Lärarnas Riksförbund kräver tydliga myndighetsdirektiv kring corona

Tydliga direktiv för skolans värld krävs under coronapandemin

När höstterminen nu är igång kräver Lärarnas Riksförbund att arbetsgivarna tar sitt arbetsmiljöansvar på stort allvar. Folkhälsomyndighetens utfärdade riktlinjer ska givetvis följas, men Lärarnas Riksförbund efterlyser tydligare myndighetsdirektiv som är särskilt riktade mot skolans värld.

I nuläget gäller följande myndighetsrekommendationer som berör skolans värld:

  • Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att så många som möjligt arbetar hemifrån även under hösten och om man behöver ta sig till arbetsplatsen i möjligaste mån ges möjlighet att undvika trängsel under resan till arbetsplatsen.
  • I nuläget får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas dock inte, men man bör ändå tänka på att minimera aktiviteter som samlar många personer.

Lärarnas Riksförbund kräver att det ska göras en riskbedömning med en plan för varje skola och varje huvudman däri det finns åtgärder för att undvika trängsel i skolan, en tjänstefördelning som möjliggör för lärare som befinner sig i riskgrupp att få utföra arbetsuppgifter på distans och rutiner för att minska dubbelarbete.

Lärarnas Riksförbund bedriver politiker- och myndighets-/ arbetsgivarpåverkan på olika nivåer: riks, regionalt och lokalt. Olika saker görs men som drar i samma riktning. Stödmaterial har under våren tagits fram för skyddsombudens arbete med riskbedömningar och det arbetet fortgår under hösten.

En tät dialog finns på högsta nivå med utbildningsminister Anna Ekström samt andra politiker och tjänstemän som påverkar beslut inom skolområdet.

Detta kräver Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbunds uppfattning är att skolhuvudmännen ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det vill säga att förbundets medlemsgrupper omfattas av rekommendationerna om hem- och distansarbete vid tillfällen det är möjligt.

Coronas påverkan på verksamheten är inte tillfällig och skolan och lärare måste ha tydliga riktlinjer för att orka hålla i och hålla ut:

  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet måste fungera och chefer inom skolan måste ta sitt ansvar på stort allvar. Fungerar inte detta kan du som medlem vända dig till närmaste ombud med den informationen. Det är arbetsgivarens skyldighet att det ska fungera och förbundet kan driva på där så inte sker.
  • Arbetsgivarna har ett särskilt ansvar för medlemmar som befinner sig i riskgrupper. Lärarnas Riksförbund kräver att lärare och vägledare som befinner sig i riskgrupp ska i allra möjligaste mån ges möjlighet till hemarbete. Om detta, mot förmodan, inte fungerar driver förbundet att skälig ersättning ska betalas ut. Det är extra viktigt för medlem i riskgrupp att tydliggöra att man tillhör en riskgrupp och ha en tät dialog och kontakt med lokalombud/skyddsombud och rektor om vilka åtgärder som ska vidtas för att skapa en trygg situation och arbetsmiljö.
  • Arbetsgivarna måste säkerställa att lärarnas arbetsbörda inte blir ogörlig. Liksom under vårterminen befaras en hel del elever vara hemma, till exempel på grund av sjukdom eller rädsla för att smittas av corona, vilket kommer att leda till dubbelarbete för förbundets medlemmar med klassrumsundervisning och distansundervisning parallellt om inte åtgärder vidtas. Detta bör lokalombud/skyddsombud i samband med riskbedömning påtala för arbetsgivaren och tillsammans finna åtgärder för riskminimering.
  • Ytterligare arbetsuppgifter för lärarna är att täcka upp för varandra vid sjukdom eller annan frånvaro. Detta bör lokalombud/skyddsombud i samband med riskbedömning påtala för arbetsgivaren och tillsammans finna åtgärder för riskminimering.
  • När coronapandemin tog fart under vårterminen 2020 togs hela världen på sängen. I skolan blev det till att improvisera, lappa och laga för att få undervisningen att fungera. Under sommaren har arbetsgivarna har haft tid att planera för genomtänkta och mer långsiktiga åtgärder inför hösten. En tid som – av våra medlemmar att döma – inte har tagits tillvara. Enligt Lärarnas Riksförbund är detta oacceptabelt. Planer och riskbedömningar måste komma på plats för att undvika trängsel och skydda våra lärare, inte minst de som befinner sig i riskgrupp.
  • Målet för höstterminen är att eleverna ska närvara i skolan och att undervisning ska ske enligt ordinarie verksamhet. För att detta överhuvudtaget ska vara möjligt måste Folkhälsomyndighetens rekommendationer följas. En tillämpning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan vara att lektionerna i möjligaste mån bedrivs på plats medan arbetsuppgifter som exempelvis samplanering och olika slags möten hålls på distans. En annan att låta eleverna ha en dag i veckan med distans- och fjärrundervisning, vilket minskar belastningen i skolans lokaler och i kollektivtrafiken. (Trängsel undviks). Exakta förhållningsregler måste hanteras lokalt.
  • Trängseln i kollektivtrafiken är inte lärarnas och elevernas ansvar. Det är kollektivtrafikens och dess operatörers. Visst kan rektorer och lärare vara tillmötesgående och exempelvis göra vissa schemaförändringar för att underlätta för alla/samhället i stort, men inte på bekostnad av undervisningen som redan är hårt drabbad. Gymnasieungdomar har under våren redan tagit stort ansvar för att minska smittspridningen och ansvaret för trängsel i kollektivtrafiken kan inte läggas på skolan som nu måste göra allt för att fokusera på att kvaliteten på undervisningen upprätthålls och att elevernas kunskapsinhämtning kan hålla hög nivå.

Uppdaterad