vem som har ansvar om det händer någon olycka och vilka regler som gäller. Har jag något försäkringsskydd även om jag inte är på min arbetsplats?

Din arbetsgivare har arbetsmiljöansvaret för dig, även om du utför arbetsuppgifter på annan plats än på skolan. Det är viktigt att du har ett fastslaget arbetstidsschema där det tydligt framgår när du är i tjänst. Skulle du drabbas av någon arbetsplatsolycka eller en arbets­sjukdom så gäller de kollektivavtalade försäkringarna. Om olyckan har skett på annan plats än din ordinarie arbetsplats, kommer AFA att titta på om olyckan skett under arbetstid och om olyckan har ett nära samband med dina arbetsuppgifter. Alla rutiner för arbetsmiljöarbete kring olyckor ska hanteras på vanligt sätt. Det vill säga: Du anmäler eventuella olycksfall via det system som finns på din arbetsplats. Det är också viktigt att du omedelbart kontaktar din arbetsgivare om något oförutsett inträffar då du arbetar på distans.

67. Många kollegor är sjukskrivna på min skola. Måste jag vikariera i ämnen jag inte är behörig i?

Rektor har möjlighet att bestämma att du ska vikariera även i ämnen som du saknar behörig­het för, och vi avråder alltid våra medlemmar från arbetsvägran. Däremot är det viktigt att diskutera hur vikariatet påverkar din arbetsbelastning och vilket behov du har av att prioritera bort andra arbetsuppgifter. Du kan även behöva diskutera med vilka moment som du kan genomföra och vilka som inte är möjliga eller olämpliga. Undersök även möjligheten att få stöd av kollegor som är behöriga i ämnet.

Om vikariatet är i en klass med elever som har särskilda svårigheter eller med utåtagerande beteende – exempelvis särskild undervisningsgrupp, särskola/träningsskola eller förberedelse­klass eller liknande – finns risk för stark psykisk påfrestning. Då är det särskilt viktigt att diskutera åtgärder som att prioritera bort uppgifter och stöd för att din arbetsmiljö ska vara rimlig.

Vid behov av råd och stöd kan du vända dig till Lärarnas Riksförbunds förtroendevalda på din skola eller i din LR-föreningen. Din egna ombud hittar du på Min sida, och under Sök ombud kan du söka fritt på alla ombud i hela landet.

68. En kollega har testats positivt för covid-19. Ska kollegor och elever informeras? Finns det några riktlinjer?

Den här frågan ska ställas till huvudmannen och hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Lärarnas Riksförbunds rekommendation är att de riktlinjer som ges från regering och Folkhälsomyndigheten ska följas. Det är dock aldrig möjligt att lämna ut uppgifter om enskilda anställdas eller elevers hälsotillstånd. Sådana uppgifter omfattas av sekretess/tystnadsplikt och får aldrig röjas.

69. Körsång har uppmärksammats särskilt när det gäller risk för smittspridning. Vad gäller för musikundervisningen och mig som musiklärare?

Folkhälsomyndigheten har uttalat sig om risker med körsång då det finns flera incidenter där körer är tydligt involverade. Parallell till frivillig körsång går att dra direkt in till musikundervisning där gemensam sång är vanligt förekommande.

Musiklärarnas situation och musikundervisningen behöver därför uppmärksammas särskilt när riskbedömning görs på skolan. Lektionstäthet, elevtäthet under lektionerna samt lokalernas storlek och möjlighet till ventilation måste bedömas och arbetsgivaren ska tillsammans med lokalombud/skyddsombud finna åtgärder för riskminimering.

Läs mer på FHM:s webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/korverksamhet-under-covid-19/länk till annan webbplats

70. Min arbetsgivare förbjuder mig att ha munskydd i skolan, trots att jag känner en oro för att bli smittad av corona. Vad ska jag göra?

Skyddsutrustning, som exempelvis munskydd och visir, är ingenting som Folkhälsomyndigheten rekommenderar eller för den delen avråder ifrån i skolmiljön. Lärarnas Riksförbund anser generellt att de lärare och vägledare som vill använda skyddsutrustning i skolan också ska få göra det. Rektor/huvudman ska inte förbjuda skyddsutrustning utan måste få sina arbetstagare att känna sig trygga utifrån var och ens situation.

71. Jag måste åka kollektivt i rusningstrafiken till mitt arbete, jag har tre byten under min färdväg. Jag känner mig orolig och undrar vad jag kan göra för att minska risken att bli smittat på väg till och från mitt arbete?

I den rådande situationen så behöver arbetsgivaren göra fördjupade risk och konsekvensanalyser i arbetsmiljöarbetet. Det gäller även kring resorna till och från arbetet. Efter risk och konsekvensanalys gjorts ska åtgärder planeras och genomföras. Frågan bör ha behandlats inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ta upp frågan med din rektor och stäm av vilka åtgärder som arbetsgivaren i samverkan med skyddsombud kommit fram till.

72. Vi lärare riskerar att smittas på jobbet. Vilket ansvar tar Lärarns Riksförbund för detta?

Det är varje arbetsgivare som har ansvar för att se till att risker minimeras för arbetstagarna. Lärarnas Riksförbunds uppgift är att påtala arbetsgivarens ansvar, påtala risker och ge förslag på åtgärder, och det kan till exempel ske vid riskbedömningar på skolan där skyddsombud ska delta och där man med fördel gör alla medarbetare delaktiga.

73. Hur ser LR på att en elev vars föräldrar är covid-19 sjuka går till skolan?

Lärarnas Riksförbund anser att Folkhälsomyndighetens råd bör följas. Myndighetens råd är att alla i hushållet, både sjuka och friska, ska stanna hemma om någon i hushållet har covid-19. Om du som lärare eller studie- och yrkesvägledare känner dig orolig så vänder du dig till din rektor och/eller till din lokala fackliga representant.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/länk till annan webbplats

74. En förälder till en elev i min klass misstänker att hen har covid-19. Ska eleven stanna hemma?

Lärarnas Riksförbund följer Folkhälsomyndighetens råd, som lyder: "Friska barn och ungdomar kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt i väntan på hushållsmedlemmens provsvar. I vissa regioner rekommenderas dock att alla stannar hemma i väntan på provsvar om en eller flera i hushållet har testat sig. Besök webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller i din region” Prata med din rektor och/eller fackliga representant och kom gemensamt överens om tydliga förhållningssätt för vad som gäller på din arbetsplats.

75. Lärare räknas inte som en prioriterad yrkesgrupp som ska få coronavaccin, varför är det så?

Folkhälsomyndigheten har inte valt ut lärare som prioriterad grupp för vaccinationer. Lärarnas Riksförbund anser att Lärare bör prioriteras för vaccination.

Det har bland annat Skolvärlden rapporterat om :https://skolvarlden.se/artiklar/lrs-krav-prioritera-larare-vid-vaccineringlänk till annan webbplats

Även SVT har rapporterat om det: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kravet-vaccinera-lararnalänk till annan webbplats

76. Arbetsgivaren vill att alla lärare vaccinerar sig mot corona, är jag tvingad att vaccinera mig?

Nej, du kan inte tvingas av arbetsgivaren att vaccinera dig. Det är ett kroppsligt intrång och påtvingade sådana är förbjudna enligt svensk grundlag.

77. Varför berättar inte arbetsgivaren vilka bland personalen och eleverna som vaccinerat sig mot corona?

Sekretessbestämmelserna gör att arbetsgivaren inte får berätta om medarbetare eller elever har vaccinerat sig eller om en enskild person är sjuk i corona.

78. Har jag rätt att vaccinera mig mot corona på arbetstid?

Arbetsgivaren är inte tvingad att låta dig vaccinera dig på arbetstid. Däremot finns det arbetsgivare som låter sina medarbetare vaccinera sig på arbetstid för exempelvis säsongsinfluensa. I rådande läget med coronapandemin kan det vara så att arbetsgivare av omsorg om sina medarbetare är mer generösa. Fråga din rektor vad som gäller på din arbetsplats.

79. Vad gäller för mig som är gravid?

Folkhälsomyndighetens webbsidalänk till annan webbplats informerar myndigheten om att finns en förhöjd risk att gravida blir allvarligt sjuka i covid-19, vilket i sin tur kan leda till att barnet föds för tidigt. Även på Socialstyrelsens webbplats finns information om att det finns risker för gravida och att gravida från vecka 22, under graviditeten bör betraktas som riskgrupp. Eftersom inkubationstiden för covid19 kan vara upp till två veckor bör gravida undvika smitta från vecka 20. (Läs mer på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats). Folkhälsomyndigheten betonar vikten av att undvika smitta inför förlossningen eftersom luftvägsinfektioner kan göra förlossningen besvärlig med ökad risk för kvinnan. Det innebär att gravida även anses tillhöra riskgrupp. Gravida har därför, även med hänvisning till AFS 2001:1, rätt till en särskild riskbedömning och underlättande åtgärder i likhet med andra personer som tillhör riskgrupper.

Gravida har utöver detta skydd även ett särskilt skydd genom bestämmelser om mödraskydd. När arbetsgivaren får kännedom om att anställd är gravid har de alltid ansvar för att göra en riskbedömning enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2007:5) av den gravidas arbetsmiljö.

Berätta för din arbetsgivare att du är gravid så att arbetsgivaren kan riskbedöma och vid behov genomföra åtgärder. Riskbedömning behöver utgå från just din specifika situation, underlaget för riskbedömning och i förlängningen åtgärder. Det innebär att det, för dig som är gravid kan vara bra att berätta om vad som framkommit vid läkarbesök och besök hos mödravården. (Du har som alltid rätt till integritet, men med sämre underlag kan riskbedömningen påverkas). Får du inte gehör från din chef kontakta skyddsombudet på skolan. I de fall en arbetsgivare inte kan åtgärda identifierade risker (till exempel genom att bestämma att du ska arbeta hemifrån för att undvika risk för smitta) och du som gravid beroende på risker på arbetsplatsen av arbetsgivaren förbjuds arbeta så kan du ansöka om graviditetspenning hos Försäkringskassan.

Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, på Arbetsmiljöverkets webbplats,länk till annan webbplatsFörsäkringskassans webbplats länk till annan webbplats och på Regeringens webbplatslänk till annan webbplats. Skyddsombud kan läsa mer om undersökning, riskbedömning och åtgärder för gravida i stödmaterial för skyddsombud: Min sida" på LR.selänk till annan webbplats.

80. Ska arbetsgivaren anmäla tillbud om jag exponerats för coronaviruset på arbetstid?

Ja. Enligt arbetsmiljöverkets information så ska arbetsgivaren i enlighet med Arbetsmiljölagen kap 3 §3a då anmäla tillbud. Läs mer på arbetsmiljöverkets webbplats: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/dokumentation-och-allvarligt-tillbud-vid-covid-19/länk till annan webbplats

Om rutinerna gällande anmälan av tillbud för exponering av coronavirus inte fungerar kontakta skyddsombudet på skolan.

Tillbaka till frågekategorierna

För dig som planerar att eller har rest utomlands under pandemin:


81. Min arbetsgivare säger att om jag åker utomlands under pandemin så måste jag vara hemma från arbetet utan lön i en vecka när jag kommer hem. Har arbetsgivaren rätt att göra så?

Lärarnas Riksförbund bedömer att arbetsgivaren kan neka dig tillgång till arbetsplatsen på grund av smittrisken, med hänvisning till Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Lärarnas Riksförbunds uppfattning i detta läge är att arbetsgivaren ska betala lön. En grundläggande förutsättning för att du ska ha rätt till lön är dock att du står till förfogande för arbete. Du bör alltså aktivt kontakta din chef för att klargöra att du står till förfogande och är villig att utföra arbete under karantänen. Som lärare bör det alltid kunna finnas arbete som kan utföras på distans. Se till att ha en dialog med din chef.

82. Jag har varit på utlandssemester. Min chef har sagt att jag inte får komma till arbetet och att det inte finns några uppgifter för mig att utföra på distans. Jag kommer därför inte kunna få lön. Vad ska jag göra och vad har jag rätt till?

Lärarnas Riksförbund anser att du i en sådan situation har rätt till lön från arbetsgivaren. Om du får besked om att du inte kommer få arbetsuppgifter på distans och därför inte lön kontakta en fackligt förtroendevald.

Det är inte uteslutet att du kan ha rätt till smittbärarpenning. Se mer om vad som gäller och hur du kan ansöka om hos Försäkringskassanlänk till annan webbplats.

83. Min arbetsgivare vill veta om jag planerar att resa utomlands under min semester/lov. Är jag skyldig att tala om det?

Som arbetstagare är du skyldig att bidra till en god arbetsmiljö och lämna de upplysningar som krävs för att arbetsgivaren ska kunna fullgöra ansvaret för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer gör Lärarnas Riksförbund bedömningen att arbetsgivaren har ett berättigat intresse av att få reda på om du har befunnit dig utomlands och att du därför är skyldig att berätta för arbetsgivaren om du har varit utomlands.

Tillbaka till frågekategorierna


Länkar till mer användbar information

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset:

Skolverkets information för skolor och förskolor:

Lärarförsäkringar erbjuder samtalsstöd

Många känner en oro eller funderar på hur coronaepidemin kan påverka olika delar av livet. Därför öppnar Lärarförsäkringar upp samtalsstödet, som annars ingår i sjukförsäkringen, för alla medlemmar som behöver någon att prata med.

Skolverkets material om säkerhet och krisberedskap:

Krisinformation — så pratar du med barn om coronaviruset:

1177 — sunda vanor:

Akademikernas a-kassa och Corona:

Försäkringskassan — uppdaterade informationen som gäller socialförsäkringsfrågor med anledning av Coronaviruset: