Modellen för en mer likvärdig skola

Vi vill ha ett modernt statligt huvudmannaskap för de skolor som i dag är kommunala

Lärarnas Riksförbund vill att staten ska ta ett betydligt större ansvar för skolan än i dag, så att likvärdigheten ökar och alla elever får samma chans. Förbundet har därför tagit fram en modell för ett modernt statligt huvudmannaskap för de skolor som i dag är kommunala.

Lärarnas Riksförbunds modell för skolan handlar om att staten måste flytta fram positionerna på skolans område. Staten ska inte bara formulera lagar och styrdokument, utan också ge förutsättningarna för att det som står i skollagen och läroplanerna ska kunna förverkligas. Förändringarna behövs eftersom likvärdigheten i den svenska skolan fortsätter att försämras. Syftet med modellen är att höja elevresultaten, stärka likvärdigheten och förbättra läraryrkets attraktivitet.

Staten tar över ansvaret för finansiering och resursfördelning

Konkret handlar det om att staten tar över ansvaret för finansiering och fördelning av resurser för samtliga skolor, alltså även för friskolorna. Resurserna viktas beroende på socioekonomiska faktorer och resursanvändningen regleras så att pengarna verkligen går till det de är avsedda för. Statistiska Centralbyrån är den myndighet som kommer att stå för uträkningen, eftersom data för varje elev behövs.

Lärare och rektorer ska ansvara för verksamheten

De lärare och rektorer som idag har kommunal anställning ska få en statlig arbetsgivare. De skolor som i dag är kommunala kommer att bli mer självständiga, jämfört med idag. Tanken är att lärare och rektorer direkt ska ansvara för verksamheten i skolan, utan omvägen via kommunens politiker och tjänstemän.

Regionala skolkontor fördelar resurserna

Staten kommer att behöva inrätta regionala skolkontor. Dessa kommer att sköta den praktiska resursfördelningen till de olika skolorna, dimensionering av skolenheter och gymnasieprogram, organisera och upphandla lärares och rektorers fortbildning, sköta inspektionen, med mera.

Kommunerna fortsatt viktiga

Kommunerna kommer att finnas kvar som viktiga aktörer, men deras uppdrag kommer att fokuseras mot förskola, fritidshem och skolans infrastruktur. Lokaler, bespisning, skolskjuts, etcetera kommer att vara ett kommunalt ansvar. Kommunerna kommer också spela en viktig roll i skolans dimensionering, i samarbete med de statliga regionala skolkontoren. Överetablering av skolor, som i dag är verklighet i många kommuner, är kostsamt och ineffektivt.

Bättre förutsättningar för lärarna och rektorerna

För lärarna kommer den nya ansvarsfördelningen att märkas främst genom förbättrade förutsättningar att ansvara för och genomföra undervisningen. Rektorerna kommer kunna vara mer fokuserade på det pedagogiska ledarskapet. Detta kommer med stor säkerhet att vara positivt även för lärarna.

Mer inom ämnet