FAQ med anledning av corona

För dig som är eller studerar till lärare, studie- och yrkesvägledare

Här har vi samlat ett antal frågor och svar för dig som arbetar som lärare, studie- och yrkesvägledare eller som studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Längst ner finns också länkar till mer användbar information.

Frågekategorier

Fler arbetsgivarrelaterade frågor kring corona?

Mejla medlemsjouren på medlemsjour@lr.se eller ring 08-613 27 00

Detail of coronavirus test sample

Frågor om stängning av skolor:

1. Under vilka förutsättningar kan skolor stängas?

Under vilka förutsättningar en skola kan stängas beroende på situationen under coronapandemin regleras i lag (SFS 2020:148) och förordning (SFS 2020:115). Det är skolhuvudman som fattar det faktiska beslutet om att stänga en skola. I ett läge där många medarbetare är borta och det inte går att få in vikarier kan det även av tillsyn och arbetsmiljöskäl bli nödvändigt att stänga en verksamhet. Däremot är det från och med den 1 april 2022 inte längre möjligt att fatta beslut om fjärr- eller distansundervisning på grund av coronapandemin.

Vidare finns regler att ta hänsyn till, för skolverksamheter precis som för alla andra verksamheter, i smittskyddslagen och arbetsmiljöregelverket.

Läs mer på Skolverkets och Folkhälsomyndighetens webbplatser:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/ Länk till annan webbplats.

2. Vad innebär regeringens beslut om en särskild förordning och de förändringar som trädde i kraft den 10 augusti 2021?
För att underlätta för huvudmän att säkerställa elever den undervisning dessa har rätt till har regeringen fattat beslut om en särskild förordning som ska gälla i de fall huvudmannen fattar beslut om stängning av en skola. Förordningen möjliggör bland annat förlängda skoldagar och förläggning av undervisning under lördag, söndag och lovdagar.

Förordningen talar inte om hur undervisning ska tas igen utan anger att det är huvudmannens ansvar att säkra att så sker. Syftet med att möjliggöra förlängda skoldagar liksom möjligheten till undervisning på helger och lov är att skapa möjligheter, inte att det ska ske så. Förordningen möjliggör också för huvudmannen att omfördela tid mellan ämnen och mellan skolår som ett sätt att hantera situationen. Förordningen Länk till annan webbplats. gäller till 31 juli 2022 Länk till annan webbplats..

Det är med andra ord en rad möjligheter som gör att helg och lovarbete inte behöver vara vare sig enda eller första alternativet för den lokala huvudmannen. Förordningen ger även möjligheter till skolhuvudmän att i vissa fall besluta distansstudier.

Tillbaka till frågekategorierna


Frågor om arbetstid:

 1. 3. Kan arbetsgivaren förändra min arbetstid om skolan stängs?

För dig som har en ferieanställning gäller enligt arbetstidslagen att en arbetsgivare kan göra förändringar av utlagd arbetstid med två veckors varsel. Det innebär att ditt schema över reglerad arbetstid och A-dagar gäller de två första veckorna som skolan stängs. Efter det kan förändringar göras. Om arbetsgivaren vill göra en förändring så måste du få besked om det senast 14 dagar innan.

För dig som har en semesteranställning gäller ett arbetstidsmått på 40 timmar per helgfri vecka. Antalet arbetsdagar per kalenderår varierar beroende av hur många semesterdagar du har och beroende av hur helgdagarna fördelas över veckodagarna, men ligger mellan 225 och 230 arbetsdagar per år. Fördelningen av arbetstid kan se olika ut mellan veckor, men den schemalagda arbetstiden ska vara 40 timmar i snitt under en avstämningsperiod. Dessa avstämningsperioder kan vara maximalt 16 veckor och det är inom den ramen som snittet ska vara 40 timmar per vecka.

Arbetstiden kan förskjutas senast dagen innan men helst med tio dagars varsel, och ersättning utgår enligt avtal för arbete på övertid och obekväm tid.

 1. 4. Hur kan arbetsgivaren förändra min arbetstid?

Lärare med ferietjänst har 194 arbetsdagar, i avtalet benämnda A-dagar. Lärares reglerade arbetstid förläggs till de 194 A-dagarna. Om skolan stängs kan arbetsgivaren till exempel omfördela A-dagarna så att ”påsklovet” kommer att omfatta två veckor och att sedan förlägga de 4 A-dagar som då frigörs till dagar som annars skulle ha varit arbetsfria.

För semesteranställda kan också arbetstidsschemat förändras, bland annat genom förskjuten arbetstid. Sådan ändring förutsätter dock förhandling med den fackliga organisationen. För kommunalt anställda finns i Allmänna Bestämmelser §13 Arbetstid alla regler som rör arbetstid och förläggning av arbetstid för semesteranställda.

 1. 5. Kan arbetsgivaren verkligen kräva att jag ska arbeta på röda dagar?

Det finns inget i avtalet som förhindrar detta oavsett om du har ferie- eller semestertjänst. Däremot har du rätt till ersättning för arbete på obekväm arbetstid. Regelverket om dygns- och veckovila måste också följas. Så du ska ha minst 11 timmars sammanhängande ledighet per dygn och 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka. I det kommunala avtalet finns möjligheter att göra undantag från detta i vissa situationer.

 1. 6. Kan huvudmannen förkorta elevernas lov?

Tidigare under pandemin öppnade förordningen med anledning av coronasmittan för skolhuvudmän att ändra läsårets längd och förläggning. Undervisningstid och lärotider regleras i lag och förordning. Läs mer här Länk till annan webbplats.. För lärare är det avtalen som styr. Avtalets konstruktion för ferieanställda gör att sommarferien måste vara minst 45 kalenderdagar lång. Om arbetsgivaren vill förlägga arbete till dessa 45 dagar måste man iaktta regelverket om övertidsarbete. Semesterlagen ger rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under perioden juni–augusti, vilket därmed också utgör en begränsning för möjlighet att lägga ut arbetsdagar. Avvikelse från detta förutsätter förhandling med berörda fackliga organisationer.

 1. 7. Kan arbetsgivaren kräva att jag undervisar på de dagar som normalt sett används till fortbildning?

Ja, om elevernas läsår förlängs så kan undervisning förläggas till dessa dagar oaktat om du är anställd med ferie- eller semestertjänst. Arbetsgivaren måste dock säkerställa att den fortbildning som planerats för lärarna läggs ut vid ett annat tillfälle.

8. Är man skyldig att jobba in dagarna på lovet om en skola stängs?

Lärares arbetstid regleras i kollektivavtalen. Dessa gäller. Om arbetsgivaren vill att lärare ska arbete utöver 1 360 timmar reglerad arbetstid eller fler än 194 A-dagar finns regelverk för hur övertidsarbete ersätts i kollektivavtalen. Det samma gäller för ersättning för arbete på obekväm arbetstid, i det fall arbete förläggs till en helgdag eller röd dag. Om arbetsgivaren söker fri­villiga överenskommelser kommer förhandlingar att behöva upptas om förutsättningar, villkor och ersättningar för detta.

9. Räknas det som A-dagar om man är avstängd av arbetsgivaren för att förhindra att smitta sprids?

När du är avstängd står du till arbetsgivarens förfogande på samma sätt som om du hade arbetat, det vill säga de A-dagar som är utlagda ligger fast under avstängningen.

10. Vad är arbetsskyldigheten för den som är avstängd men i tjänst?

Man står till arbetsgivarens förfogande och är skyldig att utföra de arbetsuppgifter – inom anställningsavtalets ram – som arbetsgivaren anvisar.

11. Hur fungerar det med reglerad arbetstid och förtroendearbetstid om jag ska arbeta hemifrån?

Din arbetstid med fördelningen mellan reglerad arbetstid och förtroende­arbetstid är oförändrad. Du ska med andra ord använda såväl reglerad arbetstid som förtroendearbetstid till att fullgöra dina arbetsuppgifter och dina arbetsuppgifter ska rymmas inom arbetstiden. Skillnaden är att du fullgör den reglerade arbetstiden på annan plats än normalt.

 1. 12. Rektorn hävdar att det jag inte hinner inom min reglerade arbetstid ska rymmas inom förtroende­tiden. Är det rätt?

Din arbetstid med fördelningen mellan reglerad arbetstid och förtroendearbetstid är regleras i kollektivavtal och om du har ferietjänst består den av såväl reglerad tid som förtroendetid. Du ska med andra ord använda såväl reglerad arbetstid som förtroendearbetstid till att fullgöra dina arbetsuppgifter och dina arbetsuppgifter ska rymmas inom arbetstiden. Den reglerade arbetstiden fullgörs ofta i skolans lokaler men inget hindrar att du och rektor kommer överens om att den utförs på annan plats än normalt. Läs mer här.

Tillbaka till frågekategorierna


Fråga om lön:

13. Får jag behålla min lön om arbetsgivaren stänger skolan?

Ja.

Tillbaka till frågekategorierna


Frågor om sjukfrånvaro:

 1. 14. Kan arbetsgivaren tvinga en anställd att sjukanmäla sig?

Nej, det är det anställde som förfogar över detta beslut. Om arbetsgivaren anser en anställd inte ska arbeta på grund av risken för smittspridning får arbetsgivaren besluta om avstängning.

15. Min kommuns riktlinjer säger att vi ska stanna hemma vid förkylningssymtom. Gäller det att man måste ha läkarintyg efter en vecka även nu?

Under pandemin har regler kring läkarintyg ändrats några gånger. Läs mer på Försäkringskassans webbplats för den senaste informationen. https://www.forsakringskassan.se Länk till annan webbplats.

16. Vad gäller kring karensavdrag/karensdag?

Regeringen fattade tidigare under pandemin beslut om ersättning för karens för perioden från den 8 december till och med den 31 mars 2022. Samt att ersättning kunde sökas retroaktivt. För att du ska ha rätt till ersättning behövde Försäkringskassan din ansökan senast 30 juni 2022.
Försäkringskassans information:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler Länk till annan webbplats.

 

17. Jag har varit sjuk i över 180 dagar måste min arbetsförmåga prövas mot hela arbetsmarknaden för att jag ska kunna få sjukpenning?

Det finns fortfarande möjligheter att göra undantag från bedömning mot normalt förekommande arbeten. Regeringen har beslutat om att förlänga möjligheten att göra undantag från bedömningen mot normalt förekommande arbete från dag 181 om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av orsaker som beror på coronapandemin. Undantaget i sjukförsäkringen vid inställd vård och rehabilitering förlängdes i början av 2022 till och med 31 december 2022.

Läs mer på regeringens webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats. Länk till annan webbplats.

18. En person i min familj är sjuk i covid19, jag har nu blivit avstängd från arbetet. Vilken ersättning kan jag söka?

Bäst är om arbetsgivaren kan hitta lösningar så att du kan arbeta hemifrån. Men om inte det går så kan du ansöka om smittbärarpenning om du har blivit avstängd från arbetet av en läkare, det vill säga har fått förhållningsregler om att du inte får gå till arbetsplatsen eftersom du bor tillsammans med någon som har testat positivt för covid-19.

Läs mer på försäkringskassans hemsida https://www.forsakringskassan.se/halso-och-sjukvarden/sjukdom-och-skada/intyg-for-smittbararpenning Länk till annan webbplats. samt https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning Länk till annan webbplats.

Inom vissa avtalsområden finns även andra ersättningar:

Inom statlig sektor gäller att om du är avstängd från arbetet beroende på Covid19 efter beslut av läkare men samtidigt har arbetsförmåga och arbetsgivaren bedömer att arbetet inte går att utföra i hemmet ska lön till smittbärare utgå: (Se 9 kap. 3 § villkorsavtalen, 12 § 12 mom. AVA/AVA-T) samt information på arbetsgivarverkets webbplats: https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/nyhetsbrev/arbetsgivarverket-informerar/2020/fragor-och-svar-om-corona-viruset-i-samband-med-resor/sjukskrivning-ersattningar-och-ledighet/ Länk till annan webbplats. )

Inom kommunal sektor har det förhandlats fram förbättringar av AGS-KL-försäkringen för att komplettera Försäkringskassans ersättning och täcka inkomstbortfall. Försäkringen gäller nu även under tid med smittbärarpenning om man är smittbärare och måste avstå från att arbeta på grund av beslut enligt smittskyddslagen eller livsmedelslagen. Däremot gäller försäkringen inte för exempelvis personer som avstår från arbete på grund av att de tillhör en angiven riskgrupp. Ansökan kan göras tidigast från den 1 september 2021. Retroaktiv ersättning kan då i förekommande fall lämnas från den 1 juli 2021.

Se information från OFR: https://www.ofr.se/utokad-ratt-till-kompletterande-ersattning-fran-afa-forsakring-for-den-som-beviljas-smittbararpenning-fran-forsakringskassan/#more-14293 Länk till annan webbplats.

Se information från AFA försäkring: https://www.afaforsakring.se/arbetsgivare--fack/forsakringar/corona---vad-galler/ Länk till annan webbplats.

Läs mer på om smittbärarpenning på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

Tillbaka till frågekategorierna


Frågor om distansundervisning:

19. Min grundskola har bestämt att elever som är frånvarande ska ges distansundervisning, samtidigt som jag ska bedriva vanlig undervisning för närvarande elever. Hur ska jag hantera detta?

Möjligheten för skolhuvudmän att besluta om distansundervisning reglerades i förordning 2020:115. (Möjligheterna togs bort den 1 april 2022. Och återgick därav till regler som föreskrivna i skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185) eller gymnasieförordningen (2010:2039) se även FAQ 2).

Lärarnas Riksförbund har i remissvar till regeringen framfört att innan möjligheten för lärare i riskgrupp att undervisa på distans tas bort så bör det genomföras en konsekvensutredning samt att utredningen särskilt behöver analysera gravida lärares situation. Regeringen har dock fattat beslut om att möjligheterna att fatta beslut om distansundervisning förordning 2020:115 tas bort från den 1 april 2022.

För de skolformer där distansundervisning är tillåtet enligt det ordinarie regelverket, såsom Komvux, är det viktigt att det organiseras på ett sätt som fungerar både pedagogiskt och arbetsmiljömässigt. Ett sätt att undvika att arbetsbelastningen blir ohälsosam för dig kan vara att organisera arbetet så att vissa lärare bedriver den vanliga undervisning för eleverna som är i skolan och andra lärare undervisar på distans. Det kan vara lämpligt att distansundervisningen främst sköts av de lärare som hör till riskgrupper som då kan få möjlighet att arbeta hemifrån. Andra möjliga åtgärder kan vara att anställa vikarier eller prioritera bort mindre viktiga arbetsuppgifter. Om dina arbetsuppgifter inte ryms inom din arbetstid eller om din arbetsbelastning riskerar att bli ohälsosam ska du omedelbart ta kontakt med din chef för att få hjälp med att prioritera arbetsuppgifter. Om rektor och du inte kommer fram till rimliga lösningar så ska du kontakta skyddsombudet på skolan. Lärarnas Riksförbund har tagit fram särskilt stödmaterial för skyddsombuden rörande coronapandemin.

20. Vad gäller om jag blir beordrad att jobba med distansundervisning och jobbar hemifrån? Exempelvis gällande kostnader för utrustning.

Grundförutsättningen är att arbetsgivaren har att tillhandahålla den utrustning som behövs och står för eventuella kostnader som kan uppstå. I ett läge där detta blir aktuellt kommer vi behöva ta ett professionellt ansvar för den uppkomna situationen och på ett pragmatiskt sätt hitta fungerande lösningar i dialog med arbetsgivaren.

21. Vilken försäkring gäller vid arbete i hemmet istället för på skolan?

Din arbetsgivare har arbetsmiljöansvaret för dig, även om du utför arbetsuppgifter på annan plats än på skolan. Det är viktigt att du har ett fastslaget arbetstidsschema där det tydligt framgår när du är i tjänst. Skulle du drabbas av någon arbetsplatsolycka eller en arbets­sjukdom så gäller de kollektivavtalade försäkringarna. Om olyckan har skett på annan plats än din ordinarie arbetsplats, kommer AFA att titta på om olyckan skett under arbetstid och om olyckan har ett nära samband med dina arbetsuppgifter. Alla rutiner för arbetsmiljöarbete kring olyckor ska hanteras på vanligt sätt. Det vill säga: Du anmäler eventuella olycksfall via det system som finns på din arbetsplats. Det är också viktigt att du omedelbart kontaktar din arbetsgivare om något oförutsett inträffar då du arbetar på distans.

Läs mer på AFA försäkringars webbplats Länk till annan webbplats.

22. Vi ska ställa om till fjärr- och distansundervisning. Det kommer innebära att jag behöver planera om uppgifter men min tid räcker inte, hur ska jag göra då?

Du behöver använda din arbetstid på ett så rationellt sätt som möjligt utifrån de förutsättningar som ges. Håll koll på din tid och var noga med att ta pauser och rast. Samarbeta och samordna med kollegor så att ni inte dubbelarbetar i onödan. Om du känner att situationen är ohållbar behöver du kontakt din chef/rektor för att få hjälp att prioritera.

23. Jag har inte tillräcklig teknisk kunskap för att hålla i distansundervisning, vad kan min rektor kräva av mig?

Du behöver göra ditt bästa utifrån givna förutsättningar. Samarbeta och ta stöd av kollegor och försök fördela arbetsuppgifter mellan er så att var och ens kompetens används på bästa sätt.

Tillbaka till frågekategorierna


Frågor om anställning:

24. Kan en arbetsgivare använda lärare, som normalt sett arbetar på gymnasiet, i grundskolan?

Arbetsgivaren kan tillfälligt anvisa en gymnasielärare att arbeta i grundskolan. Frivillighet bör dock alltid eftersträvas. Viss framförhållning behövs dock. Innan läraren kan börja sitt arbete är arbetsgivaren enligt 2 kap Skollagen skyldig att se till att läraren uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Ett sådant får inte vara äldre än ett år.

Krav på att uppvisa utdrag ur det register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister gäller innan man får erbjuda eller tilldela något arbete inom: förskola, f-klass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, special­skola, sameskola eller andra verksamheter som avses i 25 kap Skollagen.

Denna skyldighet gäller inte inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen, så lärare inom dessa skolformer har inte behövt uppvisa ett sådant utdrag i samband med att de anställdes.

25. Kan arbetsgivaren anvisa mig att arbeta i helt andra verksamheter, till exempel äldreomsorgen?

Lärarnas Riksförbunds bestämda uppfattning är att lärare ska användas för undervisning, det vill säga inom skolans verksamhetsområde. Om arbets­givaren har behov av personal inom andra verksamheter ska detta bygga på en frivillig överenskommelse. Om du utan sådan överens­kommelse skulle bli anvisad att arbeta i annan verksamhet ska du omgående kontakta förbundet – i första hand Lärarnas Riksförbunds ombud på din skola. Du måste dock utföra det arbete som arbetsgivaren anvisar efter bästa förmåga. Det enda undantaget är om det du ombeds göra skulle vara olagligt eller innebära akut fara för liv eller hälsa, vilket är en mycket ovanlig situation. Arbetsvägran kan i värsta fall leda till att du mister din anställning. I ett sådant läge bör du framföra dina invändningar även i skrift, till exempel i ett mejl till rektor.

I ett läge där Krislägesavtalet aktiveras gäller däremot speciella regler om arbets­skyldighet, arbetstid och lön. I ett sådant fall ska dock arbetsgivaren vara tydlig med att du omfattas av just Krislägesavtalet. Kontakta Lärarnas Riksförbunds ombud om du känner dig osäker om vad som gäller.

26. Vad gör jag om förskolan eller skolan stänger och jag själv har små barn som behöver tillsyn?

Vare sig du är på plats i skolan eller undervisar på distans måste du kunna utföra dina arbetsuppgifter fullt ut. Du behöver därför ordna så att någon tar han om dina barn medan du arbetar. Om detta inte är möjligt behöver du anmäla frånvaro för vård av barn (vab). Du kan i nuläget få ersättning för vab om huvudmannen beslutar stänga ditt barns förskola/skola om det sker av följande orsaker:

 • smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendationer
 • när verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten spärrat av
 • när verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuka i covid-19.

Detta gäller för barn som är:

 • under 12 år
 • som fyllt 12 men inte 16 år och som har ett särskilt vård- eller tillsynsbehov
 • som fyllt 16 men inte 21 år (i vissa fall 23 år) och som omfattas av LSS.

Ersättningen från försäkringskassan motsvarar ca 90 % av ersättningen du normalt får vid vab.

27. Jag är orolig för smittspridning på skolan. Vad gör Lärarnas Riksförbund?

Lärarnas Riksförbund har tagit pandemin på väldigt stort allvar. Det är glädjande att vaccinationsgraden i samhället ökar men pandemin försätter alltjämt och även om sjukdomen omklassificeras från samhällsfarlig till allmänfarlig så kvarstår arbetsgivarnas ansvar att systematiskt arbeta med frågorna. Alla behöver ta sitt ansvar. Både privat och på arbetsplatsen.

På nationell nivå har det under hela pandemin skett kontakter, med påtalande av viktiga frågor direkt från Lärarnas Riksförbund och indirekt via Saco, med företrädare för regeringen. Våra ombud jobbar med riskbedömningar och agerande med riskminskande åtgärder.

Lärarkåren är väldigt viktig och skolan har en ytterst viktig samhällsfunktion. Detta ställer krav, inte minst på skolans huvudmän som måste göra allt för att bidra till en så bra och funktionsduglig arbetsmiljö som möjligt. Både för lärare och elever.

Rektor eller annan huvudman måste även under läsåret 2022/2023 genomföra riskbedömningar och vidta nödvändiga åtgärder för förebygga smittspridning. Det kan exempelvis handla om att glesa ut platserna i klassrummen, säkerställa att handtvätt finns lättillgängligt eller att lägga om scheman så att det blir lättare att hålla personligt avstånd genom att färre personer än normalt samtidigt vistas i exempelvis rasthallar, matsalar och personalrum. Det kan också innebära att kartlägga och komma med speciallösningar för de som befinner sig i riskgrupp.

Från Lärarnas Riksförbunds håll gör vi allt för att stödja förbundets medlemmar och ombud i den uppkomna coronasituationen. Arbetsmiljöregelverkets beskaffenhet gör att frågorna till största del måste tas upp med arbetsgivaren lokalt. Därför finns stödmaterial för skyddsombud och som alltid finns det tjänstemän som kan svara i medlemsjouren. Allt för att stödja lokalombud och skyddsombud i arbetet för att ha en tät kontakt med rektor eller annan huvudman, att tillsammans göra riskbedömningar och göra riskminskande åtgärder. Ytterst har arbetsgivaren arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret för skolorna och ska fatta beslut och genomföra åtgärder.

Tillbaka till frågekategorierna


Frågor om korttidsarbete:

28. Min chef vill prata med mig om korttidsarbete, vad ska jag göra?

Om din arbetsgivare kontaktar dig om korttidsarbete ta då omgående kontakt med Lärarnas Riksförbund för råd och stöd.

Läs mer om korttidsarbete:

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/foretag/om-forslaget-korttidspermittering Länk till annan webbplats.

https://skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/stodvidkorttidsarbete.4.339cd9fe17d1714c0775230.html Länk till annan webbplats.

Tillbaka till frågekategorierna


Frågor om a-kassa och försäkringar:

29. Är jag försäkrad via arbetsgivaren vid distansundervisning hemifrån?

När det finns ett kollektivavtal gäller sjukförsäkringen, tjänstegrupplivförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen oavsett om du utför arbete på din arbetsplats eller hemifrån. Om det sker ett olycksfall vid hemarbete ska olycksfallet ha ett direkt samband med arbetsuppgifterna, det vill säga du ska kunna visa att du skadat dig när du utför dina arbetsuppgifter. Läs mer på AFA Försäkring. Länk till annan webbplats.

 • 30. Vad ska jag tänka på om det sker ett olycksfall i mitt eget hem under arbetstid?

Om olycksfallet leder till en personskada som kräver läkarbesök eller sjukskrivning, är det viktigt att du anmäler skadan till AFA Försäkring, det försäkringsbolag där du är försäkrad under arbetstid. Anmäl också skadan till Försäkringskassan, om det skulle visa sig att du får bestående men avgör deras handläggare om det är en arbetsskada eller inte. Då kan du i ett senare skede även få ersättning därifrån.
AFA Försäkring: https://www.afaforsakring.se/privatperson/ Länk till annan webbplats.
Försäkringskassan: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk Länk till annan webbplats.

 • 31. Vem avgör om jag får ersättning via kollektivavtalet?

Det är AFA:s handläggare som fattar beslut utifrån de villkor som gäller.

 • 32. Jag har hört att det kan vara svårare att få ersättning om ett olycksfall sker under arbetstid vid hemarbete. Stämmer det?

Villkoren säger att olycksfallet ska ha ett direkt samband med arbetsuppgifterna. Om du skadar dig på arbetsgivarens utrustning vid hemarbete på reglerad tid, finns det möjlighet att olyckan kan godkännas som ett arbetsolycksfall. Däremot är det troligt att en halkolycka i ditt eget hem inte godkänns som ett arbetsolycksfall. Om motsvarande halkolycka sker på din skola skulle det med större sannolikhet godkännas som ett arbetsolycksfall.

 • 33. Om det är svårare att få ett olycksfall godkänt som arbetsolycksfall vid hemarbete, ska jag ändå göra en anmälan om det inträffar ett olycksfall när jag undervisar hemifrån?

Det är viktigt att alltid anmäla arbetsolycksfall som leder till personskador som kräver läkarvård eller sjukskrivning till AFA Försäkring, oavsett om olycksfallet sker på din skola eller i ditt hem. Deras handläggare fattar sedan beslut. Ju fler anmälningar AFA Försäkring får in, desto fler bedömningar kommer de att göra. Just nu finns inte så mycket prövat som gäller distansarbete.

 • 34. Vilka slags ersättningar kan jag få om ett olycksfall godkänns som arbetsrelaterad?

Om en skada godkänns som ett arbetsolycksfall av AFA:s handläggare, och personskadan krävt läkarvård eller sjukskrivning, kan du till exempel få ersättning för kostnader, förlorad inkomst och bestående men (till exempel ärr). Kostnader kan till exempel vara läkarbesök och förstörda glasögon eller kläder. Förlorad inkomst är glappet mellan sjuklön/sjukpenning och din lön.

 • 35. Om AFA Försäkring anser att en skada inte är arbetsrelaterad, finns det någon möjlighet att få ersättning via Lärarförsäkringar där jag har min olycksfallsförsäkring fritid?

Om AFA Försäkring gör avslag kan du kontakta ditt försäkringsbolag där du har din privata olycksfallsförsäkring. Skadeexperter på Folksam (där Lärarförsäkringar tecknar den olycksfallsförsäkring fritid du som medlem kan ha) har meddelat att de under vissa förutsättningar kan ersätta kostnader, till exempel för läkarbesök och förstörda glasögon eller kläder. Den täcker dock inte inkomstförlust vid sjukskrivning. Kontakta det försäkringsbolag där du har din privata olycksfallsförsäkring om du får avslag från AFA Försäkring, de kan ge närmare besked.

 • 36. Vilka extra ersättningar utöver sjuklön eller sjukpenning kan jag få via kollektivavtalet om jag blir sjuk?

Från dag 15 till och med dag 90 i sjuklöneperioden har du rätt till kollektivavtalad sjuklön ifrån arbetsgivaren med 10 procent av lönebortfallet som en komplettering till ersättningen ifrån Försäkringskassan. Du får sjuklön också för inkomstdelar över 8 prisbasbelopp det vill säga 31 733 kronor per månad. Har du högre lön ersätter arbetsgivaren dessa delar med 90 procent av lönebortfallet.

Vid längre sjukperioder än 90 dagar kan du få kompletterande ersättning ifrån avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL vid kommunal anställning eller ITP sjukpension vid anställning med kollektivavtalad ITP försäkring. Ersättning ifrån AGS-KL försäkringen kräver att du ansöker om ersättningen hos AFA. Ersättning som du har du rätt till kan sökas flera år efteråt.

Läs mer om villkoren på mintrygghet.se, afaforsakring.se, https://www.ptk.se/sakfragor/pension-och-forsakring/tjanstepension-itp/sjukforsakring-itp/

 • 37. Gäller denna sjukförsäkring om jag får covid 19?

Sjukförsäkringen gäller oavsett sjukdomsorsak.

 • 38. Vad gäller vid dödsfall på grund av coronaviruset, kan de efterlevande få någon slags ekonomisk ersättning?

Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) gäller oavsett dödsorsak, och den ger ersättning till vissa efterlevande (engångsbelopp och efterlevandepension). För anställda i kommun- och regionsektorn finns den hos KPA. För privatanställda finns den bland annat hos Alecta.

 • 39. Om jag blir smittad av coronaviruset via mitt arbete, räknas det som en arbetsskada?

Det finns en förordning som reglerar om en sjukdom räknas som en av de smittsamma sjukdomar som kan orsaka arbetsskada. De personer som omfattas av denna förordning är främst sjukvårdspersonal, laboratoriepersonal och personal som behandlar eller vårdar smittsamma personer. Försäkringskassan bedömer i nuläget att arbetsskada på grund av covid-19 inte gäller lärare. Frågan är inte prövad och Lärarnas Riksförbund har efterfrågat tydligare svar från Försäkringskassan om varför detta inte gäller personal i skolan.

Arbetsskada ska anmälas till Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och AFA Försäkring. Vår uppmaning är att anmäla covid-19 som arbetsskada om du blivit smittad på arbetet och besvären kvarstår en längre tid, eftersom vi inte vet om reglerna kommer att ändras. AFA Försäkring inväntar Försäkringskassans beslut innan ersättning utbetalas när det gäller arbetssjukdom eller smitta.

Ta del av mer information på:

 • 40. Jag känner oro för vår hälsa och ekonomi och min partners alkoholproblem. Till vem kan jag vända mig för att få stöd och råd?

Det samtalsstöd som vanligtvis ingår i Lärarförsäkringars sjukförsäkring, gäller just nu med anledning av corona alla medlemmar, även den som inte har någon annan försäkring där. Medlemmar kan ringa anonymt dygnet runt, telefon 020022 22 82. De som svarar är bland annat psykologer, ekonomer, jurister och drogexperter. Den som ringer kan få hjälp att hantera till exempel stress, relationsproblem, ekonomiska och juridiska problem.

Tillbaka till frågekategoriernaFrågor om arbetsmiljö:

41. Det är rörigt på skolan. Rektorn lyssnar inte på oss lärare och vi saknar skyddsombud från Lärarnas Riksförbund på vår skola. Till vem ska jag vända mig?

Det är viktigt att det finns skyddsombud på varje skolenhet och att LR:s medlemmar utser ett eget skyddsombud. Ett skyddsombud från Lärarnas Riksförbund tar ett särskilt ansvar för LR:s medlemmar. I första hand är det Lärarnas Riksförbunds lokalavdelning på skolan som utser skyddsombud. Om det finns ett lokalombud ska du vända dig till lokalombudet.

Finns det inte tid att utse ett skyddsombud från LR på skolan, men det finns ett skyddsombud från ett annat förbund, så kan det ombudet hjälpa dig. I generella frågor företräder ett skydds­ombud alla på arbetsplatsen inom sitt skyddsområde oavsett vilket fackförbund de tillhör eller om de är oorganiserade.

Huvudskyddsombudet eller biträdande huvudskyddsombud kan hjälpa och stötta er i arbetsmiljöarbetet. Men också med att välja ett eget skyddsombud på din skola för Lärarnas Riksförbund. Kontaktuppgifter hittar du här eller via Min sida.

42. Jag tillhör en riskgrupp, men arbetsgivaren vill att jag arbetar som vanligt. Vilken hjälp kan jag få av Lärarnas Riksförbund?

Lärarnas Riksförbund har under pandemin arbetat både centralt och lokalt för att hitta lösningar för medlemmar som hör till riskgrupper. Förbundet välkomnade att regelverket under pandemin ändrades så att arbetstagare i riskgrupp kunde söka ersättning, även om ersättningsnivåerna för förbundets medlemsgrupper får betraktas som för låga.

Du som är i riskgrupp och upplever att du behöver anpassningar av din arbetsmiljö behöver börja med att diskutera med din chef. Om det inte fungerar, kontakta ditt skyddsombud på skolan eller huvudskyddsombudet i kommunen/friskolekoncernen. Lokalt kan de begära möte för enskilda individer med respektive chef och lägga fram fakta (beskriva risker) och diskutera förslag på anpassningar och åtgärder (exempelvis arbeta hemma).

Samtidigt behöver vi ha med oss att arbetsgivaren kan göra egna bedömningar. Det är arbetsgivaren som bestämmer om det är lämpligt eller möjligt att arbeta hemifrån eller vilka andra anpassningar som kan göras.

43. Min skola gör inga åtgärder kring arbetsmiljön samtidigt som pandemin i min kommun fortfarande pågår. Vad ska jag göra?

Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att arbetsmiljöregelverket och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och rekommendationer ska följas. Ta upp frågorna med din rektor. Lyft fram att det är bra om du som lärare kan svara vårdnadshavare och elever när de frågar om vilka åtgärder som görs på skolan för att följa myndigheternas rekommendationer. Påminn även rektor om att förutom lärare som omfattas även elever i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning av arbetsmiljölagen.

Om rektor inte lyssnar kan du tala med skyddsombudet eller huvudskyddsombudet i kommunen/friskolekoncernen. Det finns stödmaterial för skyddsombud (kräver inloggning) här på LR:s webbplats. Skyddsombudet kan ta upp frågor i samverkansgrupp/ skyddskommitté och kan även begära åtgärder samt vid behov vända sig till arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret och det innebär att det ska göras riskbedömningar samt vidtas åtgärder.

44. Vi ska arbeta hemifrån. Vad behöver jag tänka på?

Att arbeta hemifrån under en begränsad tid och i en miljö som inte riktigt är anpassad för att bedriva undervisning i, kan innebära utmaningar. Rektorn har fortfarande arbetsmiljö­ansvaret och arbete i hemmet ska hanteras som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsombuden på skolan bör tillsammans med rektor göra en riskbedömning för att rektor sedan ska kunna ge er lärare stöd och hjälp då ni arbetar hemifrån.

Faktorer som behöver diskuteras är exempelvis:

 • Ergonomi. Hur kommer den provisoriska arbetsplatsen se ut? Tänk över hur möjligheter till att variera arbetsställning samt hur ljus och ljud kan påverka möjligheten till digitala möten och undervisning på distans.
 • Den digitala miljön. Det behöver finnas rutiner för hur lärare snabbt kan få hjälp med en krånglande dator eller uppkoppling. Ställ frågan till din rektor, så du vet vem du ska vända dig till.
 • Fysisk hälsa kan påverkas av stillasittande. Ta ansvar genom att planera in möjligheter till rörelse under dagen. Ska du exempelvis ta ett telefonsamtal med en lärarkollega, kan du med fördel ta samtalet under en promenad.
 • Social samvaro är en viktig del i arbetet och behöver omhändertas. Planera in digital fika, ring en kollega och påminn cheferna om vikten av att fortsätta träffas på konferenser och APT även om det sker via digitala system.
 • Gränsdragningen mellan arbete och fritid samt möjligheter till återhämtning är viktigt att reflektera kring. Använd pauser och raster till att gå ifrån datorn. Håll fast vid dina arbetstider.

45. Många kollegor är sjukskrivna på min skola. Måste jag vikariera i ämnen jag inte är behörig i?

Rektor har möjlighet att bestämma att du ska vikariera även i ämnen som du saknar behörig­het för, och vi avråder alltid våra medlemmar från arbetsvägran. Däremot är det viktigt att diskutera hur vikariatet påverkar din arbetsbelastning och vilket behov du har av att prioritera bort andra arbetsuppgifter. Du kan även behöva diskutera med vilka moment som du kan genomföra och vilka som inte är möjliga eller olämpliga. Undersök även möjligheten att få stöd av kollegor som är behöriga i ämnet.

Om vikariatet är i en klass med elever som har särskilda svårigheter eller med utåtagerande beteende – exempelvis särskild undervisningsgrupp, särskola/träningsskola eller förberedelse­klass eller liknande – finns risk för stark psykisk påfrestning. Då är det särskilt viktigt att diskutera åtgärder som att prioritera bort uppgifter och stöd för att din arbetsmiljö ska vara rimlig.

Vid behov av råd och stöd kan du vända dig till Lärarnas Riksförbunds förtroendevalda på din skola eller i din LR-föreningen. Din egna ombud hittar du på Min sida, och under Sök ombud kan du söka fritt på alla ombud i hela landet.

46. En kollega har testats positivt för covid-19. Ska kollegor och elever informeras? Finns det några riktlinjer?

Den här frågan ska ställas till huvudmannen och hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Lärarnas Riksförbunds rekommendation är att de riktlinjer som ges från regering och Folkhälsomyndigheten ska följas. Det är dock aldrig möjligt att lämna ut uppgifter om enskilda anställdas eller elevers hälsotillstånd. Sådana uppgifter omfattas av sekretess/tystnadsplikt och får aldrig röjas.

47. Körsång har uppmärksammats särskilt när det gäller risk för smittspridning. Vad gäller för musikundervisningen och mig som musiklärare?

Folkhälsomyndigheten har tidigare uttalat sig om risker med körsång då det finns flera incidenter där körer är tydligt involverade. Men sedan hösten 2021 är det samma rekommendationer för kör- musik- och orkesterverksamhet som för övriga fritidsaktiviteter och verksamheter. Samtidigt gäller Arbetsmiljöregelverket precis som alltid. Läs arbetsmiljöverkets material om att förebygga ohälsa och smittspridning: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/att-tanka-pa-vid-atergang-till-skola Länk till annan webbplats.

Musiklärarnas situation och musikundervisningen behöver därför uppmärksammas särskilt när riskbedömning görs på skolan. Lektionstäthet, elevtäthet under lektionerna samt lokalernas storlek och möjlighet till ventilation måste bedömas och arbetsgivaren ska tillsammans med lokalombud/skyddsombud finna åtgärder som förebygger smittspridning.

48. Min arbetsgivare förbjuder mig att ha munskydd i skolan, trots att jag känner en oro för att bli smittad av corona. Vad ska jag göra?

Skyddsutrustning, som exempelvis munskydd och visir, är ingenting som Folkhälsomyndigheten rekommenderar eller för den delen avråder ifrån i skolmiljön. Lärarnas Riksförbund anser generellt att de lärare och vägledare som vill använda skyddsutrustning i skolan också ska få göra det. Rektor/huvudman ska inte förbjuda skyddsutrustning utan måste få sina arbetstagare att känna sig trygga utifrån var och ens situation.

Läs det FHM skriver om munskydd här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/smittspridning/munskydd/ Länk till annan webbplats.

49. Vi lärare riskerar att smittas på jobbet. Vilket ansvar tar Lärarnas Riksförbund för detta?

Det är varje arbetsgivare som har ansvar för att se till att risker minimeras för arbetstagarna. Lärarnas Riksförbunds uppgift är att påtala arbetsgivarens ansvar, påtala risker och ge förslag på åtgärder, och det kan till exempel ske vid riskbedömningar på skolan där skyddsombud ska delta och där man med fördel gör alla medarbetare delaktiga.

50. En förälder till en elev i min klass misstänker att hen har covid-19. Ska eleven stanna hemma?

Lärarnas Riksförbund följer Folkhälsomyndighetens råd. Vissa regioner kan dock ha andra rekommendationer och rutiner. Besök webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller i din region. Prata med din rektor och/eller fackliga representant och kom gemensamt överens om tydliga förhållningssätt för vad som gäller på din arbetsplats.

51. Arbetsgivaren vill att alla lärare vaccinerar sig mot corona, är jag tvingad att vaccinera mig?

Nej, du kan inte tvingas av arbetsgivaren att vaccinera dig. Det är ett kroppsligt intrång och påtvingade sådana är förbjudna enligt svensk grundlag.

52. Varför berättar inte arbetsgivaren vilka bland personalen och eleverna som vaccinerat sig mot corona?

Sekretessbestämmelserna gör att arbetsgivaren inte får berätta om medarbetare eller elever har vaccinerat sig eller om en enskild person är sjuk i corona.

53. Har jag rätt att vaccinera mig mot corona på arbetstid?

Arbetsgivaren är inte tvingad att låta dig vaccinera dig på arbetstid. Däremot finns det arbetsgivare som låter sina medarbetare vaccinera sig på arbetstid för exempelvis säsongsinfluensa. I rådande läget med coronapandemin kan det vara så att arbetsgivare av omsorg om sina medarbetare är mer generösa. Fråga din rektor vad som gäller på din arbetsplats.

 1. 54. Vad gäller för mig som är gravid?

Du som är gravid ska alltid få en individuell riskbedömning där eventuella risker åtgärdas. Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbsida: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/graviditet-och-amning/ Länk till annan webbplats.

Rätt till riskfritt arbete under graviditeten
När arbetsgivaren får kännedom om att en anställd är gravid har den alltid ansvar för att göra en riskbedömning enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrift om gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5) av den gravidas arbetsmiljö. Berätta för din arbetsgivare att du är gravid så att arbetsgivaren kan riskbedöma och vid behov genomföra åtgärder. Arbetsgivaren ska alltid, även om en gravid arbetstagare är fullvaccinerad, undersöka och riskbedöma samt vid behov genomföra åtgärder. Riskbedömning behöver utgå från just din specifika situation, underlaget för riskbedömning och i förlängningen åtgärder blir bättre med mer information. Det innebär att det, för dig som är gravid, kan vara viktigt att berätta om vad som framkommit vid läkarbesök och besök hos mödravården. Du har som alltid rätt till integritet, men med sämre underlag kan riskbedömningen påverkas. Får du inte gehör från din chef kontakta skyddsombudet på skolan. I de fall en arbetsgivare inte kan åtgärda identifierade risker, och du som gravid beroende på risker på arbetsplatsen av arbetsgivaren förbjuds arbeta så kan du ansöka om graviditetspenning hos Försäkringskassan. Se vidare fråga 56.

Gravida har även med hänvisning till föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) rätt till en särskild riskbedömning och underlättande åtgärder i likhet med andra personer som tillhör riskgrupper.

55. Kan arbetsgivaren förbjuda mig som är gravid att arbeta trots att jag är fullvaccinerad och känner mig trygg med att gå till arbetet?

Ja, men bara om arbetsgivaren kan konstatera att det inte finns något arbete som du kan utföra utan att utsättas för risk. Det innebär att arbetsgivaren behöver pröva olika alternativ för att göra arbetsmiljön säker, exempelvis hemarbete eller omplacering till andra arbetsuppgifter. Även möjlighet till fortsatt arbete på deltid ska tas tillvara. Möjligheten till omplacering ska sökas i hela arbetsgivarens verksamhet. Skyldigheten att överväga möjliga anpassning eller omplacering gäller dessutom fortlöpande under hela resterande del av graviditeten. Att arbetsgivaren endast konstaterar att det är högre risk för gravida från vecka 20 och då fattar beslutet att förbjuda den gravida arbeta räcker alltså inte.

Ta hjälp av skyddsombudet om du vill ha stöd i dialogen med arbetsgivaren.

Bedömningen och ansvaret är dock ytterst arbetsgivarens och det går inte som gravid att göra en egen bedömning och exempelvis säga att man själv tar på sig ansvaret för risken.

Om du som är gravid blir förbjuden av arbetsgivaren att arbeta kan du söka graviditetspenning. Graviditetspenning går även att söka på deltid (25, 50 eller 75 procent) i de fall arbetsgivaren hittar lösningar som exempelvis innebär hemarbete på del av tjänsten.

56. Ska arbetsgivaren anmäla tillbud om jag exponerats för coronaviruset på arbetstid?

Läs Arbetsmiljöverkets information om anmälan av tillbud samt dokumentation av exponering här: https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/dokumentation-och-allvarligt-tillbud-vid-covid-19/ Länk till annan webbplats.

Om rutinerna gällande anmälan av tillbud för exponering av coronavirus inte fungerar kontakta skyddsombudet på skolan.

Tillbaka till frågekategorierna

För dig som planerar att eller har rest utomlands under pandemin:


57. Jag har precis kommit hem från en semesterresa. Nu säger min arbetsgivare att jag inte kan återgå i arbete förrän jag har fått negativt besked på ett covidtest. Har arbetsgivaren rätt att göra så?

Lärarnas Riksförbund bedömning är att din arbetsgivare har möjlighet att hindra dig från att komma till arbetsplatsen med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under pandemin har rekommendationerna ändrats flera gånger, det är viktigt att både du som reser och arbetsgivaren håller sig uppdaterade kring vilka rekommendationer och regler som gäller. Om arbetsgivaren vill att du stannar hemma i avvaktan på ett testresultat, se till att vara tydlig med att du står till förfogande för arbete även om du inte kan vara på arbetsplatsen. Det finns många arbetsuppgifter som du som lärare kan utföra på distans. Den som inte står till förfogande för arbete har nämligen inte rätt till lön.

Ett viktigt råd är att ha en dialog med din chef framför allt inför men även efter en utlandsresa under lov eller semester så att ni är överens om att du står till förfogande för arbete och får lön även för tid så du inte fysiskt kan närvara på arbetsplatsen. Utgångspunkten är alltså att du inte ska behöva bli utan lön även om du inte kan utföra arbete på arbetsplatsen. Se till att göra klart att du inte frivilligt avstår från din rätt till arbete. Om du riskerar att bli utan lön eller om du behöver råd om hur du ska agera kontakta ditt fackliga ombud. Observera att riktlinjerna kan förändras och att både du och din arbetsgivare behöver hålla sig à jour med de senaste riktlinjerna.

Inom kommunal sektor finns en kollektivavtalsbestämmelse som ger arbetsgivare möjlighet att stänga av arbetet på grund av smittorisk. Om du blir avstängd med stöd av den bestämmelsen har du rätt till lön under avstängningen. Avstängning sker då enligt allmänna bestämmelser (AB) §10 mom.4 arbetsgivaren ska även enligt §10 mom. 7 genomföra överläggning med berörd lokal arbetstagarorganisation inför beslut.


Länkar till mer användbar information

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset:

Lärarförsäkringar erbjuder samtalsstöd

Många känner en oro eller funderar på hur coronaepidemin kan påverka olika delar av livet. Därför öppnar Lärarförsäkringar upp samtalsstödet, som annars ingår i sjukförsäkringen, för alla medlemmar som behöver någon att prata med.

Skolverkets material om säkerhet och krisberedskap:

Krisinformation — så pratar du med barn om coronaviruset:

1177 — sunda vanor:

Akademikernas a-kassa och Corona:

Försäkringskassan — uppdaterade informationen som gäller socialförsäkringsfrågor med anledning av Coronaviruset: