Därför behöver Sverige en bättre skolorganisation

Ett tydligare uppdrag och ökad frihet för lärarna gör yrket mer attraktivt

Den svenska skolan måste bli mer likvärdig. Därför har Lärarnas Riksförbund tagit fram en modell för en bättre skolorganisation. Förbundsordförande Åsa Fahlén svarar på frågor om modellen.

Vilken är orsaken till att Lärarnas Riksförbund vill ändra i skolans ansvarsfördelning?

– Det finns flera anledningar. Den kraftigt försämrade likvärdigheten är den främsta. Staten är den enda aktör som kan ta ett helhetsgrepp och ansvara för ett system där resurserna i betydligt större utsträckning är knutna till elevsammansättningen på en skola. Likaså kommer läraryrkets attraktivitet att öka, om förutsättningarna för att bedriva undervisning förbättras.

Hur ser Lärarnas Riksförbund på det statliga ansvarstagandet för skolan?

– Lärarnas Riksförbund anser att staten bör ta över ansvaret för kommunala skolor, och att staten, istället för kommunerna, finansierar friskolorna. Lärare och rektorer i de offentliga skolorna ska ha staten som huvudman, medan det inte blir någon förändring för friskolorna.

Vad blir nytt för friskolorna då?

– Det som blir nytt är finansieringen och resursfördelningen. Istället för att en friskola får skolpeng från en rad olika kommuner med olika förutsättningar att finansiera skolan, är det staten som tilldelar friskolan finansiering. Resurserna ska bero på elevsammansättningen och gå till den verksamhet de är avsedda för. Stora vinstuttag från skolan ska inte tillåtas.

Vilken blir lärarnas roll?

– Organisatoriskt blir det ingen förändring för lärarna. Man är statligt anställd vid en skolenhet och ansvarar för undervisningen gentemot rektorn och huvudmannen. Attraktiviteten i yrket ökar genom en tydligare uppdragsgivare och ökad frihetsgrad för lärarna. Ökad tillit och professionalism är framtidens modell.

Vilken blir rektors roll?

– Lärarnas Riksförbund anser att rektor bör ha lärarbakgrund och dessutom undervisa en eller ett par timmar i veckan för att vara förtrogen med verksamheten. Rektorn ska vara anställd via det regionala skolkontoret och ansvara för att de statliga styrdokumenten genomförs i skolan. Rektorns frihet ska öka, då hen endast jobbar efter ett statligt uppdrag.

Försvinner kommunerna från skolans värld?

– Inte alls. Kommunerna behåller viktiga uppgifter såsom ansvaret för förskola och fritidshem, skollokaler, bespisning och är delaktiga i skolans dimensionering, med mera. Undervisningen och sådant som kan hänföras till den ska däremot vara ett statligt ansvar.